Školní družina

Školní družina má jedno oddělení a zařazují se sem žáci všech ročníků školy. Uskutečňují se zde zájmové a odpočinkové aktivity a také příprava na vyučování. Dále využíváme travnaté fotbalové hřiště, tělocvičnu a přírodu v nejbližším okolí obce. Školní družina prostorově i vybavením vytváří vhodné podmínky i pro zařazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Provoz družiny je denně od 11:40 hod. do 15:30 hod.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

Hlavní zaměření činností :
výtvarné činnosti (zaměření, náměty, techniky, využití výsledků pro výzdobu ŠD)

rukodělné činnosti (zaměření, zpracovávané materiály, techniky)
pohybové hry
didaktické hry a další činnosti k přípravě na vyučování
titul četby při odpočinku a klidových činnostech
nácvik písní, hudebních a tanečních činností
vycházky do přírody, pozorování změn, pozorování divoce žijící zvěře, rostlin, stromů
hry a soutěže v přírodě, na hřišti i v tělocvičně
péče o pokojové rostliny
soutěže ve stolních hrách (dáma, stolní fotbal apod.)