Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Harmonická škola

Základní škola a mateřská škola Valeč

 

Obsah

 

 

1. Identifikační údaje. - 2 -

2. Charakteristika školy. - 2 -

2.1 Historie školy. - 2 -

2.2 Současnost - 3 -

2.3 Úplnost a velikost školy. - 3 -

2.4 Vybavení školy. - 3 -

2.5 Školní družina. - 4 -

2.6 Spolupráce s rodiči - 4 -

2.7 Spolupráce s ostatními školami - 4 -

2.8 Spolupráce s jinými subjekty. - 5 -

2.9 Charakteristika pedagogického sboru. - 5 -

2.10 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce. - 5 -

3. Charakteristika ŠVP. - 5 -

3.1 Zaměření školy. - 5 -

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie. - 6 -

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. - 7 -

3.4 Začlenění průřezových témat - 9 -

4. Učební plán. - 14 -

5. Učební osnovy. - 16 -

5.1. Jazyk a jazyková komunikace. - 16 -

5.2. Matematika a její aplikace. - 66 -

5.3 Člověk a jeho svět - 91 -

5.4. Umění a kultura. - 111 -

5.5. Člověk a zdraví - 138 -

5.6.Člověk a svět práce. - 148 -

6. Hodnocení a autoevaluace. - 190 -

6.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků ve vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. - 190 -

6.2 Kritéria hodnocení - 197 -

6.3. Evaluace……………………………………………………………………………- 197 -

7. Seznam zkratek. - 200 -

 

 

 

1. Identifikační údaje

 

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

DATUM PLATNOSTI:1.9.2007

MOTIVAČNÍ NÁZEV:Harmonická škola

Zpracováno podle RVP ZV

Předkladatel:

Základní škola a mateřská škola Valeč

příspěvková organizace

okres Karlovy Vary

Podbořanská 32

364 55 Valeč

IČO: 75006219

 

Tel.: 353 39 97 25

E- mail: zsvalec@seznam.cz

Ředitelka: Kamila Dvořáková

Projednáno Radou školy dne: 12.11.2008

Zřizovatel

Obec Valeč

Valeč 119

364 55 Valeč

IČO:

Tel.: 353 39 97

Starosta: Josef Kubař

Razítko školy Podpis ředitelky školy

 

 

2. Charakteristika školy

 

Naše malotřídní škola je školou rodinného typu. Je integrovaná s mateřskou školou nejen organizačně, ale celou koncepcí edukačního procesu. Žáci pěti postupných ročníků jsou spojeni ve dvou třídách. Ve škole je jedno oddělení školní družiny a školní jídelna s kuchyní.

 

2.1 Historie školy

ZŠ Valeč byla postavena a zahájila činnost v září roku 1922 .

 

V celé dlouhodobé historii školy bylo vždy cílem zajistit kvalitní výchovně vzdělávací proces pro žáky velmi rozsáhlého spádového obvodu této zemědělské a na pracovní příležitosti chudé části pomezí okresů Karlovy Vary a Louny. Škola byla vždy závislá na dojíždění žáků i zaměstnanců. Přesto je až do současné doby její provoz poměrně stabilní.

 

Od 1. 1. 2003 je ZŠ Valeč příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. V současné době školu navštěvují žáci z působnosti 3 obecních úřadů. Zřizovatelem je Obecní úřad Valeč. V říjnu 2008 byla nově zvolena 6členná školská rada ZŠ Valeč.

 

2.2 Současnost

Základní škola Valeč je neúplně organizovaná základní škola a pěti postupnými ročníky ve dvou třídách, jedním oddělením školní družiny a jedním oddělením mateřské školy. Součástí školy je školní kuchyně a jídelna.

 

ZŠ má v letošním školním roce povolenu výjimku z počtu žáků.

 

Součástí ZŠ je i jedno oddělení ŠD (25 žáků) a školní jídelna s počtem 55 strávníků. Škola je postavena na kapacitu 35 žáků.

 

Školní budova se skládá z přízemí a I. poschodí.

 

 • V přízemí je umístěna šatna, školní jídelna s kuchyní, učebna upravená jako tělocvična, herna a ložnice mateřské školy.

 

 • I. poschodí – v něm návštěvník školy najde učebny 1.-5. ročníku, + družinu, ředitelnu a kabinet.

 

2.3 Úplnost a velikost školy

Základní škola a mateřská škola ve Valči je neúplně organizovaná venkovská škola

s 1. – 5. ročníkem. Kapacita základní školy je 35 žáků a mateřské školy je 20 dětí.

V posledních letech však tuto kapacitu naplňujeme jen u mateřské školy.

Součástí školy je školní družina ( kapacita 25 žáků) a jídelna ( kapacita

55 strávníků).

 

2.4 Vybavení školy

 

2.4.1 Materiální

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů jsou využívány počítače. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukové programy jsou průběžně doplňovány o nové.

 

2.4.2 Prostorové

Celý areál školy bezproblémově prostorově vyhovuje současnému počtu žáků i personálu.

 

Školní budova se skládá z přízemí a I. poschodí.

 

 • V přízemí je umístěna šatna, školní jídelna s kuchyní, učebna upravená jako tělocvična, herna a ložnice mateřské školy.

 

 • I. poschodí – v něm návštěvník školy najde učebny 1.-5. ročníku, + družinu, ředitelnu a kabinet.

 

Ve všech prostorách školy je zastaralé zařízení. Snahou vedení školy i zřizovatele je samozřejmě co nejlepší vzhled a vybavení interiéru školy. V naprosté většině případů však tato snaha naráží na nedostatek potřebných finančních prostředků zřizovatele. proto modernizace celé školy musí probíhat postupně, po etapách, dle finančních možností zřizovatele. V loňském školním roce se modernizovala školní kuchyně, aby byla v souladu s normami EU.

 

2.4.3 Technické

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií.

Pro výuku žáci používají 4 počítače. Počítače jsou využívány jak v hodinách, tak i ve volném čase o přestávkách a ve školní družině.

Učitelé mají k dispozici počítač v kanceláři školy. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet.

Součástí školy je také školní kuchyně, která zajišťuje jak pro děti z mateřské školy tak pro žáky základní školy celodenní stravování.

Ve škole jsou dodržovány přestávky mezi vyučovacími hodinami v souladu se školským zákonem. V době velké přestávky žáci svačí v prostorách třídy tomu určených. V době přestávek je zabezpečen dozor učiteli vyučujícími v dané třídě.

Základní škola i mateřská škola má k dispozici společnou šatnu.

 

2.4.4 Hygienické

Škola splňuje hygienické podmínky stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 107 a 108 z roku 2002.

Pro dodržování pitného režimu je žákům i dětem k dispozici celý den čaj, který je umístěn jak v prostorách základní školy, tak v prostorách mateřské školy. Základní škola je zapojena do akce „ Školní mléko“.

Za pěkného počasí mohou děti trávit přestávky na školní zahradě. Do odpoledního programu dětí ve školní družině je zařazen odpočinek, relaxace a pitný režim.

V rámci prevence školních úrazů jsou žáci poučeni o pravidlech bezpečného chování vždy před započetím praktických činnosti, před výlety, exkurzemi a jinými akcemi v průběhu celého roku. Školní úrazy se hlásí a evidují ve smyslu Vyhlášky č. 4/2005 Sb.

 

 

Škola se pravidelně prezentuje výtvarnými pracemi, fotkami ze školních akcí ve vývěskách v obci, na nástěnkách.

Dětem naší školy nabízíme celou škálu mimoškolních aktivit. Snažíme se do kroužků zapojit rodiče, aby nám pomohli, popřípadě sami vedli nějaký kroužek.

 

Zdravé a příjemné klima školy vytváří společně žáci, učitelé a rodiče. Snažíme se vytvořit pro všechny skupiny prostředí otevřené, prostředí důvěry a spolupráce. Pedagogičtí pracovníci vzájemně spolupracují na školních projektech a akcích, vedou žáky k otevřené komunikaci. Problémy žáků řeší třídní učitelka na třídnických hodinách, snaží se vést žáky k demokracii a zodpovědnosti. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních schůzek, při dnech otevřených dveří, při besídkách, které škola pořádá.

 

2.5 Školní družina

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků.

Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování.

Provoz školní družiny je zajištěn od 6.30 hodin do 7.50 hodin, odpoledne od 11.45 hodin do 15.30 hodin.

Odpolední program se skládá z částí – relaxační, herní a sportovní. Pro tyto účely je škola vybavena různými typy stavebnic, stolními hrami, knihami apod.

 

2.6 Spolupráce s rodiči

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních hodinách, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů ( zákonných zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří a různé kulturní akce ( besídka, maškarní karneval, atd.). Také pořádáme různé sportovní akce.

Zástupce rodičů žáků se zástupcem obce a zaměstnanců školy tvoří Školskou radu. Rada se schází přibližně 2x za rok, popř. dle potřeby i častěji. Vedením školy je informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí.

 

2.7 Spolupráce s ostatními školami

Naše školské zařízení je v nepřetržitém styku s okolními základními školami.

Největší spolupráce probíhá se Základní školou a mateřskou školou Štědrá a Mašťov. Jedná se o sportovní akce, soutěže.

Dále naše škola udržuje kontakt ze Základní školou Lubenec, kam většina našich žáků přechází do šestého ročníku.

2.8 Spolupráce s jinými subjekty

Školská rada

Na škole byla v souladu se Školským zákonem 561/2004 Sb. ustanovena Školská rada z řad rodičů, zřizovatele a učitelů. Rada má 6 členů (2 zástupce rodičů, 2 zástupce zřizovatele, 2 zástupce školy). Její členové projevují o dění ve škole zájem a svými podněty přispívají k jejímu vylepšování.

 

Pedagogicko-psychologická poradna

Škola pravidelně spolupracuje s psychology a speciálními pedagogy z PPP Karlovy Vary. Spolupráce se hlavně týká integrace žáků s poruchami učení, chování. Dále je často kontaktujeme při práci se žáky se zdravotním znevýhodněním a postižením.

 

Speciálně pedagogické centrum

Základní škola také spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem v Karlových Varech. Naše spolupráce se týká hlavně nápravy řeči. Na škole již od roku 2005 pracuje logopedická asistentka, která pedagogům pomáhá zdokonalovat řeč jak dětí v mateřské škole tak školáků.

 

2.9 Charakteristika pedagogického sboru

Na základní škole pracuje 5 pedagogických pracovníků.

Pedagogický sbor je převážně nekvalifikovaný. Vzhledem k velikosti školy a poloze školy nejsou všechny předměty vyučovány aprobovaně.

Všichni pedagogové se dle svých úvazků a zájmů pravidelně účastní seminářů DVPP, které pořádá Krajské centrum vzdělávání a NIDV.

Učitelé vzájemně spolupracují nejen při tvorbě tohoto ŠVP, ale také při plánování celoškolních projektů, a hlavně při každodenní práci se žáky. Výhodou je v tomto ohledu velikost naší vesnické školy.

Na tomto místě je potřeba zmínit také ostatní provozní zaměstnance školy, kteří svou prací přispívají k vytváření rodinné atmosféry školy. O budovu a její zařízení se stará šikovná a vstřícná školnice a zároveň uklízečka. Ve školní jídelně máme šikovnou a pohodovou paní kuchařku.

2.10 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce

 

Škola v současné době nerealizuje žádné dlouhodobější projekty a o mezinárodní spolupráci neuvažuje.

 

 

3. Charakteristika ŠVP

 

Náš Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „ Harmonická škola“ navazuje na Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.Školské zařízení v obci Valeč je sloučené, tedy MŠ a ZŠ v jedné budově, tudíž máme k sobě velmi blízko a naše vzdělávací programy se prolínají.

Základní škola se neprofiluje úzkým zaměřením. Jde nám o všeobecné zaměření, individuální přístup.

 

3.1 Zaměření školy

 

Při vzdělávání podle ŠVP ZV:

 • Spolupracujeme s obecním úřadem obce Valeč – podílíme se na kulturním životě obce
 • Spolupracujeme s místními firmami, ať při exkurzích či při získávání různých materiálů pro školu
 • Využíváme okolní přírodu a možnosti, které naše okolí nabízí s ohledem na poznání, rozvoj vztahu žáků k okolí a sportovní vyžití
 • Využíváme rodinnou atmosféru školy pro individuální rozvoj každého žáka
 • Vítáme vstřícnost rodičů, kteří jsou ochotni předat své zkušenosti a dovednosti nejen svým dětem, ale zapojí se i do vyučování a do akcí, které škola pořádá
 • Využíváme veškeré prostory školy ( učebnu, hřiště, zahradu), její vybavení pomůckami a technikou pro všestranný rozvoj každého žáka
 • Navazujeme na vlastní zkušenosti z integrace dětí – vytváříme podmínky pro začlenění těchto dětí do běžné třídy a následovně do každodenního života, ať už se jedná o žáky tělesně postižené nebo žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

 

 

Při vzdělávání podle ŠVP ZV usilujeme o naplňování těchto cílů:

 • umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
 • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
 • vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
 • vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
 • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
 • pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie

 

Kompetence k učení

 

V ZŠ a MŠ Valeč jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy:

 • Klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací
 • Vedeme žáky k sebehodnocení
 • Přistupujeme k žákům individuálně, každý z nich má šanci být úspěšným
 • Podporujeme tvořivost žáků, umožňujeme jim realizovat vlastní nápady
 • Vedeme žáky k samostatnému organizování akcí pro ostatní mimo vyučování
 • Vytváříme situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos
 • Vzbuzujeme v žácích zájem o učení se zadáváním zajímavých domácích úkolů

 

Kompetence k řešení problému

 

V ZŠ a MŠ Valeč jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy:

 • Vedeme výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problému a svá řešení dokázali obhájit
 • Tam, kde je to vhodné, zadáváme netradiční úlohy, motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života
 • Vedeme žáky k používání internetu
 • Pracujeme s informacemi z různých zdrojů ( ústní, tištěné, mediální, počítačové, internetové), prohlubujeme tím dovednosti žáků tyto informace třídit a zpracovávat
 • Zapojujeme žáky do soutěží na základě jejich schopností a dovedností
 • Ceníme si nápadů žáků a pomáháme jim s jejich realizací

 

Kompetence komunikativní

 

V ZŠ a MŠ Valeč jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy:

 • Vedeme žáky ke vhodné formě komunikace se spolužáky, s učiteli a s jinými dospělými osobami ve škole i mimo ni
 • Vytváříme situace, v nichž žáci mohou vhodnou formou obhajovat a používat argumenty pro podporu vlastních názorů, vedeme je k naslouchání názorů jiných
 • Ke komunikaci a informovanosti ve škole používáme nástěnky a informační vitríny
 • Zapojujeme žáky do pořizování a zpracování dokumentace ze života školy
 • Celoškolními projekty a jinými akcemi podporujeme přátelské vztahy v rámci třídy
 • Začleňujeme metody kooperativního učení a vedeme tak žáky ke spolupráci při vyučování

 

 

Kompetence sociální a personální

 

V ZŠ a MŠ Valeč jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy:

 • Pracujeme ve skupinkách, snažíme se o efektivní spolupráci všech členů skupiny a o zodpovědnost každého člena skupiny za výsledek společné práce
 • Zkoušíme si plnit různé role na úrovni skupiny a s nimi spojené úkoly, čerpáme ze zkušeností a znalostí ostatních
 • Společně odmítáme vše, co narušuje dobré vztahy mezi žáky
 • V případě potřeby není ostudou požádat o pomoc, pomoc může poskytnout i spolužák

 

 

Kompetence občanské

 

V ZŠ a MŠ Valeč jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy:

 • Ve třídních kolektivech stanovujeme společně se žáky pravidla chování, trváme na jejich dodržování
 • Respektujeme individuální zvláštnosti( integrovaní žáci,…)
 • Klademe důraz na prožitek
 • Využíváme umístění školy k aktivitám podporujícím environmentální výchovu, pěstujeme v žácích pozitivní vztah k místu, kde žijí
 • Třídíme odpad
 • Vedeme žáky k zodpovědnému chování

 

 

Kompetence pracovní

 

V ZŠ a MŠ Valeč jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy:

 • Motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce
 • Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení
 • Doplňujeme výuku praktickými exkurzemi
 • Trváme na dodržení dohodnutých pravidel, vedeme žáky k úplnému dokončení práce

abezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

 

Na naší škole integrujeme žáky se specifickými poruchami učení nebo chování a žáky se sociálním znevýhodněním do běžných tříd. Integrovaní žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů, které jsou zpracovány třídním učitelem, zástupcem pedagogicko-psychologické poradny, rodiči, příp. dalšími odborníky. Schvaluje ho ředitelka školy. Při způsobu ověřování znalostí i formy hodnocení se doporučuje hodnotit žáka širším slovním hodnocením, pokud s ním rodiče projeví souhlas.

 

 

 

3.3.1 Vzdělávání žáků se specifickými vývojovými poruchami učení

Týká se žáků vyšetřených Pedagogicko – psychologickou poradnou v Karlových Varech.

Svým obsahem se vzdělávací proces u žáků se specifickými poruchami učení zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků. Prognóza žáka se specifickými poruchami učení je vždy individuální. Při výuce je třeba podporovat schopnost koncentrace žáků, usměrňovat jejich hyperaktivitu a impulzivní jednání, které většinou poruchy učení provázejí.

Škola zajistí:

 • individuální práci s žákem, respektování jeho pracovního tempa, časté opakování probraného učiva
 • využívání reedukačních postupů podle druhu a stupně poruchy
 • přehledné a strukturované prostředí, pravidelnou relaxaci a režim dne
 • jednotný přístup všech vyučujících

 

3.3.2 Vzdělávání žáků s poruchami učení

 

Aby tito žáci co nejúspěšněji naplnili školní vzdělávací program školy, kterou navštěvují, je nutné diferencovat výchovně vzdělávací postupy, formy a metody výchovné a vzdělávací práce.

Škola zajistí:

 • možnost změn v uspořádání třídy pro skupinové vyučování a výchovné činnosti
 • širší možnosti sportovního využití k uvolnění psychického a fyzického napětí
 • stanovený režim dne

 

3.3.3 Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

 

Jsou to žáci z různých menšin u nás žijících, nebo žáci přicházejících k nám v rámci migrace. Někteří z těchto žáků se bez závažnějších problémů integrují do běžné školy. Mezi žáky se sociálním znevýhodněním patří žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením, kteří jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Proto je nezbytné i všem těmto žákům věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují.

Škola zajistí:

 • učitele, případně asistenta pedagoga, který své žáky a jejich rodinné prostředí dobře zná, volí vhodné přístupy a vytváří ve třídě i škole příznivé společenské klima
 • individuální péči
 • odlišné metody a formy práce
 • spolupráci s psychologem, sociálním pracovníkem, příp. s dalšími odborníky.

Škola se zaměřuje na prevenci sociálně patologických jevů. Snažíme se, aby žáci získali znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, aby se dokázali orientovat v krizových situacích, volit správná rozhodnutí a být zodpovědní za své chování. Škola též nabízí mnoho zájmových kroužků zdarma.

 

3.3.4 Vzdělávání žáků s tělesným postižením

 

Tělesně postižení žáci budou v naší škole integrováni do běžných tříd. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, atd. Protože naše škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více žákům) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování.

 

3.3.5 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

 

Stejně velkou pozornost, kterou věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, se budeme snažit věnovat i žákům mimořádně nadaným. Tato skutečnost vyžaduje od učitelů podstatně náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých vyučovacích předmětech, zvláště v těch, které reprezentují nadání dítěte. Dále otevřenost celého pedagogického sboru k novým metodám a formám výuky, ale i k problémům se sociálním přizpůsobením těchto žáků.

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných vyžaduje individuální přístup v tom smyslu, že učitelé respektují osobnostní i zdravotní zvláštnosti těchto žáků. Jako pro všechny žáky, tak zvláště pro tyto ( ale i jejich rodiče) je důležité, aby pro ně bylo prostředí školy přátelské a otevřené pro oboustrannou komunikaci.

Velkou snahou pedagogického sboru je vychovávat tyto žáky k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším.

Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy).. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku.

 

 

3.4 Začlenění průřezových témat

 

Průřezová témat reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělání.

Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytvořili jsme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů.

Pro lepší orientaci zařazení průřezových témat jsme je zaznamenali do tabulek – znázorňující jednotlivá témata průřezových témat v závislosti na vyučovacích předmětech, kde se dané průřezové téma probírá.

 

Osobnostní a sociální výchova (OSV)

 

Průřezové téma OSV v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt i objekt, je praktické a má každodenní využití v běžném životě.Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. Specifikou OSV je, že se učivem stává žák sám, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jim více či méně běžné situace každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému k dalším lidem a světu.

 

Přínos OSV k rozvoji žáka:

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností

 

 • vedeme žáky k porozumění sobě samému a druhým
 • napomáháme k zvládnutí vlastního chování
 • snažíme se o utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni
 • rozvíjíme základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti
 • utváříme a rozvíjíme základní dovednosti pro spolupráci
 • umožňujeme získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací
 • žák si formuje studijní dovednosti
 • přinášíme žákovi vědomosti týkající se duševní hygieny

 

V oblasti postojů a hodnot

 

 • pomáháme k utváření pozitivního postoje k sobě samému a k druhým
 • vedeme k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci
 • žáci se snaží si uvědomit hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů
 • kladně motivujeme žáky k primární prevenci sociálně patologických jevů

 

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

 

 

Tématické okruhy

1. stupeň

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj schopností poznávání1

PRV

ČJ

VV

 

 

MAT

 

 

 

 

Sebepoznání a sebepojetí2

PRV

TV

ČJ

PRV

ČJ

 

PŘÍR

 

 

 

 

Seberegulace a sebeorganizace3

 

PRV

ČJ

 

PŘÍR

TV

 

 

 

 

Psychohygiena4

PRV

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativita5

 

INF

 

 

ČJ

 

 

 

 

SOCIÁLNÍ ROZVOJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznávání lidí6

PRV

ČJ

 

TV

AJ

PŘÍR

AJ

 

 

 

 

Mezilidské vztahy7

 

PRV

TV

PRV

VL

 

 

 

 

 

Komunikace8

PRV

INF

 

AJ

AJ

 

 

 

 

Kooperace a kompetice9

PRV

 

 

 

 

 

 

 

 

MORÁLNÍ ROZVOJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti10

PRV

 

 

 

VL

 

 

 

 

Hodnoty, postoje, praktická etika11

Prv

PRV

PRV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova demokratického občana (VDO)

 

Průřezové téma VDO má mezioborový a multikulturní charakter. Představuje syntézu hodnot, a to spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů.

VDO má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Získání má umožnit žákovi konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických způsobů řešení.

 

Přínos VDO k rozvoji osobnosti žáka:

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností

 

 • vedeme žáky k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
 • snažíme se naučit žáky pochopit význam řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti
 • uvědomit si vlastní zodpovědnost za svá rozhodnutí s vědomím jejich důsledků
 • rozvíjíme a podporujeme komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti
 • prohlubujeme u žáků empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování
 • vedeme žáky k uvažování o problémech v širších souvislostech a kritickému myšlení

 

V oblasti postojů a hodnot

 

 • vedeme žáky k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě
 • vychováváme k úctě k zákonu
 • rozvíjíme disciplinovanost a sebekritiku
 • učíme sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti
 • utváříme hodnoty jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost
 • rozvíjíme a podporujeme schopnost zaujetí vlastního stanoviska
 • motivujeme k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším
 • vedeme k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností
 • učíme asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu

 

 

 

 

Tématické okruhy

1. stupeň

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

Občanská společnost a škola1

PRV

TV

VV

ČJ

 

TV

VV

ČJ

 

PRV

TV

VV

ČJ

ČJ

AJ

ČJ

 

 

 

 

Občan, občanská společnost a stát2

PRV

POČ

PRV

INF

ČJ

POČ

ČJ

VL

TV

ČJ

VL

PŘÍR

ČJ

 

 

 

 

Formy participace občanů v politickém životě3

 

 

 

VL

VL

 

 

 

 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování4

 

 

 

ČJ

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)

 

Podstatou je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i v osobním životě. Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí.

 

Přínos VMEGS k rozvoji žáka:

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností

 

 • rozvíjíme základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy
 • vedeme k pochopení vzniku a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech (humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv)
 • učíme poznávat a pochopit život a dílo významných Evropanů a iniciujeme zájem žáků o osobní vzory

 

V oblasti postojů a hodnot

 

 • napomáháme překonat stereotypy a předsudky
 • obohacujeme pohledy žáka na sebe sama z hlediska otevřených životních perspektiv rozšířených o možnosti volby v evropské a mezinárodní dimenzi
 • utváříme pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti
 • podporujeme pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám, upevňujeme osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost

 

 

 

Tématické okruhy

1. stupeň

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

Evropa a svět nás zajímá1

PRV

HV

ČJ

PRV

INF

ČJ

PRV

HV

AJ

VV

ČJ

VL

HV

ČJ

 

 

 

 

Objevujeme Evropu a svět2

ČJ

 

MAT

VL

VV

TV

 

 

 

 

Jsme Evropané3

 

 

ČJ

VL

PŘÍR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikulturní výchova (MtV)

 

Seznamujeme žáky s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Napomáhá si lépe uvědomit svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty. MtV se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Přispívá k vzájemnému poznávání, k vzájemné toleranci, k odstranění nepřátelství a předsudků vůči ,,nepoznanému“.

 

Přínos k rozvoji žáka:

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností

 

 • poskytujeme žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijící v české a evropské společnosti
 • učíme žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých
 • všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné
 • napomáháme prevenci vzniku xenofobie

 

V oblasti postojů a hodnot

 

 • pomáháme žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních skupin a uznávat je
 • pomáháme žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí
 • žáci si uvědomují neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance s principy života v demokratické společnosti

 

 

 

 

Tématické okruhy

1. stupeň

 

1.

2.

3.

4.

5.

.

 

 

 

Kulturní diference1

HV

 

 

HV

VV

VL

VV

 

 

 

 

Lidské vztahy2

PRV

HV

PRV

HV

PRV

TV

PŘÍR

HV

AJ

VV

VL

AJ

HV

VV

 

 

 

 

Etnický původ3

PRV

 

 

HV

VV

VL

HV

VV

 

 

 

 

Multikulturali-ta4

 

INF

AJ

TV

VL

 

 

 

 

Princip sociálního smíru a solidarity5

 

 

 

VL

ČJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmentální výchova (EV)

 

Vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnologických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy), i možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků.

 

Přínos EV k rozvoji žáka:

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností

 

 • rozvíjíme porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí, důsledkům lidských činností na prostředí
 • přispíváme k poznání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa
 • učíme žáky pochopit souvislosti mezi lokálními a globálními problémy, učíme vlastní odpovědnosti ve vztazích k prostředí
 • ukazujeme modelové příklady jednání z hledisek životního prostředí (žádoucí i nežádoucí)
 • učíme k objektivnosti k ekologickým problémům
 • učíme komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat se, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska

 

V oblasti postojů a hodnot

 • vedeme žáky k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů
 • podněcujeme aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí
 • žáci si utvářejí zdravý životní styl,vnímají estetické hodnoty prostředí
 • vedeme žáky k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví

 

 

 

Tématické okruhy

1. stupeň

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

Ekosystémy1

PRV

VV

ČJ

PRV

PŘÍR

AJ

VV

VL

PŘÍR

AJ

VV

 

 

 

 

Základní podmínky života2

HV

VV

PRV

PRV

VL

PŘÍR

VV

VL

PŘÍR

 

 

 

 

 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí3

PRV

TV

TV

VV

ČJ

VV

ČJ

VL

PŘÍR

TV

 

PŘÍR

VV

ČJ

 

 

 

 

Vztah člověka k prostředí4

HV

POČ

PRV

VV

POČ

PRV

VV

PŘÍR

VV

ČJ

MAT

VL

TV

VV

ČJ

MAT

 

 

 

 

 

Mediální výchova (MV)

 

MV nabízí žákům elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. MV má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti, orientovat se v médiovaných obsazích, v schopnosti volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb – od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času.

 

Přínos MV k rozvoji žáka:

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností

 

 • žáci se učí samostatně se zapojit do mediální komunikace
 • analyticky přistupovat k mediálním obsahům
 • žáci využívají potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času
 • rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu
 • získat představy o roli medií v klíčových společenských situacích a demokratické společnosti vůbec

 

V oblasti postojů a hodnot

 • rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení
 • vede k uvědomování si hodnoty vlastního života a odpovědnosti za jeho naplnění
 • rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti
 • napomáhá k uvědomění si možností svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace

 

 

 

Receptivní činnosti

 

 

Tématické okruhy

1. stupeň

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 1

PRV

ČJ

INF

VV

ČJ

PRV

VV

 

HV

ČJ

 

 

 

 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 2

 

PRV

VV

 

ČJ

 

 

 

 

Stavba mediálních sdělení 3

 

TV

 

TV

VV

TV

VV

 

 

 

 

Vnímání autora mediálních sdělení 4

HV

HV

 

ČJ

 

 

 

 

 

Fungování a vliv médií ve společnosti 5

 

 

 

VL

ČJ

HV

 

VL

ČJ

 

 

 

 

Tvorba mediálního sdělení 6

 

 

 

 

AJ, ČJ

 

 

 

 

Práce v realizačním týmu 7

 

 

 

 

ČJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Učební plán

 

 

Učební plán pro 1. stupeň

Vzdělávací

oblast

Vyučovací

předmět

Ročník

Min.

časová

dotace

z toho DČD

1.

2.

3.

4.

5.

Jazyk a jazykové komunikace

Český jazyk

7+2

 

7+1

7 + 1

7 + 1

7+1

35

+6

Anglický jazyk

-

-

3

3

3

 

9

 

Matematika a její aplikace

 

Matematika

4

4 +1

4+1

4+1

4+1

20

+4

Informační a komunikační technologie

Informatika

-

-

-

-

1

1

 

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

2

-

-

 

 

14

 

Přírodověda

-

-

-

1+1

1+1

+3

Vlastivěda

 

-

-

-

1+1

2

Umění a kultura

Výtvarná výchova *

1

1

1

1

1

 

10

 

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Člověk a svět práce

Praktické*

činnosti

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

10

 

+5

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

 

Průřezová témata

P

P

P

P

P

 

 

Disponibilní časová dotace

3

3

3

5

4

 

+18

Celkový týdenní počet hodin – maximum týdně

21

21

24

26

26

118

 

* Jednohodinové týdenní dotace např. Tv a Pč lze ve vhodných případech organizovat „střídavě“ jako bloky 1/14 dnů.

Disponibilní hodiny jsou označeny ( +1), posíleny jsou především hlavní předměty.


Poznámky k učebnímu plánu
Byla dodržena časová dotace stanovená RVP pro I. stupeň základního vzdělávání ( 118 hodin), nebyla překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky ( 1. a 2.ročník 22 hodin, 3. až 5. ročník 26 hodin) a současně bylo dodrženo stanovené rozmezí týdenní časové dotace povinných předmětů pro jednotlivé ročníky.

Výuka probíhá ve dvou třídách, v jedné třídě je spojený 1. a 2. ročník, ve druhé třídě 3., 4., a 5. ročník.
Český jazyk – má v 1. ročníku základního vzdělávání komplexní charakter.
Ve 2. - 5. ročníku základního vzdělávání má složky specifického charakteru:
•čtení a literární výchova
•jazykové vyučování
•slohový výcvik
•psaní
Ve 2. -5. ročníku se psaní vyučuje v týdnu v menších časových celcích, než je celá vyučovací hodina.
Předmět je posílen celkem o 6 disponibilních hodin:

Anglický jazyk – vyučuje se povinně od 3. ročníku.

Matematika – je členěna na aritmetiku a geometrii. Předmět je posílen celkem o 4 disponibilní hodiny a to po 1 hodině ve 2. - 5. ročníku.

Informační a komunikační technologie – jako samostatný předmět se vyučuje od 5. ročníku. V 1. - 4. ročníku se však žáci seznamují se základy práce na PC v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů( Čj, Aj., Ma, Prv, Př, Vl).

Oblast Člověk a jeho svět – je vyučován v předmětech Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda.
Výtvarná výchova – výuka probíhá ve všech ročnících 1 hodina týdně,
Praktické činnosti– výuka probíhá ve všech ročnících s časovou dotací 1 hodina týdně.

Tělesná výchova - výuka probíhá ve všech ročnících s časovou dotací 2 hodiny týdně.

 

 

 

5. Učební osnovy

 

Seznam vyučovacích předmětů a jejich začlenění do vzdělávacích oblastí

 

 

Jazyk a jazyková komunikace

 

 • Český jazyk a literatura Čj
 • Anglický jazyk Aj

 

 

Matematika a její aplikace

 

 • Matematika M

 

 

Člověk a jeho svět

 

 • Prvouka Prv
 • Enviromentální výchova Ev

 

 

Umění a kultura

 

 • Hudební výchova Hv
 • Výtvarná výchova Vv

 

 

Člověk a zdraví

 

 • Tělesná výchova Tv

 

Člověk a svět práce

 

 • Pracovní činnosti Pč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Jazyk a jazyková komunikace

 

 

 

 

Vzdělávací oblast:

Jazyk a jazyková komunikace

Vyučovací předmět:

Český jazyk a literatura

 


Charakteristika předmětu

V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

 

Vzdělávací oblast zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Dovednosti získané v oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou zásadní i pro úspěšné osvojování poznatků ve všech dalších oblastech vzdělávání. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli ve společnosti a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Obsah předmětu má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Jednotlivé složky se vzájemně prolínají.


Komunikační a slohová výchova naučí žáka vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, ústně se vyjadřovat, rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, naučí žáka analyzovat text a kriticky posoudit jeho obsah. Naučí žáka vytvářet rozmanité stylistické žánry, posuzovat použité jazykové prostředky textové výstavby a rozumět kompozici textu.

 

Jazyková výchova předá žákovi vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovné podoby českého jazyka. Povede žáka k přesnému a logickému myšlení, které je předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování v ústní i písemné formě. Prohloubí obecné intelektové dovednosti, naučí porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se od počátku vzdělávání stane nástrojem získávání většiny informací, předmětem veškerého poznávání a celoživotního vzdělávání.


V literární výchově žák pozná prostřednictvím četby základní literární druhy a žánry, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názor na literární dílo. Učí se rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Získá čtenářské návyky, schopnosti interpretovat literární texty a tvořit vlastní literární produkci. Dospěje k poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jeho postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jeho duchovní život.

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

 • chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako významného sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání
 • rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství
 • vnímání a postupnému osvojování českého jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
 • zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace
 • samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření
 • získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému ústnímu i písemnému projevu jako prostředku prosazení sebe sama
 • individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu, k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání, k vlastní tvůrčí produkci

 

1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí

 

Výuka Českého jazyka a literatury společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:

 

Kompetence k učení: Učí se zvládnout a využívat způsoby, metody a strategie efektivního učení tím, že dostane prostor pro naslouchání, čtení, ústní i písemný projev a tvořivé činnosti; bude veden k práci s informacemi, jejich třídění a uvádění do širších souvislostí, bude pracovat v týmu, učit se hrou, ve vzdělávacích projektech, v integrovaných oborech, bude pracovat s chybou a uplatní všestrannou vlastní prezentaci. Učí se poznávat smysl a cíl učení tím, že mu bude poskytována možnost aktivní účasti na učení, své poznatky a dovednosti bude aplikovat do praktického života a tvůrčích činností, bude poznávat účelnost a využitelnost vzdělání u sebe, své rodiny i ve společnosti.

Získává pozitivní vztah k učení tím, že bude rozvíjena vnitřní motivace k učení (známky a přijímací zkoušky nejsou tím nejdůležitějším), tzn. že bude prakticky poznávat užitečnost vzdělání ve svém životě, bude využívat svou individualitu, bude mít možnost výběru, bude zažívat úspěchy. Posoudí vlastní pokrok v učení tím, že bude uplatňovat sebehodnocení a hodnocení spolužáků, bude pracovat se svým portfoliem a pozorovat vývoj svého vzdělávání.Učí se být zodpovědný za své vzdělávání a připravuje se na potřebu celoživotního vzdělávání.

 

Kompetence k řešení problémů: Na základě poznatků a dovedností žák rozpozná a pochopí problém, hledá jeho příčiny, vyhledává informace o vhodných způsobech řešení, navrhuje vlastní řešení, vyslovuje svůj názor, obhajuje jej, vyvozuje závěr a uvědomuje si odpovědnost za své rozhodnutí tím, že budou předkládány simulované problémy i skutečné problémy ze života v nejrůznějších jazykových, slohových i literárních textech a při interpretaci textu se bude učit problém řešit; žák bude sám vyhledávat problémové situace v textech i v životních příbězích a bude je řešit při nácviku a tvorbě zpráv, rozhovorů, diskuse, kritiky, úvahy a při práci s dalšími publicistickými styly i literárními ukázkami; bude veden k organizování a řízení skupinové, projektové i dramatizační činnosti a k mimoškolním aktivitám a tak se bude učit prakticky řešit problémy.

 

Kompetence komunikativní: Učí se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně a kultivovaně v mluveném i psaném projevu, využívá informační a komunikační prostředky pro účinnou komunikaci tím, že bude v rámci aktivního učení neustále zapojován do rozhovorů, bude diskutovat, argumentovat, obhajovat, navrhovat, prezentovat svou práci zejména v samostatných i týmových projevech ústních i písemných, při jazykovém, slohovém i literárním poznávání, při speciálních mluvních cvičeních, tvorbě vlastních odborných i literárních prací, při besedách o knihách, při divadelních představeních, filmech i výstavách, v publikační činnosti, při veřejných vystoupeních ve škole i mimo ní, bude mít možnost rozvíjet komunikační dovednosti v kroužku tvůrčího psaní nebo tvořivé dramatiky, bude využívat širší informační systém – internet a veřejná media. Učí se zvládnout komunikaci s odlišnými skupinami lidí a řešit pomocí komunikace obtížné a ohrožující situace.

 

Kompetence sociální a personální: Spolupracuje ve skupině, přijímá svou roli, přispívá k dobrému výsledku práce skupiny, je ohleduplný k práci druhých a přispívá k vytváření dobrých mezilidských vztahů tím, že bude mít možnost pracovat v týmu různými formami a ne pouze frontálně, že bude často zařazována skupinová práce jako významná forma učení v jazykové , komunikační a literární výchově; žák bude veden k aktivitě, k sebehodnocení, plnění svěřeného úkolu, zodpovědnosti za práci celé skupiny, k podpoře ostatních členů skupiny, k empatii a altruismu vůči ostatním, zvláště ke spolužákům se specifickými vzdělávacími potřebami, případně bude pověřen vedením skupiny; bude zapojován do projektových programů a tím bude posilovat vlastní sebevědomí a sebeúctu a zároveň bude spoluvytvářet přátelský třídní kolektiv; bude se učit v humanizované a demokratizované škole, kde atmosféra a partnerské vztahy s pedagogy a spolužáky budou kladně působit
na žákovu osobnost.

 

Kompetence občanské: Respektuje názory a přesvědčení druhých, odmítá útlak a násilí, ocení naše kulturní a historické dědictví, projevuje pozitivní postoje k uměleckým dílům, má smysl pro kulturu a tvořivost, zapojuje se do společenského a kulturního dění tím , že bude v procesu učení zapojován do interaktivních projektů, ve kterých bude poznávat osudy národů a jednotlivců (v literatuře,historii, hudbě, výtvarném umění, rodinné a občanské výchově), bude číst literární texty s občanskou tématikou, bude je interpretovat a mít tak příležitost vcítit se do nejrůznějších vztahů i dějů, poznávat různé charaktery, s kterými se může ztotožnit, nebo je odsoudit a nechat na sebe působit příklady jejich jednání; bude získáván pro účast v různých soutěžích, bude mít možnost publikovat v třídním, školním nebo regionálním tisku, bude mít možnost účastnit se školních i mimoškolních veřejných vystoupení; zapojí se do různých forem spolupráce s představiteli obce, policie a dalšími organizacemi.

 

Kompetence pracovní: Využívá znalosti, zkušenosti a dovednosti získané v oboru Český jazyk a literatura k vlastnímu rozvoji a přípravě na své povolání a budoucí život tím, že bude veden k pracovitosti a zodpovědnosti, že se naučí dodržovat hygienické normy při čtení, psaní a učení vůbec, že bude výsledky své práce využívat ve svém životě, v životě třídy, školy i rodiny, že pokrok v učení a zážitky úspěchů jej přesvědčí o prospěšnosti práce; bude se učit v podnětném a tvořivém pracovním prostředí a změnami pracovních okolností bude veden k adaptaci na nové pracovní podmínky; náročnost práce se bude postupně zvyšovat, aby žák upevňoval vlastní sebevědomí, prožíval sebeuspokojení a přesvědčil se, že „bez práce nejsou koláče“.

 

2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu Český jazyk a literatura

 

OSV Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní rozvoj

OSV 1 Rozvoj schopností a poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovednosti zapamatování;

řešení problémů; dovednosti pro učení a studium

OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání ,vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia;

stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení

OSV 4 Psychohygiena: hledání pomoci při potížích, dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému

OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity; tvořivost v mezilidských vztazích

Sociální rozvoj

OSV 6 Poznávání lidí: vzájemné poznávání ve třídě

OSV 7 Mezilidské vztahy: péče o dobré vztahy, vztahy a naše třída

OSV 8 Komunikace: cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro verbální i neverbální sdělování

(řeč těla a slov, technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování), specifické komunikační dovednosti; dialog;

komunikace v různých situacích; efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi

a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci

OSV 9 Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci; rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci;

rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládnutí situací soutěže, konkurence

Morální rozvoj

OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku

předmětu, problémy v seberegulaci

OSV 11 Hodnoty, postoje, praktická etika: dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne

 

MkV Multikulturní výchova

MkV 1 Kulturní diferenciace: poznávání vlastního kulturního zakotvení

MkV 2 Lidské vztahy: vztahy mezi kulturami, vzájemné obohacování, ale i jejich rozdílnosti, právo všech žít společně a podílet se

na spolupráci

MkV 4 Multikulturalita: vstřícný postoj k odlišnostem

 

MV Mediální výchova

Tematické okruhy receptivních činností

MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních

prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení; hledání rozdílů mezi informativním,

zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení a objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování základních

orientačních prvků v textu

MV 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou,

mezi faktickým a fiktivním obsahem; identifikace společensky významných hodnot v textu; vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti; identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků

MV 3 Stavba mediálních sdělení: příklady pravidelností a uspořádání sdělení zejména ve zpravodajství; příklady stavby a uspořádání

zpráv a dalších mediálních sdělení (skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající)

MV 4 Vnímání autora mediálních sdělení: identifikace názorů a postojů autora sdělení, výrazové prostředky a jejich uplatnění

při vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska

záměru sdělení

MV 5 Fungování a vliv médií ve společnosti: role médií v každodenním životě jednotlivce; vliv médií na rejstřík konverzačních témat,

na postoje a chování; vliv médií na kulturu (role filmu, rozhlasu, televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti)

 

Tematické okruhy produktivních činností

MV 6 Tvorba mediálního sdělení: uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinace pro tvorbu věcně správných

a komunikačně vhodných sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, případně televizi, či internetové médium;

technologické možnosti a jejich omezení

MV 7 Práce v realizačním týmu: redakce školního časopisu, rozhlasu, internetového média, případně televize; utváření týmu, význam

věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení cílů, časového harmonogramu,

uložení úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci v týmu; pravidelnost mediální produkce

 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 5. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět:

Český jazyk a literatura

Období – ročník:

1. období – 1. ročník

Počet hodin:

 

Učební texty:

 

 

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku (ČJ 3. ročník)

 

Na konci 1. období základního vzdělávání žák:

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
 6. volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
 9. píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
 10. píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
 11. seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

 1. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
 2. porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
 3. porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
 4. rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
 5. užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
 6. spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
 7. rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
 8. odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 1. čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
 2. vyjadřuje své pocity z přečteného textu
 3. rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
 4. pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

 

 

Cílové zaměření předmětu v 1. ročníku ZŠ

 

Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura v 1. ročníku směřuje k:

Komunikační a slohová výchova

 • čtení písmen, slov, vět
 • čtení s porozuměním
 • naslouchání
 • psaní vět
 • kultivovanému projevu na úrovni věku

 

Jazyková výchova

 • správné výslovnosti hlásek
 • rozvoji slovní zásoby
 • chápání významu slov
 • rozlišování - hlásky, slova, věty

 

Literární výchova

 • poslechu literárních textů
 • zážitkovému čtení a naslouchání
 • tvořivým činnostem s literárním textem
 • poznávání základních literárních pojmů

 

 

 

 Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

ČTENÍ

OVO 1: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti

DV: pozná všechna písmena v tištěném i psaném textu

DV: skládá slova a věty

DV: používá základy techniky čtení

DV: čte jednoduché texty

Hlásky, písmena, slabiky, slova, texty podle zvolené nácvikové metody čtení (analyticko-syntetická, genetická, globální)

Skládání slov a vět

Rozvoj techniky čtení

Čtení jednoduchého písemného projevu

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení dovednosti a zapamatování

OVO 2: porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

DV: rozumí čteným slovům, větám
a textům

DV: vštěpuje si hygienické návyky
při čtení

Praktické čtení

 • pozorné, přiměřeně rychlé

Věcné čtení

 • porozumění slovům, větám

Hygienické návyky při čtení

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti soustředění

NASLOUCHÁNÍ

OVO 3: respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

DV: učí se naslouchat druhým, být pozorný a vyjadřovat svá přání
DV: chápe roli mluvčího
a posluchače
DV: reaguje na jednoduché pokyny
a sdělení

Praktické naslouchání

Věcné naslouchání

Reakce na jednoduché pokyny a jednoduchá sdělení

Základní komunikační pravidla

 • pozornost, naslouchání, role mluvčího a posluchače

OSV 1 Rozvoj sociálních schopností: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

OSV 7 Mezilidské vztahy: chování podporující dobré vztahy, empatie
a pohled na svět očima druhého
OSV 8 Komunikace: cvičení pozorování, cvičení emfatického
a aktivního naslouchání

MLUVENÝ PROJEV

OVO 4: pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

DV: vyslovuje správně všechny hlásky, opravuje nesprávnou výslovnost

Správná výslovnost, řečová cvičení, oprava nesprávné výslovnosti

OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního jednání a prožívání

OVO 5: v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

 

DV: využívá hlasových a dechových cvičení

DV: vštěpuje si základy mluveného projevu

Základy mluveného projevu

 • dýchání, tvoření hlasu, výslovnost, přiměřené tempo

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění

OVO 6: volí vhodné verbální
i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích

DV: používá verbální a nonverbální prostředky řeči

DV: poznává základní komunikační pravidla

Rozvoj slovní zásoby

Verbální a nonverbální prostředky řeči (mimika, gesta)

Základní komunikační pravidla

 • role mluvčího a posluchače, zdvořilost, střídání rolí

OSV 8 Komunikace: řeč těla, zvuků, slov

OVO 7: na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

DV: dokáže vypravovat mluvený nebo slyšený text

DV: vytvoří krátké komunikační žánry

Reprodukce textu

Krátké komunikační žánry

 • pozdrav, oslovení, prosba, omluva, vzkaz

OSV 11 Hodnoty, postoje, praktická etika: dovednost rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne

OVO 11: seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

DV: vypráví podle obrázků příběh, pracuje s obrazovými materiály

Vypravování na základě obrazového materiálu

OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti, dialog, komunikace v různých situacích

PÍSEMNÝ PROJEV

OVO 8: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

DV: učí se základním hygienickým návykům při psaní

Správné sezení, držení psacího nástroje, hygiena zraku

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
řešení problémů, dovednosti pro učení

OVO 9: píše správné tvary písmen
a číslic, správně spojuje písmena
i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

DV: učí se psát správné tvary písmen a číslic, správně spojuje slabiky, slova, píše krátké věty

DV: poznává správnou techniku psaní

Technika psaní

 • čitelný a přehledný písemný projev, úhlednost, úprava

Psaní jednotlivých písmen, číslic, spojování písmen a slabik, psaní slov, psaní krátkých vět

OSV 4 Psychohygiena: dobrá organizace času, dovednosti zvládání stresových situací – uvolnění, relaxace

OVO 10: píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

DV: opisuje a přepisuje jednoduché texty

DV: píše jednoduchá sdělení, krátké žánry písemného sdělení

Opisy, přepisy, interpunkční znaménka

Psaní jednoduchých sdělení

Žánry písemného projevu

 • vzkaz, pozvánka, zápis do notýsku

OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

OVO 12: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

DV: učí se rozlišovat zvukovou
a grafickou podobu slov, člení slova na hlásky, učí se odlišit krátké
a dlouhé samohlásky
DV: výslovnost souhláskových skupin
DV: intonace vět

Sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek dlouhých a krátkých, souhlásek a souhláskových skupin, intonace vět

Rozlišování zvukové a grafické podoby slova

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV

OVO 13: porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

DV: poznává a porovnává významy slov

Slova a pojmy

Význam slov

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení dovedností zapamatování

OVO 14: porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

DV: porovnává a třídí slova podle stanoveného hlediska
DV: rozšiřuje si slovní zásobu

Porovnávání slov podle zobecňujícího významu

Slovní zásoba

MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: hodnotící prvky
ve sdělení – výběr slov

TVAROSLOVÍ

OVO 15: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

DV: používá správné tvary

Poznávání správných tvarů slov

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů, dovednosti pro učení

OVO 16: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

DV: používá správné gramatické tvary podstatných a přídavných jmen
i sloves v mluveném projevu

Poznávání správných tvarů podstatných jmen, přídavných jmen a sloves v mluveném projevu

OSV 8 Komunikace: komunikační dovednost

MV 5 vliv medií na každodenní život

SKLADBA

OVO 17: spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

DV: učí se tvořit jednoduchá souvětí

DV: správně řadí slova ve větě

DV: používá základní interpunkční znaménka ve větách

Spojování slov do vět

Stavba věty

Pořádek slov ve větě

Interpunkční znaménka ve větě

OSV 10: Řešení problémů
a rozhodovací dovednosti
: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu

OVO 18: rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky

DV: čte věty se správnou intonací podle postoje mluvčího

Modulace souvislé řeči

 • intonace ve větách oznamovacích, tázacích, rozkazovacích

OSV 3 Sebekontrola, sebeovládání:
cvičení sebekontroly, sebeovládání

PRAVOPIS

OVO 19: odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách
ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena
na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

DV: odlišuje v písmu krátké dlouhé samohlásky

DV: používá základní interpunkční znaménka

DV: píše správně hlásky, slabiky, slova, věty

DV: používá velká písmena
na začátku vět

Lexikální pravopis

 • odlišování krátké a dlouhé samohlásky
 • používání tečky, čárky, otazníku, vykřičníku
 • správné psaní hlásek, slabik, slov, vět

Velká písmena na začátku vět

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
řešení problémů, cvičení dovedností zapamatování

OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly

 

 

Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 5. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět:

Český jazyk a literatura

Období – ročník:

1. období – 2. ročník

Počet hodin:

 

Učební texty:

 

 

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku (ČJ 3. ročník)

 

Na konci 1. období základního vzdělávání žák:

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
 6. volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
 9. píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
 10. píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
 11. seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

 1. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
 2. porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
 3. porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
 4. rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
 5. užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
 6. spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
 7. rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
 8. odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 1. čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
 2. vyjadřuje své pocity z přečteného textu
 3. rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
 4. pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

 

 

Cílové zaměření předmětu v 2. ročníku ZŠ

 

Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura v 2. ročníku směřuje k:

 

Komunikační a slohová výchova

 • Zdokonalování techniky čtení
 • Poslechu různých textů a práci s nimi
 • Orientaci ve slovnících a encyklopediích
 • Seznámení s útvary společenského styku, vypravování
 • Úpravnému a čitelnému projevu
 • Docvičování tvarů psacího písma
 • Kultivovanému projevu

 

Jazyková výchova

 • Učení o větě
 • Správnému řazení slov ve větě a vět v textu
 • Osvojení pravopisu – jevy ú/ů, ě, tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky, velká písmena
 • Osvojení základních druhů slov
 • Poznávání slovních významů
 • Dělení slova na slabiky

 

Literární výchova

 • poslechu literárních textů
 • zážitkovému čtení a naslouchání
 • tvořivým činnostem s literárním textem
 • poznávání základních literárních pojmů

 

 

 

 

 Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

ČTENÍ

OVO 1: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

OVO 2: porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

DV: rozvíjí plynulé čtení krátkých méně náročných textů

DV: zdokonaluje techniku čtení

DV: porozumí jednoduchým textům

DV: při čtení získává informace a nachází klíčová slova

DV: zlepšuje hygienické návyky
při čtení

Praktické čtení

 • pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé čtení

Zdokonalování techniky čtení

Cvičné texty pro nácvik techniky čtení

Porozumění jednoduchým textům

Věcné čtení

 • čtení jako zdroj informací
 • čtení vyhledávací (klíčová slova)

Hygienické návyky při čtení

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení dovednosti a zapamatování cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

NASLOUCHÁNÍ

OVO 2: porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

DV: chápe jednoduché mluvené pokyny a reaguje na ně

Reakce na jednoduché pokyny a jednoduchá sdělení

OSV 1 Rozvoj sociálních schopností:

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

OSV 8 Komunikace: cvičení pozorování, cvičení empatického a aktivního naslouchání

OVO 3: respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

DV: učí se respektovat základní komunikační pravidla v rozhovoru

DV: snaží se vyjádřit svůj zážitek z naslouchání

Praktické naslouchání

 • zdvořilé, ohleduplné, vyjádření kontaktu

Věcné naslouchání

 • pozorné, soustředěné, s aktivní reakcí
 • role mluvčího a posluchače

Zážitkové naslouchání

OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly, sebeovládání

OSV 7 Mezilidské vztahy:

chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého

MLUVENÝ PROJEV

OVO 4: pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

DV: je schopen poznat chyby
ve správné výslovnosti, snaží se správně vyslovovat

Jazykolamy, řečová cvičení

Správná výslovnost, poznávání chyb ve výslovnosti

OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly, sebe-ovládání, regulace vlastního jednání a prožívání

OVO 5:v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

DV: zdokonaluje techniku mluveného projevu používání správného dýchání a tempa řeči v mluvených projevech

Technika mluveného projevu

Cvičení zaměřená na hospodaření s dechem a užití správného tempa řeči

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění

OVO 6: volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích

DV: učí se volit vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních situacích

DV: vštěpuje si základní komunikační pravidla

Vhodný výběr jazykových prostředků, mimika, gesta
Základní komunikační pravidla

 • oslovení, zahájení a ukončení dialogu, role mluvčího a posluchače, střídání rolí, zdvořilost

OSV 8 Komunikace: řeč těla, zvuků, slov

OVO 7: na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev

OVO 11: seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví
podle nich jednoduchý příběh

DV: učí se tvořit krátké mluvené projevy

DV: vypráví příběh podle obrázků

Komunikační žánry

 • pozdrav, oslovení, prosba, omluva, vzkaz, dialog na základě obrazového materiálu

OSV 11 Hodnoty, postoje, praktická etika: dovednost rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne

OVO 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti, dialog, komunikace v různých situacích

PÍSEMNÝ PROJEV

OVO 8: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

DV: upevňuje si základní hygienické návyky spojené se psaním

Správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:

řešení problémů, dovednosti pro učení

OVO 9: píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

DV: v zásadě píše správné tvary písmen a číslic, obvykle správně spojuje písmena i slabiky, učí se kontrolovat vlastní písemný projev

DV: vštěpuje si zásady techniky psaní

Technika psaní

 • úhledný, čitelný, přehledný písemný projev

Docvičování tvarů psacího písma, málo používaná písmena malé i velké abecedy (X, Y, W)

Kontrola písemného projevu

OSV 4 Psychohygiena: dobrá organizace času, dovednosti zvládání stresových situací – uvolnění, relaxace

OVO 10: píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

 

DV: učí se psát věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

DV: píše poznané jednoduché žánry písemného projevu

Žánry písemného projevu

 • adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, obrázková osnova vypravování, jednoduchá osnova vypravování

OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

OVO 12: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

DV: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky
a slabiky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
DV: umí dělit hlásky
DV: snaží se používat zásady modulace souvislé řeči

Slovo – hlásky, slabiky

Dělení hlásek

Sluchové rozlišení hlásek

Modulace souvislé řeči

 • tempo, intonace, přízvuk, hlasitost

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV

OVO 13: porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná

OVO 14: porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

DV: učí se porovnávat a třídit slova podle zobecněného významu

DV: významy podstatných jmen

Významy slov

Slova podle zobecněného významu

Podstatná jména

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: Cvičení dovedností zapamatování

MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: hodnotící prvky
ve sdělení – výběr slov

TVAROSLOVÍ

OVO 15: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

DV: seznamuje se se slovními druhy, poznává podstatná jména a slovesa v základním tvaru

Slovní druhy

 • podstatná jména
 • slovesa v základním tvaru

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů, dovednosti pro učení

OVO 16: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

DV: učí se užívat v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen a sloves

Správné gramatické tvary podstatných jmen a sloves v mluveném projevu

OSV 8 Komunikace: komunikační dovednost

MV 5 Vliv medií na každodenní život

SKLADBA

OVO 17: spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

 

DV: vytváří jednoduchá souvětí, učí se vybírat spojky nebo spojovací výrazy

Věta, pořádek slov ve větě

Řazení vět v textu

OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu

OVO 18: rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky

 

DV: poznává v textu druhy vět podle postoje mluvčího

DV: rozeznává správná interpunkční znaménka ve větách oznamovacích, tázacích, rozkazovacích

Věty podle postoje mluvčího

Interpunkční znaménka

 • tečka, vykřičník, otazník

OSV 3 Sebekontrola, sebeovládání:
cvičení sebekontroly, sebeovládání

OSV 8 Komunikace: dovednosti
pro verbální sdělování

PRAVOPIS

OVO 19: odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena
na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

DV: odůvodňuje a píše správně: i/y
po tvrdých a měkkých souhláskách, dě,tě,ně, ú/ů,bě, pě, vě mimo morfologický šev, párové souhlásky

DV: píše velká písmena na začátku vět a v typických příkladech vlastních jmen osob a zvířat

Pravopis lexikální

 • y/i po tvrdých a měkkých souhláskách
 • ú/ů, dě, tě, ně, bě, pě, vě mimo morfologický šev
 • orientačně párové souhlásky
 • velká písmena na začátku vět
 • vlastní jména osob a zvířat

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů, cvičení dovedností zapamatování

OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

POSLECH LITERÁRNÍCH TEXTŮ, ZÁŽITKOVÉ ČTENÍ A NASLOUCHÁNÍ

OVO 21: vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

DV: snaží se rozpoznat své zážitky z četby a vyjadřovat své dojmy
a pocity

Zážitky z čtení a naslouchání
Vyjadřování dojmů a pocitů z četby literárních textů

OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti, otevřená pozitivní komunikace

TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM

OVO 20: čte a přednáší zpaměti
ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku

OVO 23: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopnost

DV: vypravuje příběh čteného nebo slyšeného literárního textu

DV: přednáší vhodné literární texty

DV: účastní se dramatizací, přijímá role

DV: vytváří vlastní ilustrace k literárním textům

Vypravování čteného a slyšeného textu

Přednes vhodných literárních textů

Dramatizace

Vlastní výtvarný doprovod k literárním textům

OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: regulace vlastního jednání a prožívání, vůle

OSV 4 Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli

OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY

OVO 22: rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

DV: rozliší vyjadřování v próze
a ve verších
DV: orientuje se v pojmech básník, spisovatel, kniha, čtenář

DV: odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, pozná básničku

DV: poznává a navštěvuje divadelní představení

Literární druhy

 • poezie, próza

Literární pojmy

 • básník, spisovatel, kniha, čtenář

Literární žánry

 • básně, pohádky, ostatní vypravování, divadelní představení

OSV 6 Poznávání lidí: vzájemné poznávání se ve skupině/třídě

MV 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce

MV 1 Kulturní diferenciace: poznávání vlastního kulturního zakotvení

 

 

Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 5. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět:

Český jazyk a literatura

Období – ročník:

1. období – 3. ročník

Počet hodin:

 

Učební texty:

 

 

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku (ČJ 3. ročník)

 

Na konci 1. období základního vzdělávání žák:

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
 6. volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
 9. píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
 10. píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
 11. seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

 1. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
 2. porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
 3. porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
 4. rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
 5. užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
 6. spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
 7. rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
 8. odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 1. čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
 2. vyjadřuje své pocity z přečteného textu
 3. rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
 4. pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

 

 

Cílové zaměření předmětu v 3. ročníku ZŠ

 

Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura v 3. ročníku směřuje k:

 

Komunikační a slohová výchova

 • Plynulému čtení s porozuměním
 • Porozumění písemným nebo mluveným pokynům
 • Respektování základních komunikačních pravidel v rozhovoru
 • Vytvoření krátkého mluveného projevu
 • Osvojení základních hygienických pravidel spojených se psaním
 • Psaní věcně i formálně správného jednoduchého sdělení
 • Kultivovanému projevu

 

Jazyková výchova

 • Rozlišení grafické a zvukové podoby slova
 • Porovnávání významu slov
 • Rozlišení slovních druhů v základním tvaru
 • Užití správných gramatických tvarů podstatných jmen a sloves
 • Volbě vhodných jazykových i zvukových prostředků
 • Odůvodňování a správnému psaní i/y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech
 • Správnému psaní typických příkladů vlastních jmen

 

Literární výchova

 • poslechu literárních textů
 • zážitkovému čtení a naslouchání
 • tvořivým činnostem s literárním textem
 • poznávání základních literárních pojmů

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

ČTENÍ

OVO 1: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti

DV: rozvíjí plynulé čtení náročnějších textů

Praktické čtení

 • pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché.

Zdokonalování techniky čtení

Porozumění přiměřeným textům

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

OVO 2: porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

DV: vyhledá klíčová slova a věty v textu, získá při čtení základní informace

DV: porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

Věcné čtení

 • čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací (klíčová slova, věty)

Hygienické návyky při čtení

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:

cvičení dovedností zapamatování

NASLOUCHÁNÍ

OVO 3: respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

DV: získává zážitky z naslouchání a vyjadřuje své dojmy

DV: respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

Praktické naslouchání

 • zdvořilé, ohleduplné, kontakt s partnerem

Věcné naslouchání

 • pozorné, soustředěné, aktivní reakce na mluvčího

Role mluvčího a posluchače, střídání rolí

Zážitkové naslouchání

OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly, sebeovládání

OSV 7 Mezilidské vztahy:

chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého

MLUVENÝ PROJEV

OVO 4: pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

DV: umí správně vyslovit nejznámější přejatá slova

DV: pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou výslovnost

Cvičení správné výslovnosti (slova přejatá)

Oprava nesprávné a nedbalé výslovnosti

OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního jednání a prožívání

OVO 5: v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

DV: v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Technika mluveného projevu – dýchání, tvoření hlasu, tempo, plynulost, zvukové prostředky řeči –intonace, hlasitost, přízvuky

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění

OVO 6: volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích

DV: volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích

Základní komunikační pravidla

 • oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí, zdvořilé vystupování

Výběr jazykových prostředků

Mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta)

OSV 8:Komunikace: řeč těla, zvuků, slov dovednosti pro sdělení verbální a neverbální

OVO 7: na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

OVO 11: seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

DV: začíná používat vyjadřování závislé na komunikační situaci

DV: vypravuje podle obrazového materiálu

DV: na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

Komunikační žánry

 • vypravování podle osnovy
 • vypravování podle obrazového materiálu
 • vypravování podle vlastních zážitků

Základy mluveného projevu závislého na komunikační situaci

OSV 11 Hodnoty, postoje, praktická etika: dovednost rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne

OVO 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti, dialog, komunikace v různých situacích

PÍSEMNÝ PROJEV

OVO 8: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

DV: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

Základní hygienické návyky

 • správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
řešení problémů, dovednosti pro učení

OVO 9: píše správné tvary písmen
a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

DV: píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

Technika psaní

 • úhledný, čitelný a přehledný písemný projev

Kontrola vlastních písemných projevů

OSV 4 Psychohygiena: dobrá organizace času, dovednosti zvládání stresových situací – uvolnění, relaxace

OVO 10: píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

DV: píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

Žánry písemného projevu

 • vypravování podle osnovy, popis zvířete, popis předmětu, omluvenka, blahopřání

OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

OVO 12: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

DV: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova

DV: správně vyslovuje samohlásky a souhláskové skupiny

DV: produkuje souvislou řeč

Zvuková a grafická podoba slov

Výslovnost souhláskových skupin

Výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek

Spisovná a nespisovná výslovnost

Modulace souvislé řeči

 • intonace, přízvuky, hlasitost, tempo

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV

OVO 13: porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

DV: zná aktivně abecedu, vyhledává
a zařazuje slova podle abecedy

DV: porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená

a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

Slova a pojmy

Abeceda, řazení slov podle abecedy

Vyhledávání v seznamech

Význam slov, porovnávání významů slov

Slova souznačná a protikladná

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení pozornosti, soustředění, cvičení dovedností zapamatování

OVO 14: porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

DV: porovnává a třídí slova
podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

Porovnávání a třídění slov podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: hodnotící prvky
ve sdělení – výběr slov

TVAROSLOVÍ

OVO 15: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

DV: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

Slovní druhy, zařazování slov v základním tvaru ke slovním druhům

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů, dovednosti pro učení

OVO 16: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

DV: určuje mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves

DV: skloňuje a časuje

DV: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

Mluvnické kategorie podstatných jmen: pád, číslo, rod

Mluvnické kategorie sloves: osoba, číslo, čas

Skloňování a časování

OSV 8 Komunikace: komunikační dovednosti

MV 5 Vliv medií na každodenní život

SKLADBA

OVO 17: spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

DV: spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

Věta jednoduchá, spojování vět
do jednoduchých souvětí

Spojky a jiné spojovací výrazy

OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu

OVO 18: rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky

DV: rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky

Věty podle postoje mluvčího

Melodie věty

OSV 3 Sebekontrola, sebeovládání:

cvičení sebekontroly, sebeovládání

OSV 8 Komunikace: dovednosti
pro verbální sdělování

PRAVOPIS

OVO 19: odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách
ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena

na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

DV: odůvodňuje a píše správně i/y

po tvrdých a měkkých souhláskách

i po obojetných souhláskách

ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena
na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

Vyjmenovaná slova

Slova příbuzná

Skupiny bě, pě, vě, mě (mimo morfologický šev)

Vlastní jména míst

 • obce, řeky, hory

Psaní nejčastějších přejatých slov

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:

řešení problémů, cvičení dovedností zapamatování

OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

POSLECH LITERÁRNÍCH TEXTŮ, ZÁŽITKOVÉ ČTENÍ A NASLOUCHÁNÍ

OVO 21: vyjadřuje své pocity z přečteného textu

DV: vyjadřuje své pocity z přečteného textu

Zážitkové čtení

 • čerpání prožitků a dojmů z literárních textů

Vyjadřování pocitů

OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti, otevřená pozitivní komunikace

TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM

OVO 20: čte a přednáší zpaměti
ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku

OVO 23: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

DV: volně reprodukuje přečtený nebo slyšený literární text, účastní se dramatizací, přijímá role

DV: vytváří vlastní ilustrace k literárním textům, čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování

a tempu literární texty přiměřené věku

Přednes vhodných literárních textů

Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu

Dramatizace

Vlastní výtvarný doprovod

Rozvoj čtenářství

OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: regulace vlastního jednání a pro-žívání, vůle

OSV 4 Psychohygiena: dovednosti
pro pozitivní naladění mysli

OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY

OVO 22: rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

DV: rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku
od ostatních vyprávění

Literární druhy

 • poezie, próza, drama

Literární žánry

 • báseň, pohádka, povídka, divadelní hra
 • spisovatel, básník, divadelní představení, herec

OSV 6 Poznávání lidí: vzájemné poznávání se ve skupině/třídě

MV 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce

MkV 1 Kulturní diferenciace: poznávání vlastního kulturního zakotvení

 


 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu ve 4. - 5. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět:

Český jazyk a literatura

Období – ročník:

2. období - 4. ročník

 

 

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku (ČJ 5. ročník)

 

Na konci 2. období základního vzdělávání žák:

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

 1. čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
 2. rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
 3. posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
 4. reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
 5. vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
 6. rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
 7. volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
 8. rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
 9. píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
 10. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

 

 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

 1. porovnává významy slov, zvláště stejného nebo podobného významu
 2. rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
 3. určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
 4. rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
 5. vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
 6. odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
 7. užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
 8. píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
 9. zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 1. vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
 2. volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
 3. rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
 4. při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

 

 

Cílové zaměření předmětu ve 4. ročníku ZV

 

Vzdělávání v předmětu v 4. ročníku směřuje k:

 

Komunikační a slohová výchova

 • čtení s porozuměním potichu i nahlas
 • reprodukci přiměřeně složitých sdělení
 • náležité intonaci podle komunikačního záměru
 • užívání spisovné výslovnosti
 • psaní jednoduchých komunikačních žánrů

 

Jazyková výchova

 • rozvíjení slovní zásoby
 • rozlišování spisovných a nespisovných tvarů
 • rozlišování slovních druhů a jejich využívání v gramaticky správných tvarech v mluveném projevu
 • rozlišování věty jednoduché a souvětí, užívání vhodných spojovacích výrazů
 • rozvíjení základů správného pravopisu

 

Literární výchova

 • poslechu literárních textů
 • zážitkovému čtení a naslouchání
 • tvořivým činnostem s literárním textem
 • orientaci v základních literárních pojmech

 

 

 

 

 


Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

ČTENÍ

OVO 1: čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu
i nahlas

DV: ví, co obsahuje dodržování správné techniky čtení

DV: podle svých schopností přečte předem připravený text správnou technikou čtení

DV: po tichém čtení je schopen reprodukovat text - zachytí posloupnost děje

DV: čte s porozuměním textu

DV:snaží se přednes čteného textu

DV: dodržuje hygienické návyky
při čtení

Praktické čtení

 • pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé

Uvědomělé hlasité čtení

 • dodržování správné techniky čtení

Tiché čtení

 • schopnost reprodukce posloupnosti děje

Čtení s porozuměním

Čtení s přednesem

Hygienické návyky při čtení

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
dovednosti pro učení a studium

OVO 2: rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

DV: rozumí pojmům podstatné a okrajové informace

DV: ve vhodné úpravě zaznamená s pomocí učitele podstatné informace

DV: začíná používat slovník a encyklopedii

Věcné čtení

 • čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací (klíčová slova a věty)

Záznam podstatných informací

Literární slovník, encyklopedie

MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: hodnotící prvky, výběr slov a záběrů

identifikace základních orientačních prvků v textu

NASLOUCHÁNÍ

OVO 3: posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

DV: je ohleduplný a zdvořilý k partnerovi, navazuje s ním kontakt

DV: odliší od sebe jednoduché druhy sdělení

Praktické naslouchání

 • zdvořilost, ohleduplnost, kontakt s partnerem

Posuzování úplnosti jednoduchého sdělení

OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly a sebeovládání

OSV 7 Mezilidské vztahy: péče o dobré vztahy, empatie a pohled
na svět očima druhého

OVO 4: reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

DV: při naslouchání je pozorný, ohleduplný, aktivní, zná roli mluvčího a posluchače, uvědomuje si střídání rolí

DV: rozliší podstatná fakta ve sdělení, v případě potřeby využívá kladení otázek; snaží se správně sdělení reprodukovat

DV: pojmenuje situace, které může nesprávně reprodukovaný obsah sdělení způsobit

DV: sděluje své dojmy a pocity

Věcné naslouchání

 • pozorné, soustředěné, aktivní
  role mluvčího a posluchače, střídání rolí

Reprodukce přiměřeně složitého sdělení, reprodukce podstatných fakt, kladení otázek

Záznam slyšeného projevu

Zážitkové naslouchání

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů

MLUVENÝ PROJEV

OVO 5: vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku

DV: používá základní komunikační pravidla

DV: dokáže správně oslovit, zahájit i ukončit dialog i telefonický rozhovor

DV: rozpozná odlišné vedení a obsah telefonického rozhovoru (přivolání pomoci, linka bezpečí, běžný hovor, manipulativní hovor – cizí osoba)

DV: pozná, když uslyší záznamník, ví, kdy začít se zanecháním vzkazu

Základní komunikační pravidla

 • střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování, oslovení, zahájení a ukončení dialogu

Komunikační žánry

 • dialog, telefonický rozhovor, vzkaz na záznamníku, vypravování vlastních zážitků, popis osob, zvířat, věcí
OSV 4 Psychohygiena:
dovednosti pro pozitivní naladění mysli, hledání pomoci při potížích

OSV 8 Komunikace: řeč těla, zvuků, slov, specifické komunikační dovednosti, dialog, komunikace v různých situacích, otevřená a pozitivní komunikace

OVO 6: rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

DV: vyjmenuje, kde a jakým způsobem se setkává s reklamou

DV: podle vlastních zkušeností a znalostí odhaluje cíl reklamy, její manipulativnost

Reklamy

MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství
a reklamě

OVO 7: volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru

DV: zná a uvědoměle využívá techniku mluveného projevu

DV: odhadne, jak působí intonace, pauzy a tempo na jiného člověk

DV: vyjadřuje se podle svého komunikačního záměru a komunikační situace

Základy techniky mluveného projevu

 • intonace, přízvuk, pauzy, plynulost, zvukové prostředky řeči

Vyjadřování závislé
na komunikační situaci
a komunikačním záměru

Mimojazykové prostředky řeči

Zdvořilé vyjadřování

OSV 8 Komunikace: dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování
)

OVO:8: rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace

DV: rozliší spisovnou a nespisovnou výslovnost

DV: zná situace, kde by se měl spisovný jazyk používat

Výběr vhodných jazykových prostředků podle komunikační situace

Spisovná a nespisovná výslovnost

 

OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního jednání a prožívání

MkV 1 Kulturní diferenciace:
poznávání vlastního kulturního zakotvení

PÍSEMNÝ PROJEV

OVO 9: píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

DV: podle daného návodu napíše obsahově i formálně správně vzkaz, oznámení, pozvánku i zprávu

DV: umí číst tiskopisy, uvědomuje si potřebnost a důležitost uváděných údajů

DV: zná a dodržuje techniku psaní, především úhlednost a čitelnost

DV: dodržuje hygienické návyky
při psaní

DV: kontroluje své písemné projevy

Technika psaní

 • úhledný, přehledný, čitelný písemný projev

Kontrola vlastních textů

Hygienické návyky při psaní

Žánry písemného projevu

 • vzkaz, oznámení, pozvánka, zpráva, vypravování, popis, dopis, jednoduché tiskopisy - dotazník, přihláška

OSV 7 Mezilidské vztahy: péče o dobré vztahy
OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti
MV 2 Interpretace mediálního sdělení a reality: různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce

OVO 10: sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

DV: rozpozná základní části osnovy vyprávění, s pomocí učitele vytváří a zapisuje podrobněji její jednotlivé části

DV: dokáže předložené osnovy využívat

DV: seznámí se s odlišnostmi
mezi vyprávěním, popisem a dopisem, získané informace prakticky dokáže využít, začíná využívat informace
ze slovníku a encyklopedie

Vytváření osnovy

Základní části osnovy

Využívání osnovy při psaní vypravování, popisu, dopisu

Vypisování jednoduchých údajů
ze slovníku a encyklopedie

MV 6 Tvorba mediálního sdělení: uplatnění a výběr výrazových prostředků pro tvorbu věcně správných sdělení

OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

OVO 10: spisovně vyslovuje česká a nejčastěji užívaná cizí slova

OVO: zná zásady spisovné výslovnosti

DV: moduluje souvislou řeč

DV: člení souvislou řeč

Zásady spisovné výslovnosti

Modulace souvislé řeči

Členění souvislé řeči

OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly a sebeovládání

OSV 8 Komunikace: dovednosti
pro sdělování – technika řeči

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV

OVO 11: porovnává významy slov, zvláště stejného nebo podobného významu

DV: orientuje se v uváděných pojmech a dokáže je od sebe odlišit i využívat

Slovní zásoba

 • slova jednovýznamová a mnohovýznamová, antonyma, synonyma, homonyma

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:

cvičení dovedností zapamatování

OVO 12: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

DV: naznačí stavbu slova – kořen, předponu a příponovou část

DV: učí se správně využívat stavbu slova při dělení slov

DV: v příponové části odlišuje

při skloňování a časování koncovku

Stavba slova

 • kořen, předpona, přípona

Dělení slov na konci řádku

Rozlišení přípony a koncovky při skloňování a časování

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů, dovednosti pro učení

TVAROSLOVÍ

OVO 13: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech
ve svém mluveném projevu

DV: zná správné otázky a další pomůcky při rozlišování slovních druhů a používá je

DV: skloňuje a časuje slova, uvědomuje si gramaticky správné tvary

DV: určuje základní mluvnické kategorie, zvratná slovesa

Slovní druhy ohebné a neohebné

Skloňování podstatných jmen

Mluvnické kategorie: pád, číslo, rod, vzor

Časování sloves

Mluvnické kategorie: osoba,číslo, čas
Rozlišování zvratných sloves

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:

řešení problémů, dovednosti pro učení

OSV 8 Komunikace: komunikační dovednosti

OVO 14: rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary

DV: Rozliší slova spisovná a nespisovná

DV:Zachytí nespisovné tvary slov i odlišnou výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin

Spisovné a nespisovné tvary slov

Odlišná výslovnost hlásek v nespisovných tvarech slov

MV 6 Tvorba mediálního sdělení:
uplatnění a výběr výrazových prostředků pro tvorbu věcně správných sdělení

SKLADBA

OVO 15: vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty

DV: vyhledá úplnou základní skladební dvojici ve větě jednoduché
a označí ji

DV: pozná věty jednoduché, které nemají úplnou základní skladební dvojici, a určí jejich základ

DV: orientuje se v pořádku slov
ve větě

Základní skladební dvojice

Neúplná základní skladební dvojice

Základ věty

Pořádek slov ve větě

OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu

OVO 16: odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

DV: podle počtu sloves bezpečně rozliší větu jednoduchou od souvětí DV: podle počtu sloves spočítá počet vět v souvětí, všímá si spojovacích výrazů

Věta jednoduchá a souvětí

Určování počtu vět v souvětí

MV 6 Tvorba mediálního sdělení:
uplatnění a
výběr výrazových prostředků pro tvorbu věcně správných sdělení

OVO 17: užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje

DV: pozná nevhodný výběr spojovacího výrazu v závislosti
na smysluplnosti sdělení

Spojky a jiné spojovací výrazy v souvětí

Obměna spojek a spojovacích výrazů

OSV 8 Komunikace: komunikační dovednosti

PRAVOPIS

OVO 18: píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

DV: přiřazuje k vyjmenovaným slovům i slova příbuzná – odůvodní pravopis

DV: učí se využívat pomůcky
při řešení správného pravopisu – např. Pravidla českého pravopisu

DV: vysvětlí pravidlo psaní předložek z, s (2. a 7. pád)

DV: zeměpisné názvy

DV: orientuje se ve správném psaní koncovek sloves v přítomném čase

Lexikální pravopis

 • vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná
 • psaní předložek z, s
 • předpony od-, nad-, před-, pod-,
  roz-, bez-
 • vlastní jména nejvýznamnějších hor, řek, států

Morfologický pravopis

 • koncovky podstatných jmen podle vzorů slovesa v přítomném čase

Pravidla českého pravopisu

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
řešení problémů, cvičení dovedností zapamatování
OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly

OVO 19: zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

DV: řeší správně shodu přísudku s podmětem v psaném projevu

Syntaktický pravopis

 • shoda přísudku s holým podmětem v jednoduchých případech

OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

POSLECH LITERÁRNÍCH TEXTŮ, ZÁŽITKOVÉ ČTENÍ A NASLOUCHÁNÍ

OVO 20: vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

DV: pojmenovává své dojmy z četby, učí se je vyjadřovat slovně, výtvarně i dramaticky

DV: získává vztah k literatuře a čte knihy podle vlastního zájmu

Zážitkové čtení a naslouchání

 • získávání pocitů a dojmů
  při poslechu i četbě literárních textů

Vyjadřování zážitků slovně, písemně, kresbou, dramatizací
Rozvoj čtenářství

OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti, otevřená a pozitivní komunikace

TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM

OVO 21: volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

DV: přednáší vhodné literární texty

DV: před ostatními spolužáky dokáže reprodukovat předem připravený text

DV: podle zadané osnovy napíše literární text na dané téma

DV: účastní se dramatizací a přijímá role

DV: vytváří vlastní ilustrace k literárním textům

Tvořivé činnosti s literárním textem

 • přednes básní a prózy
 • dramatizace-nácvik hříčky, scénky
 • volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
 • vlastní tvořivé psaní
 • vlastní výtvarný doprovod k literárním textům

OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích

OSV 9 Kooperace a kompetice:

rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládnutí soutěže a konkurence

MV 7 Práce v realizačním týmu:

utváření týmu, význam věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY

OVO 22: rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

DV: rozlišuje pojmy umělecký a neumělecký text

DV: pojmenovává na základě nabídky různé typy uměleckých a neuměleckých textů

Umělecké a neumělecké texty

Základní charakteristika uměleckých

a neuměleckých textů, jejich rozlišnosti

MV 1 Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
: rozlišování zábavních prvků ve sdělení
od informativních

OVO 23: při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

DV: zná základní literární druhy

DV: odliší od sebe pohádku, bajku a povídku

DV: používá a dovede vysvětlit pojmy spisovatel, básník, báseň próza

DV: vyznačí v básni slova, která se rýmují; odlišuje pojmy rým - verš

DV: na základě vlastních zkušeností objasní rozdílnou roli herce a režiséra

DV: využívá k četbě časopisy pro děti

DV: navštěvuje knihovnu

DV: orientuje se ve filmových a televizních produkcích pro děti

Základní literární pojmy

 • literární druhy – poezie, próza, drama
 • literární žánry – báseň, pohádka, bajka, povídka
 • spisovatel, básník, báseň, próza
 • verš, rým, přirovnání
 • divadelní přestavení, herec, režisér

Časopisy pro děti

Film a televize

MV 5 Fungování a vliv médií
ve společnosti
: vliv médií na kulturu

(role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny a společnosti)

MkV 1 Kulturní diferenciace: poznávání vlastního kulturního zakotvení

 

 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu ve 4. - 5. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět:

Český jazyk a literatura

Období – ročník:

2. období - 5. ročník

 

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku (ČJ 5. ročník)

 

Na konci 2. období základního vzdělávání žák:

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

 1. čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
 2. rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
 3. posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
 4. reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
 5. vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
 6. rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
 7. volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
 8. rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
 9. píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
 10. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

 

 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

 1. porovnává významy slov, zvláště stejného nebo podobného významu
 2. rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
 3. určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
 4. rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
 5. vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
 6. odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
 7. užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
 8. píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
 9. zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 1. vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
 2. volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
 3. rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
 4. při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

 

Cílové zaměření předmětu ve 5. ročníku ZV

 

Vzdělávání v předmětu v 5. ročníku směřuje k:

 

Komunikační a slohová výchova

 • čtení s porozuměním
 • rozlišuje a zaznamenává podstatné informace
 • reprodukuje sdělení a pamatuje si podstatná fakta
 • vytváří osnovu a na jejím základě krátký mluvený i písemný projev
 • volí náležitou intonaci i spisovnou výslovnost podle komunikační situace
 • správně píše jednoduché komunikační žánry

 

Jazyková výchova

 • rozšiřování slovní zásoby
 • stavba slova
 • základní orientace v lexikálním, syntaktickém i morfologickém pravopise
 • využívání správných tvarů slov v mluveném i písemném projevu
 • využívání jednoduchých vět i souvětí ke komunikaci

 

Literární výchova

 • poslechu literárních textů
 • zážitkovému čtení a naslouchání
 • tvořivým činnostem s literárním textem
 • poznávání základních literárních pojmů

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

ČTENÍ

OVO 1: čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

OVO: čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

DV: stále zdokonaluje techniku čtení

DV: pozná orientační prvky v textu

DV: snaží se číst s přednesem

DV: dodržuje hygienické návyky
při čtení

Praktické čtení

 • pozorné, plynulé přiměřeně rychlé, uvědomělé hlasité čtení, tiché čtení – pozorné čtení

Zdokonalování techniky čtení

Znalost orientačních prvků v textu

Porozumění čteným textům

Čtení s přednesem

Hygienické návyky při čtení

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, dovednosti pro učení a studium

 

OVO 2: rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

OVO: rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

DV: využívá slovníky a encyklopedie

Věcné čtení

 • čtení jako zdroj informací čtení vyhledávací – rozlišení podstatných a okrajových informací záznam podstatných informací

Využívání slovníků a encyklopedií

MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: hodnotící prvky, výběr slov a záběrů, identifikace základních orientačních prvků v textu

NASLOUCHÁNÍ

OVO 3: posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

DV: posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

Praktické naslouchání

 • ohleduplné, zdvořilé, vyjadřující kontakt s partnerem

Věcné naslouchání

 • pozorné, soustředěné, s aktivní reakcí na mluvčího, posuzování úplnosti nebo neúplnosti jednoduchého sdělení

OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly a sebeovládání

OSV 7 Mezilidské vztahy: péče o dobré vztahy,empatie a pohled
na svět očima druhého

OVO 4: reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

OVO: reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

DV: zaznamená slyšený projev a reaguje na něj otázkami

DV: sděluje své dojmy z naslouchání

 

Zaznamenávání slyšeného projevu

Reakce otázkami

Zapamatování podstatných fakt

Reprodukce obsahu slyšeného projevu

Zážitkové naslouchání

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů

MLUVENÝ PROJEV

OVO 5: vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku

OVO: vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz
na záznamníku

DV: dokáže ústně podat zprávu a oznámení, umí vypravovat

DV: dodržuje základní komunikační pravidla

Základní komunikační pravidla

 • střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování

Komunikační žánry

 • dialog, telefonický rozhovor, vzkaz na záznamníku, zpráva, oznámení, vypravování

OSV 4 Psychohygiena:
dovednosti pro pozitivní naladění mysli, hledání pomoci při potížích

OSV 8 Komunikace: řeč těla, zvuků, slov, specifické komunikační dovednosti, dialog, komunikace v různých situacích, otevřená a pozitivní komunikace

OVO 6: rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

OVO: rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

Reklamy

MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení:

pěstování kritického přístupu
ke zpravodajství a reklamě, hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů)

OVO 7: volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru

OVO: volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru

Základy techniky mluveného projevu

 • vyjadřování závislé
  na komunikačním záměru

Mimojazykové prostředky řeči

OSV 8 Komunikace: dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování)

OVO 8: rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace

OVO: rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace

Vyjadřování závislé na komunikační situaci

Využívání spisovné a nespisovné výslovnosti

Zdvořilé vyjadřování

OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního jednání a prožívání

MkV 1 Kulturní diferenciace: poznávání vlastního kulturního zakotvení

PÍSEMNÝ PROJEV

OVO 9: píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

OVO: píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

DV: odliší popis od vyprávění

DV: pozná rozdíl mezi soukromým
a úředním dopisem

DV: zdokonaluje techniku psaní

DV: dodržuje základní hygienické návyky při psaní

Upevňování techniky psaní

 • dodržování základních hygienických návyků při psaní

Komunikační žánry

 • zpráva, oznámení, dopis, popis, inzerát, tiskopisy – dotazník, dotazník, přihláška

OSV 7 Mezilidské vztahy: péče
o dobré vztahy

OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti

MV 2 Interpretace mediálního sdělení a reality: různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce

OVO 10: sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

OVO: sestaví osnovu vyprávění
a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnost

DV: účastní se na tvorbě třídního nebo školního časopisu

Vyprávění

Vytváření osnovy

Vytváření vlastního vyprávění s dodržováním časové posloupnosti

Třídní a školní časopis

MV 6 Tvorba mediálního sdělení: tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium

OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

 

DV: dodržuje zásady spisovné výslovnosti

DV: využívá v mluvené řeči tempo, intonaci přízvuky

DV: správně vyslovuje běžná cizí slova

Zásady spisovné výslovnosti

Modulace souvislé řeči

 • tempo, intonace, přízvuk

Výslovnost nejpoužívanějších cizích slov

OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly a sebeovládání

OSV 8 Komunikace: dovednosti
pro sdělování – technika řeči

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV

OVO 11: porovnává významy slov, zvláště stejného nebo podobného významu

OVO: porovnává významy slov, zvláště stejného nebo podobného významu

Slova jednovýznamová a mnohovýznamová, antonyma, synonyma, homonyma

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
cvičení dovedností zapamatování

OVO 12: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

DV: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

Stavba slova

 • kořen, předpona, přípona, koncovka, slova příbuzná

Dělení slov na konci řádku

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
řešení problémů, dovednosti pro učení

TVAROSLOVÍ

OVO 13: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech
ve svém mluveném projevu

OVO: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech
ve svém mluveném projevu

DV: určuje mluvnické kategorie podstatných jmen

DV: rozlišuje přídavná jména tvrdá a měkká

DV: určuje mluvnické kategorie sloves

DV: pozná zvratné sloveso

DV: rozliší slovesné tvary

Slovní druhy ohebné i neohebné

Podstatná jména

 • mluvnické kategorie – pád, číslo, rod vzor

Přídavná jména

 • rozlišení přídavných jmen tvrdých
  a měkkých

Slovesa

 • mluvnické kategorie – osoba, číslo, způsob (oznamovací, rozkazovací), čas

Poznávání zvratných sloves

Jednoduché a složené slovesné tvary

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
řešení problémů, dovednosti pro učení

OSV 8 Komunikace: komunikační dovednosti

OVO 14: rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary

OVO: rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary

Slova spisovná a nespisovná

MV 6 Tvorba mediálního sdělení:

uplatnění a výběr výrazových prostředků pro tvorbu věcně správných sdělení

SKLADBA

OVO 15: vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty

OVO: vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty

Základní skladební dvojice

Podmět holý a rozvitý

Přísudek holý a rozvitý

Část podmětová a část přísudková v neúplných základních skladebních dvojicích

OSV 10 Řešení problémů
a rozhodovací dovednosti
:

zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu

OVO 16: odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

OVO: odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

Věta jednoduchá a souvětí

Změna jednoduché věty v souvětí

MV 6 Tvorba mediálního sdělení:

uplatnění a výběr výrazových prostředků pro tvorbu věcně správných sdělení

OVO 17: užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje

OVO: užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje

Spojky a spojovací výrazy

Vnímání spojek a, i, ani, nebo,že, protože, když

OSV 8 Komunikace: komunikační dovednosti

PRAVOPIS

OVO 18: píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

OVO: píše správně i/y ve slovech
po obojetných souhláskách

DV: uvědomuje si psaní předpon s-, z-, vz-

DV: použije pravidlo pro psaní předložek z, s (2. a 7. pád)

DV: učí se správně psát zeměpisné názvy

DV: koncovky podstatných jmen píše podle vzorů

DV: koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých píše podle vzorů

DV: správně řeší pravopis u sloves v přítomném čase

DV: pracuje s Pravidly českého pravopisu

Lexikální pravopis

 • vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná v rozšířené slovní zásobě
 • předpony s-, z-, vz – orientačně
 • vlastní jména národností, států planet

Morfologický pravopis

 • předložky s, z
 • koncovky podstatných jmen podle vzorů
 • pravopis sloves v přítomném čase

Pravidla českého pravopisu

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
řešení problémů, cvičení dovedností zapamatování

OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly

OVO 19: zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

OVO: zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

Syntaktický pravopis

 • shoda přísudku s holým podmětem v jednoduchých případech

OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

POSLECH LITERÁRNÍCH TEXTŮ, ZÁŽITKOVÉ ČTENÍ A NASLOUCHÁNÍ

OVO 20: vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

OVO: vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

DV: získává vztah k literatuře a čte knihy podle svých zájmů

Pocity a prožitky při poslechu a četbě

Vyjadřování dojmů z četby a poslechu

Výchova k čtenářství

OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti, otevřená a pozitivní komunikace

TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM

OVO 21: volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

OVO: volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

DV: přednáší vhodné literární texty

DV: Zpracuje a přednese literární referát

DV: účastní se dramatizací a přijímá role

DV: tvoří podle svých schopností vlastní texty a ilustrace

Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného literárního textu

Přednes vhodných literárních textů

Literární referáty

Dramatizace: nácvik hříčky, scénky

Vlastní tvořivé psaní

Vlastní výtvarný doprovod

OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích

OSV 9 Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládnutí soutěže a konkurence

MV 7 Práce v realizačním týmu: utváření týmu, význam věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu

 

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY

OVO 22: rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

OVO: rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

Umělecké a neumělecké texty

MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informativních

OVO 23: při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

OVO: při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

DV: orientuje se v základních literárních druzích a žánrech

DV: zná časopisy pro děti a mládež

DV: orientuje se ve filmových
a televizních produkcích pro děti

DV: vyhledává informace, navštěvuje knihovnu

Literární druhy

 • poezie, próza, drama

Literární žánry

 • báseň, pohádka, bajka, povídka, divadelní představení
 • spisovatel, básník, herec, režisér
 • verš, rým, přirovnání

Časopisy pro děti a mládež

Film a televize

Poznávání informačních zdrojů

MV 5 Fungování a vliv médií ve společnosti: vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny a společnosti)

MkV 1 Kulturní diferenciace: poznávání vlastního kulturního zakotvení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Anglický jazyk

 

 

 

Vzdělávací oblast :

Jazyk a jazyková komunikace

Vyučovací předmět :

Anglický jazyk

 

Charakteristika předmětu

 

V předmětu Anglický jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru cizí jazyk

 

Základní myšlenkou výuky jazyka je diferencovat žáky podle talentu a nadání. Pro nadané žáky je připravena prohloubená výuka jazyků, pro ostatní žáky je varianta minimální, která zachovává předepsanou časovou dotaci hodin, tři hodiny týdně. Žáci v ročníku jsou děleni do skupin (obvykle tří, čtyř). Výuka probíhá v jazykové učebně.

 

Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. Výuka směřuje k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech, rozumět čtenému textu na příslušné jazykové úrovni, poslechovým cvičením. Důraz je též kladen na poznávání reálií, možnost zúčastnit se kontaktů s partnerskými školami a poznávacích zájezdů, například do Anglie a jiných zemí. U žáků se SPU je kladen důraz především na mluvený projev a dovednost dorozumět se.

 

Všichni žáci mohou využívat konzultačních hodin svých vyučujících.

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako významného sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání;

rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství;

vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů;

zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace;

samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření

získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama;

individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání.

 

1.Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí

 

Výuka anglického jazyka společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:

 

Kompetence k učení: je rozvíjena tím, že nabízí žákům řadu aktivačních metod, např. práci s textem, cizojazyčnou beletrií, hledání ve slovníku, poslech autentického textu, dále všechny konverzační metody, kooperativní výuku, projektovou formu výuky, tématickou výuku, vyučování „ ve stanicích“ zpracování referátů, motivační hry, písně, využívá modelu evokace, učení a reflexe, dává prostor pro sledování vlastního pokroku- používáním jazykového portfolia, předkládá různé možnosti učení slovní zásobě – např. „rodiny slov“, skládání slov, využití protikladů, umožňuje setkání s rodilými mluvčími ( zahraniční asistent, exkurze, poznávací zájezdy), zajišťuje možnost volby při zpracování různých úkolů.

 

Kompetence k řešení problémů: je rozvíjena tím, že vede žáky k porovnávání a odvozování problémů, např. hledáním souvislostí, společných či rozdílných znaků reálií ČR a cizojazyčných zemí, k aplikaci stávajících jazykových pravidel pro vyvozování složitějších gramatických jevů, předkládá žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů o cizojazyčných zemích při práci s internetem, časopisy, výkladovými slovníky, s mapou, s autentickými materiály – prospekty atd., při výměnných pobytech řešení soužití v „cizí“ rodině a prostředí.

 

Kompetence komunikativní: je rozvíjena tím, že nabízí a vytváří žákům dostatek možností k mluvenému projevu prací ve dvojicích,skupinách, rozhovory v rolích, modelových situacích, tlumočením, průvodcováním při exkurzích, návštěvách partnerských škol, zahraničních rodin, prezentací výstupů projektu…, ale i k četbě a poslechu.

Kompetence sociální a personální: při výuce jazyka pěstuje v žácích národní identitu a zároveň příslušnost k EU, evropskému a světovému společenství tím, že seznamuje žáky s reáliemi, kulturními tradicemi ostatních zemí EU besedami a setkáními s rodilými mluvčími, účastí na poznávacích zájezdech, účastí na různých mezinárodních projektech apod., pozitivně rozvíjí sebedůvěru a vědomí vlastních schopností tím, že vede žáky k reálnému sebehodnocení, sebereflexi prostřednictvím diskusí o jednotlivých krocích svého pokroku a vytváření jazykového portfolia.

 

Kompetence občanské: je rozvíjena tím, že poskytuje žákům dostatek modelových situací k prokázání praktických jazykových dovedností, k prokázání hrdosti na svoji zem a odstranění jazykových bariér při tématické výuce, tlumočení, kontaktech s partnerskými školami, zpracování autentických materiálů o městě, naší republice pro setkání s partnerskými školami, při besedách s významnými osobnostmi o jejich pobytu v zahraničí,využívá vlastních zkušeností žáků z cestování při diskusích.

 

Kompetence pracovní: vede žáky k propojení jednotlivých jazykových znalostí a dovedností k praktickému ovládání jazyka tím, že vytváří prostor pro tlumočení, kontakty s partnerskými školami – výměnné zahraniční pobyty –vytváření pracovních listů, příprava diskusních setkání s rodiči a spolužáky, zpracování referátů, výstupů ze společných mezinárodních projektů, zpracování výstupních a absolventských prací

 

 1. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu

 

OSV Osobnostní a sociální výchova

MkV Mezilidské a kulturní vztahy

VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

EV Environmentální výchova

MV Mediální výchova

 

 1. ročník

 

OSV 1 Rozvoj schopnosti poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium.

OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: informace o mé osobě

OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: regulace vl. chování

MkV 2 Lidské vztahy: tolerantní vztahy s jinými lidmi - příběhy dětí

 

4. ročník

 

MkV 1 Kulturní diferenciace: zvyky a tradice, písně a, poezie anglicky mluvících zemí

MkV 2 Lidské vztahy: tolerantní vztahy s jinými lidmi - příběhy dětí

VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: život dětí v jiných zemích

5.ročník

 

OSV 4 Psychohygiena: organizace a plánování volného času

MkV 1 Kulturní diferenciace: zvyky a tradice, písně a poezie anglicky mluvících zemí, poznávání vlastního kulturního zakotvení

MkV 2 Lidské vztahy: tolerantní vztahy s jinými lidmi - příběhy dětí

MkV 4 Multikulturalita: význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumívání

VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: zvyky a tradice národů Evropy, zážitky a zkušenosti z Evropy, naši sousedé

VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět: vzdělávání mladých Evropanů

 

Vzdělávací obsah předmětu v 3. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět :

Anglický jazyk

Období – ročník :

1. období - 3. ročník

 

 

 

 

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku

Na konci 1. období základního vzdělávání žák:

 

RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

 1. vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
 2. rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje
 3. rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
 4. pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění
 5. používá abecední slovník učebnice

 

 

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

 

OVO1.-vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby

 

 

-vybaví si slovní zásobu v daných okruzích

Rodina

Domov

Volný čas

Číslice 0-10

Barvy, motivační říkanky a písně

OSV – 2 informace o mé osobě

MkV-2- tolerantní vztahy s jinými lidmi

 

 

OVO2.-rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje

 

 

- pozdraví a poděkuje

 

-rozumí jednoduchým pokynům ve třídě

Pozdrav

Poděkování

Pokyny ve třídě

 

 

 

OSV-3- regulace vl. chování

 

 

OVO3.-rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova

 

 

- napíše krátká sdělení

 

 

-vybaví si a reprodukuje angl. abecedu

Adresa

Blahopřání

Pozdrav z prázdnin

Anglická abeceda

 

 

 

OVO4.-pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění

 

 

- utvoří větu jednoduchou, zápor a otázku

Věta jednoduchá

Otázka, zápor u slovesa být

Člen určitý a neurčitý

 

 

OVO5.-používá abecední slovník učebnice

 

 

- orientuje se a používá slovníček v učebnici

- slovní zásoba učebnice

 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu ve 4. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět :

Anglický jazyk

Období – ročník :

2. období – 4. ročník

 

 

 

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku

 

Na konci 2.období základního vzdělávání žák :

Receptivní řečové dovednosti

 1. rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
 2. rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci
 3. čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
 4. vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku
 5. používá dvojjazyčný slovník

Produktivní řečové dovednosti

 1. sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
 2. reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace
 3. obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu

Interaktivní řečové dovednosti

 1. aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci

 

 

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

Receptivní řečové dovednosti

 

 

OVO1: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům

 

 

-vybaví si slovní zásobu daného tématu

Časové údaje( dny v týdnu, měsíce))

Domov-místo, kde bydlím

Počasí

Číslice 0-100

Nákupy, volný čas

Zvyky a tradice-Vánoce, Velikonoce

MkV1- zvyky a tradice

 

OVO2: rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických mate-riálů (časopisy, obrazové a po-slechové materiály) a využívá je při své práci

 

-seznamuje se s jednoduchými autentickými materiály

 

Motivační písničky a říkanky

Autentické ilustrativní materiály, krátké poslechové ukázky k tématům

 

MkV 1- písně, poezie ang .mluvících zemí

 

OVO3: čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu

 

-čte nahlas krátké texty, napodobuje předkládanou správnou výslovnost

 

Krátké texty k tématickým okruhům

 

 

OVO4: vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku

 

-orientuje se v krátkém textu, odpoví jednoduše na položenou otázku

 

Komiksy, jednoduché příběhy na daná témata, říkanky

 

MkV 2- příběhy dětí

VMEGS1 – život dětí v jiných zemích

OVO5: používá dvojjazyčný slovník

 

-orientuje se v anglické abecedě, používá slovník učebnice

Anglická abeceda

 

Produktivní řečové dovednosti

OVO7: reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace

 

 

 

-reprodukuje jednoduchou říkanku a písničku

-seřadí věty podle kontextu ( pořadí)

- reprodukuje krátkou konverzaci na známé téma

Říkanky a písničky

 

Orientace v textu, překlad textu

Hra v rolích

Přít. čas, in. čas ( to have, to be, zákl. předložky místa, frekven. příslovce)

 

Interaktivní řečové dovednosti

OVO9: aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci

 

 

-vybaví si pozdravy při setkání a loučení s dítětem i dospělým,

-sestaví odpověď na jednoduchou otázku při konverzaci

-sdělí, co má a nemá rád

-zeptá se na množství

Pozdravy

Hra v rolích, modelové situace na dané téma

Určení místa, popis počasí,nákup zboží v obchodě)

 

 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu v 5. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět :

Anglický jazyk

Období – ročník :

2. období

 

 

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku

 

Na konci 2.období žák :

Receptivní řečové dovednosti

 1. rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
 2. rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci
 3. čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
 4. vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku
 5. používá dvojjazyčný slovník

Produktivní řečové dovednosti

 1. sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
 2. reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace
 3. obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu

Interaktivní řečové dovednosti

 1. aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

 

 

Receptivní řečové dovednosti

 

OVO 1: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům

 

 

-vybaví si a používá slovní zásobu daného jednoduchého tématu,

 

Naše město

Popis domu

Školní rozvrh

Volný čas

Počasí

 

 

 

OVO 2:rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci

 

 

 

-využívá jednoduché autentické materiály k získávání potřebných informací

-rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, např. na vývěskách, plakátech nebo v katalozích

Vyučovací předměty v angl. skole, rozvrh, prázdniny

Písničky, říkanky

Nákupy- ceny výrobků, potravin, plakátky, vývěsky

Tradice, zvyky ( Vánoce, Velikonoce, Valentýn…)

 

VMEGS 2- vzdělávání mladých Evropanů

 

 

 

 

VMEGS -1 zvyky a tradice

 

OVO 3:čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu

 

 

-čte krátké jednoduché texty.

-chápe obsah jednoduchých osobních dopisů.

Komiksy, krátké texty na daná témata

Osobní dopis

 

Adresa

 

 

OVO 4:vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku

 

 

 

-vyhledá konkrétní informace v jednoduchém textu, pochopí jejich smysl,dokáže se zeptat na konkrétní věc.

Práce s textem, doplňování textu

Orientace v plánku města, instrukce , jak se dostanu…, možnosti činností ve městě

 

 

 

OVO 5: používá dvojjazyčný slovník

 

 

-aktivně pracuje s dvojjazyčným slovníkem, orientuje se ve zkratkách symbolech

 

Vyhledávání slovní zásoby, překlady textů

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

 

Produktivní řečové dovednosti

 

 

OVO 6: sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů

 

-používá fráze a věty.

-sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb

 

Vazba there is, there are

Sloveso to be, to have got

Sloveso can, must

Předl. místa in, between,

Rozkazovací způsob

Přít. čas prostý

 

 

OVO 7: reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace

 

 

 

-při písemné i ústní reprodukci různých textů používá dané fráze a spojení.

 

Můj svět

Popis mého domu

Naše město

Můj rozvrh

Můj volný čas - koníčky

Počasí – jednoduchý popis situace

 

 

 

OVO8: obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu

 

-při obměňování textu využívá známou slovní zásobu, fráze a spojení

-využívá synonyma, antonyma

-doplní text podle kontextu

-seřadí věty podle obsahu

Antonyma, synonyma

 

 

Interaktivní řečové dovednosti

 

OVO 9: aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci

 

-zvládá jednoduchou společenskou konverzaci

-za podpory učitele udrží průběh konverzace v modelové situaci

-klade jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídá

-nerozumí-li, znova si vyžádá sdělení informace.

 

Volný čas, moje koníčky, denní program, vyjádření času

Představení blízkých osob( co chtějí, co mají rádi, zaměstnání)

OSV4 –organizace a plánování volného času

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Matematika a její aplikace

 

 

 

 

Vzdělávací oblast :

Matematika a její aplikace

Vyučovací předmět :

Matematika

 

Charakteristika předmětu

 

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

 

Mezi hlavní cíle matematiky 1.období patří vnímání významu matematiky založeného především na aktivních činnostech a jejich použití v praktickém životě. Žáky postupně vedeme k získání matematické gramotnosti tak, aby si uvědomovali, že se matematika prolíná celým základním vzděláváním.

 

Žáci v ní mají získat početní dovednosti v oboru přirozených čísel do 1 000, aby si uměli poradit s praktickými úlohami denní potřeby, ve všech oblastech bez problémů rozpoznat příčiny a důsledky , odvodit nové skutečnosti, naučit se rýsovat, pracovat s tabulkami, vyhledávat informace, ověřovat pravdivost svých tvrzení.

 

Matematika by měla být postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků, potřeby počítat, kreslit, hrát si. Práce by měla být zajímavá a povzbuzující.

 

Ve vzdělávacím předmětu matematika směřujeme výuku ještě specificky k :

 • porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům
 • rozvíjení pozornosti, přesnosti, vytrvalosti
 • rozpoznávání různých typů změn na jejichž základě se učí uvažovat, svoji práci kontrolovat, srovnávat
 • učení sebedůvěry, sebekázně a vzájemným vztahům ve skupině, třídě, škole
 • uplatnění logického myšlení na základě řešení problémových situací, jejichž obtížnost je závislá na rozumové vyspělosti žáků, logické uvažování může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní
 • využívání prostředků výpočetní techniky ( především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů) a používání některých dalších pomůcek, které umožňují přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v základech rýsovacích technik

 

Vzdělávací oblast matematika je tvořena v tomto období třemi tématickými okruhy:

 1. Čísla a početní operace
 2. Závislosti, vztahy a práce s daty
 3. Geometrie v rovině a v prostoru

 

Matematika se vyučuje ve všech ročnících 1. období. Část geometrická prolíná matematikou v 1. a 2.ročníku, od 3.roč. je doporučena 1 hodina týdně.

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

 • využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech - odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace
 • rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů
 • rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů
 • rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů
 • vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu
 • vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním (matematizací reálných situací), k vyhodnocování matematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace a jedna situace může být vyjádřena různými modely
 • provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému
 • přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu
 • rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi; k poznávání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby
 • rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů

 

1.Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí

 

Výuka matematiky vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto

 

Kompetence k učení: Učí se metodám poznávání matematiky a využívá je v praktických činnostech tím,že učitel seznamuje žáky s několika různými postupy řešení a při výuce používá matematické termíny, znaky,symboly,rozvíjí kreativitu a učební dovednosti žáků,potřebné k samostatnému učení(makety peněz,matematické pomůcky),používá vhodné učební pomůcky(rýsovací potřeby,obrazový materiál,pracovní listy) a věnuje se dovednosti autokorekce chyb.

 

Kompetence k řešení problémů: Učí se řešit problémové situace a úlohy běžného života tím, že žáci ověřují správnost řešení problémů, pokud možno prakticky.Volí vhodné postupy, přiměřené věku tím, že učitel žákům předkládá dostatečné množství vyřešených úloh a zadává dostatek úloh k samostatnému řešení,zadává úkoly k posílení schopnosti žáků využívat vlastních zkušeností,individuálního přístupu k problémům,znalosti kreativity při jejich řešení,předkládá modely matematických postupů,vede žáky k jejich porozumění a správnému používání.

 

Kompetence komunikativní:Učí se užívat matematický jazyk včetně symboliky a na úrovni věku jej používat při řešení praktických příkladů a slovních úloh.Je veden k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování v matematice.Učí se stručně, přehledně sdělovat postup tím, že učitel dává prostor pro samostatné řešení zadaných problémů a jejich ústní a písemnou obhajobu,seznamuje žáky s historií matematiky,učí žáky aplikovat matematické postupy v praxi.

 

Kompetence sociální a personální:Je veden k osvojování dovedností kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů,pracuje ve skupině,pozitivně ovlivňuje řešení matematických úloh a učí se vzájemně spolupracovat se všemi žáky ve třídě,škole.Vytváří pozitivní představu o sobě samém tím, že učitel zadává dostatek úloh pro skupinu žáků a dává žákům prostor objektivně hodnotit vlastní práci v kolektivu,vytváří partnerské vztahy učitel-žák a vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky,uplatňuje individuální přístup jak talentovaným žákům,tak i žákům s poruchami učení.

 

Kompetence občanské: Učí se poznávat realitu života tím, že učitel vede žáky k uvědomění si odpovědnosti sám k sobě samému a rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu, k respektování věkových intelektových, sociálních a etnických zvláštností žáků.

 

Kompetence pracovní:Žáci se učí zpracovávat data získaná pozorováním a měřením tím,že učitel žáky seznámí s různými metodami zápisu naměřených hodnot,vede žáky k samostatnosti,k vytrvalosti a přesnosti,k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušeností nebo pokusu k jejich ověřování,rozvíjí smysl pro povinnost (příprava na výuku).

 

2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu

 

OSV Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní rozvoj

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: - cvičení pozornosti a soustředění,cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů

OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace : cvičení sebekontroly, sebeovládání

OSV 5 Kreativita

 

Sociální rozvoj

OSV 6 Poznávání lidí: vzájemné poznávání ve skupině/třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, chyby při poznávání lidí

OSV 9 Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence

 

Morální rozvoj

OSV 10: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu

 

EV Environmentální výchova

EV 4 : Vztah člověka k prostředí: – řešení odpadového hospodářství, ochrana přírody obce, zajišťování ochrany životního prostředí v obci

 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu matematika v 1-3. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět :

Matematika

Období – ročník :

1. období – 1. ročník

Počet hodin :

4

Učební texty :

 

 

Výuka probíhá ve třídách ve všech ročnících 1.období. Je zařazena do hlavních předmětů. Měření, odhadování vzdáleností, práce ekolog.rázu probíhají v okolí školy. Je členěna na výuku aritmetiky, závislosti a práce s daty a geometrii.

Očekávané výstupy předmětu

Na konci 1. období základního vzdělávání žák:

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

 1. používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
 2. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
 3. užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
 4. provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
 5. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

 1. orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
 2. popisuje jednoduché závislosti z praktického života
 3. doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

 1. rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
 2. porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
 3. rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině

 

 

Cílové zaměření předmětu matematika a její aplikace v 1. ročníku ZV

 

Vzdělávání v předmětu matematika v 1. ročníku směřuje k:

Čísla a početní operace

 • vytváření představ o jednotlivých číslech 1 – 5, 6 – 10, 10 – 20 na základě názoru
 • používání přirozených čísel do 20, k modelování reálných situací, počítání předmětů v daném souboru
 • čtení, zapisování a porovnávání čísel do 20, užívání a zapisování vztahů rovnosti, větší, menší
 • užívání lineárního uspořádání, zobrazování čísel do 20 na číselné ose
 • pamětnému počítání zpaměti jednoduchých početních operací s přirozenými čísly do 20
 • řešení a tvoření úloh samostatně nebo za pomoci učitele, úloh, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

 

Geometrie v rovině a v prostoru

 • určování geometrických útvarů - krychle, kvádr, jehlan, koule, vyhledává podobnosti a odlišnosti útvarů, analogického určování – čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kruh

 

Závislosti a práce s daty

 • rozvoji logického myšlení, posilování sebedůvěry žáků, kteří jsou v matematice méně zdatní
 • základům využívání výpočetní techniky, ostatních názorných pomůcek k rozvoji matematických znalostí, využití peněz k přiblížení životních situací

 

 

 

 Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

Čísla a početní operace

OVO 1: používá přirozená čísla do 20 k modelování reálných situací, počítá předměty v daném soubo-ru,vytváří soubory s daným počtem prvků

 

 

 

 

 

OVO 2: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

 

 

OVO 3: užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose

 

 

 

 

OVO 4: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly

 

 

OVO 5: řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

DV: poznává jednotlivá čísla do 20 na základě názoru

DV: určí počet daného čísla do 10, do 20

DV: využívá matematické pomůcky

 

 

 

 

 

DV:porovnává čísla dané skupiny, využívá znaky větší, menší,=

DV: dokáže napsat i přečíst čísla 0 – 20

 

DV:umí číslo vyhledat ,zapsat, po-rovnat na číselné ose

DV: využívá matematické znaky

DV: užívá číselnou osu ke sčítání, odčítání v oboru čísel do 20

 

DV: umí zpaměti sčítat a odčítat do 5, do 10, do 20, v druhé desítce vychází z analogie 1.desítky

DV: sčítá a odčítá čísla do 20 bez přechodu desítky

DV: zapisuje příklady a provádí zkoušky správnosti výpočtu

DV: využívá komutativnosti

DV: sestaví jednoduché slovní úlohy

DV:využívá matematických her k roz-voji matematických dovedností

Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru

Přirozená čísla 1-5, 6-10, 10 – 20

 

Určování čísel v řadě do 10, do 20

Pojmy před, za, hned před, hned za, postavení čísla v číselné řadě

Počítání a určování předmětů v daném souboru

 

Využívání názorných pomůcek: domi-nové. karty, kostky, počitadlo apod.

 

Porovnávání čísel v daném oboru a využívání matem. znaků a symbolů.

Psaní jednotlivých čísel 0 – 20.

 

Číselná osa, znázorňování čísel

Určování čísel na číselné ose

Porovnávání čísel pomocí číselné osy

Sčítání , odčítání čísel pomocí číselné osy

 

Vyvození +, - na názorných příkladech.

Sčítání, odčítání do 5, do 10

Zápis příkladů, čtení, řešení písemně i zpaměti. Využívání početních situací v praktických činnostech

Práce ve skupině, postavení členů ve skupině.

OSV 1: rozvoj schopností poznávání- pozornost a soustředění, cvičení do-vednosti zapamatování, řešení pro-blémů

 

 

 

OSV 6: rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odliš-nostech. Poznávání lidí ve skupině, třídě, chyby při poznávání lidí.

Závislosti a práce s daty

OVO 10: orientuje se v čase

OVO 11: popisuje jednoduché zá-vislosti z praktického života

OVO 12: doplńuje posloupnosti čísel

 

DV: určí části dne, doba spánku, doba denní

DV: Vyjmenuje dny v týdnu, měsíce, určí jejich pořadí

DV: řeší jednoduché slovní úlohy, provádí za pomocí učitele zápisy slovních úloh

DV: za pomocí učitele se orientuje na číselné ose.

DV: určí místo v řadě

Orientace v čase, propojení s prvo-ukou. Určování časové jednotky – hodina v průběhu dne a noci, časový údaj – den, měsíc, rok

Čtení s porozuměním,řešení slovních úloh.

Určení data a zápis – číselně, slovně.

Střídání ročních dob, měření teploty, porovnávání výsledků měření

Čtení jednoduchých tabulek.

Vztahy o několik více, méně.

Číslovky řadové

OSV 3: sebepoznání, sebepojetí, moje učení

EV 4: vztah člověka a prostředí

Geometrie

OVO 15: rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa

 

OVO 16: porovnávání velikostí útvarů

 

OVO 17: rozezná a modeluje jedno-duché souměrné útvary v rovině

 

DV: rozezná a určí základní rozdíly čtverce, obdélníku, určí je na krychli, kvádru.

 

DV: určí shodné a neshodné tvary základních útvarů

DV: zná významy slov velký, dlouhý, větší a opaky

DV: dokáže vymodelovat a určit sou-měrný útvar

DV: Vyhledá v prostoru, v rovině určitý geometrický útvar

Základní útvary – čtverec, obdélník, trojúhelník,kružnice

Rovinné útvary krychle, kvádr, koule, jehlan

Stavebnice- určování rovinných útvarů-kvádr, krychle …..

 

Modelování rovinných útvarů,vyhledávání ve svém okolí,použití stavebnic, vytváření stavebních celků

OSV 1 –Rozvoj schopností poznávání

 

 

OSV 9 – Kooperace a kompetice, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situace soutěže, konkurenci

 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu matematika v 1.-3. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět :

Matematika

Období – ročník :

1. období - 2.ročník

Počet hodin :

4 + 1

Učební texty :

 

 

Výuka probíhá ve třídách ve všech ročnících 1.období. Je zařazena do hlavních předmětů. Měření, odhadování vzdáleností, práce ekolog.rázu probíhají v okolí školy. Je členěna na výuku aritmetiky, závislosti a práce s daty a geometrii.

Očekávané výstupy předmětu

Na konci 1. období základního vzdělávání žák:

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

 1. používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
 2. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
 3. užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
 4. provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
 5. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

 1. orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
 2. popisuje jednoduché závislosti z praktického života
 3. doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

 1. rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
 2. porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
 3. rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině

 

 

Cílové zaměření předmětu matematika a její aplikace v 2. ročníku ZV

 

Vzdělávání v předmětu v 2. ročníku směřuje k:

Čísla a početní operace

 • sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku
 • čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100.
 • užívá lineárního uspořádání, zobrazování čísel do 100 na číselné ose
 • pamětné sčítání a odčítání s přechodem desítky
 • řešení a tvoření slovních úloh samostatně nebo za pomocí učitele, kde aplikuje a modeluje osvojené početní operace

 

Závislosti a práce s daty

 • počítání s penězi,bankovky, mince do 100
 • popisuje jednoduché závislosti z praktického života ( využití her na obchod)
 • názorné zavedení násobilky 1,2,3,4.5.10, které je odvozeno z opakovaného přičítání stejných čísel

 

Geometrie v rovině a v prostoru

 • manipulace s pravítkem, rýsování přímky, lomené čáry
 • rýsování a měření úsečky v cm, měření m
 • modely souměrných útvarů v rovině ( krychle, koule, kvádr)

 

 

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

Čísla a početní operace

OVO 1 : používá přirozená čísla do 100 k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků

 

 

OVO 2: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a zapi-suje vztah rovnosti a nerovnosti

 

 

OVO 3: užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose

 

 

OVO 4: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly

 

 

OVO 5: řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

DV: sčítá a odčítá čísla do 20 s pře-chodem přes desítku

 

DV: poznává jednotlivá čísla do 100

 

DV: určí počet daného čísla do 100 Zapíše a přečte všechna čísla do 100

 

DV: určí posloupnost jednotlivých čísel do 100

 

 

DV: vyhledá dané číslo v řadě, dokáže přečíst všechna čísla 20 – 100

DV: dokáže určit a porovnat velikost daného čísla

 

DV: najde a zapíše dané číslo na číselné ose

DV:porovnává čísla dané skupiny, využívá znaky větší, menší,=

 

 

 

DV:sčítá a odčítá do 100 vybrané příklady, dokáže použít číselné osy,

počítá zpaměti

DV: zapisuje příklady a provádí zkou-šky správnosti výpočtu

DV: využívá komutativnosti

 

 

 

DV:využívá matematických her k roz-voji matematických dovedností

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku

 

Vytváření představ jednotlivých čísel do 100 na základě názoru

Počítání do 100 s určením správného počtu, zápisy a čtení čísel

 

 

Pojmy před, za, hned před, hned za, postavení čísla v číselné řadě

Počítání a určování předmětů v daném souboru

Využívání názorných pomůcek- do-minové. karty, kostky, počitadlo apod.

 

Čtení, psaní , porovnávání čísel do 100.

 

 

 

Orientace na číselné ose

 

Porovnávání čísel v daném oboru a využívání matem. znaků a symbolů.

Psaní jednotlivých čísel 20 – 100.

 

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky (20+30, 45+8)

 

Počítání s použitím závorek

Doplňování a využívání komutativ-ního zákona ke kontrole výpočtů

 

 

Využívání početních situací v pra-ktických činnostech

Práce ve skupině, postavení členů ve skupině.

OSV 1: rozvoj schopností poznávání- pozornost a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, ovednosti pro učení

 

 

OSV 6: rozvoj pozornosti vůči odliš-nostem a hledání výhod v odlišnos-tech. Poznávání lidí ve skupině, třídě, chyby při poznávání lidí.

Závislosti a práce s daty

OVO 10: orientuje se v čase

 

 

OVO 11: popisuje jednoduché závi-slosti z praktického života

 

OVO 12: doplňuje posloupnosti čísel

 

DV: dokáže určit hodiny, minuty

DV: vyjmenuje dny v týdnu, měsíce,určí jejich pořadí

 

DV: řeší jednoduché slovní úlohy, provádí za pomocí učitele zápisy slovních úloh

DV: číslovky řadové

Určí místo v řadě

Převody času, měsíc, den hodina, minuta

Určování času na hodinách ručičko-vých i digitálních

 

Čtení s porozuměním, řešení slovních úloh.

Vymýšlení slovních úloh na základě poznatků z praktického života

 

 

Poznávání řadových číslovek, využívání v TV

OSV 3: sebepoznání, sebepojetí, moje učení

 

EV 4: vztah člověka a prostředí

Geometrie

OVO 15: rozezná, pojmenuje, vymo-deluje popíše základní rovinné útva-ry jednoduchá tělesa

 

OVO 16: porovnávání velikostí útvarů

 

 

OVO 1: rozezná a modeluje jedno-duché souměrné útvary v rovině

 

DV:Rozezná, pojmenuje krychli, kvádr, kouli, jehlan.

 

 

DV: narýsuje úsečku, určí délku úsečky na cm a porovná.

 

DV: určí shodné a neshodné strany geometrických útvarů

DV: určí dané geometrické tvary, popíše rozdíly

DV: dokáže vymodelovat a určit souměrný útvar

DV: Vyhledá v prostoru, v rovině určitý geometrický útvar

Základní útvary v prostoru – krychle, kvádr,jehlan, koule.

Modelování těles. Určování odlišností jednotlivých těles.

Rýsování úseček, měření pomocí pravítka na cm, porovnávání délek úseček

Modelování čtverců, obdélníků, kru-hů, trojúhelníků

Modelování rovinných útvarů, vyhle-dávání ve svém okolí, použití stavebnic, vytváření stavebních celků

OSV 1: rozvoj schopností poznávání

 

 

 

 

 

 

OSV 9: – Kooperace a kompetice, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situace soutěže, konkurenci

 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu matematika ve 3. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět :

Matematika

Období – ročník :

1. období - 3.ročník

Počet hodin :

5

Učební texty :

 

 

Výuka probíhá ve třídách ve všech ročnících 1.období. Je zařazena do hlavních předmětů. Měření, odhadování vzdáleností, práce ekolog. rázu probíhají v okolí školy. Je členěna na výuku aritmetiky, závislosti a práce s daty a geometrii.

 

Očekávané výstupy předmětu

Na konci 1. období základního vzdělávání žák:

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

 1. používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
 2. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
 3. užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
 4. provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
 5. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

 1. orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
 2. popisuje jednoduché závislosti z praktického života
 3. doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

 1. rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
 2. porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
 3. rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině

 

Cílové zaměření předmětu matematika a její aplikace ve 3. ročníku ZV

 

Vzdělávání v předmětu matematika ve 3. ročníku směřuje k:

Čísla a početní operace

 • vytváření představ o jednotlivých číslech do 1 000 na základě názoru
 • používání přirozených čísel do 1 000 k modelování reálných situací, počítání předmětů v daném souboru
 • čtení, zapisování a porovnávání čísel do 1 000, užívání a zapisování vztahů rovnosti, větší, menší
 • užívání lineárního uspořádání, zobrazování čísel do 1 000 na číselné ose
 • pamětnému počítání zpaměti jednoduchých početních operací s přirozenými čísly do
 • řešení a tvoření úloh samostatně nebo za pomoci učitele, úloh, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

 

Geometrie v rovině a v prostoru

 • určování geometrických prostorových útvarů - kvádr, válec
 • určování geometrických rovinných útvarů
 • rýsování, měření, různá měřidla, jednotky délky
 • orientace v prostoru

 

Závislosti a práce s daty

 • rozvoji logického myšlení, posilování sebedůvěry žáků, kteří jsou v matematice méně zdatní
 • základům využívání výpočetní techniky, ostatních názorných pomůcek k rozvoji matematických znalostí, využití peněz k přiblížení životních situací
 • užití znalostí v praktickém životě

 

 

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

Čísla a početní operace

 

 

OVO 1: používá přirozená čísla do 1000 k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků

 

OVO 2: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

 

OVO 3: užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose

 

OVO 4: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly

OVO 5: řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

DV: používá komutativnosti v řešení početních operací

 

DV: sčítá a odčítá dvojciferná čísla do 100 zpaměti i písemně

DV: používá násobilku k řešení úloh

DV: dokáže správně používat mate-matické symboly + ,- ,x , :

 

 

DV: poznává jednotlivá čísla do 1 000 na základě názoru

DV: určí počet daného čísla do 100, do 1 000

DV: určí počet daného čísla do 1 000

 

 

 

 

 

DV: využívá matematické pomůcky

 

 

DV: porovnává čísla dané skupiny, využívá znaky větší, menší,=

 

DV: dokáže napsat i přečíst čísla 100 do 1 000

 

DV:umí číslo vyhledat, zapsat, po-rovnat na číselné ose

DV: využívá matematické. znaky

 

DV: umí zpaměti sčítat a odčítat jednoduché příklady do 1 000

DV: zapisuje příklady a provádí zkoušky správnosti výpočtu

DV: využívá komutativnosti

DV: sestaví jednoduché slovní úlohy

 

DV:využívá matematických her k roz-voji matematických dovedností

Vlastnosti početních operací s přiro-zenými čísly

 

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 zpaměti i písemně

Násobilka a dělení v oboru násobilky do 100

 

 

 

Vytváření představ ojednotlivých číslech na základě názoru

Přirozená čísla 0 – 1 000

 

Určování čísel v řadě do 1 000 po desítkách, stovkách, jednotkách

Pojmy před, za, hned před, hned za, postavení čísla v číselné řadě

Počítání a určování předmětů v daném souboru

Využívání názorných pomůcek- do-minové karty, kostky, počitadlo apod.

Porovnávání čísel v daném oboru a využívání matem. znaků a symbolů.

 

Psaní a čtení jednotlivých čísel 100 – 1000.

 

Číselná osa, znázorňování čísel

Určování čísel na číselné ose

Porovnávání čísel pomocí číselné osy

Vlastnosti početních operací s přiro-zenými čísly do 1000

Sčítání a odčítání zpaměti

 

Násobení dvojciferných čísel jedno-ciferným

Písemné sčítání dvou trojciferných čísel

 

Řešení slovních úloh se dvěma počet-ními výkony

 

Využívání početních situací v pra-ktických činnostech. Práce ve sku-pině, postavení členů ve skupině.

OSV 1: rozvoj schopností poznávání- pozornost a soustředění, cvičení do-vednosti zapamatování, řešení problémů

 

OSV 6: rozvoj pozornosti vůči odliš-nostem a hledání výhod v odliš-nostech.Poznávání lidí ve skupině, třídě, chyby při poznávání lidí.

Závislosti a práce s daty

OVO 10: orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času

 

 

OVO 11: popisuje jednoduché závi-slosti z praktického života

 

OVO 12: doplňuje tabulky, doplňuje posloupnosti čísel

 

DV: zná jednotky času: hodina, minuta, vteřina

 

DV: provádí odhady předběžného výsledku měření

 

DV:umí narýsovat a používat tabulku násobků

DV: dokáže vyhledat spoje (auto-busové) do místa a z místa bydliště)

 

Orientace v čase, propojení s prvo-ukou.

Měření jednotek času, vytváření správné představy o jejich velikosti na základě praktických činností.

 

Provádění jednoduchých převodů času

Praktické využívání v TV, prvouce

 

Práce s tabulkami, diagramy – sesta-vování, jízdní řády

OSV 3: sebepoznání, sebepojetí, moje učení

 

EV 4: vztah člověka a prostředí

Geometrie

OVO 15: rozezná, pojmenuje, vymo-deluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa

 

 

 

OVO 16: porovnávání velikostí útvarů

 

 

 

 

 

OVO 17: rozezná a modeluje jedno-duché souměrné útvary v rovině

 

DV:Rozezná a určí základní rozdíly čtverce, obdélníku,určí je na krychli, kvádru.

 

DV:Určí shodné a neshodné strany geometrických útvarů

DV: provádí jednoduché převody

DV: dokáže narýsovat a změřit úsečky různé délky

DV: narýsuje a změří úsečky v různých polohách

 

 

DV: Dokáže vymodelovat a určit souměrný útvar

DV: Vyhledá v prostoru, v rovině určitý geometrický útvar

Základní rovinné útvary (trojúhelník, obdélník, čtverec)

 

 

Různá měřidla délky, měření úsečky,

Jednotky délky : mm, cm, dm, m

Přímka, úsečka, bod, průsečík

Rýsování

 

 

 

 

 

Základní prostorové útvary (kvádr, válec

 

Modelování rovinných útvarů, vyhledávání ve svém okolí, použití stavebnic, vytváření stavebních celků

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV 9: Kooperace a kompetice, roz-voj individuálních a sociálních doved-ností pro etické zvládání situace soutěže, konkurenci

 

 

 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu matematika ve 4. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět :

Matematika

Období – ročník :

2. období - 4.ročník

Počet hodin :

5

Učební texty :

 

 

Výuka probíhá ve třídách ve všech ročnících 2.období.Je zařazena do hlavních předmětů. Měření, odhadování vzdáleností, práce ekolog.rázu probíhají v okolí školy. Je členěna na výuku geometrie a aritmetiky.

Očekávané výstupy předmětu

Na konci 2. období základního vzdělávání žák:

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACe

 1. využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobeni
 2. provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
 3. zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
 4. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

 1. vyhledává, sbírá a třídí data
 2. čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

 1. narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici)
 2. užívá jednoduché konstrukce
 3. sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
 4. sestrojí rovnoběžky a kolmice
 5. určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
 6. rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru

NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY

 1. Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry
 2. Nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky

 

Cílové zaměření předmětu matematika a její aplikace ve 4. ročníku ZV

 

Vzdělávání v předmětu matematika ve 4. ročníku směřuje k:

Čísla a početní operace

 • vytváření představ o jednotlivých číslech do 10 000 na základě názoru
 • používání přirozených čísel do 10 000 k modelování reálných situací, počítání předmětů v daném souboru
 • čtení, zapisování a porovnávání čísel do 10 000, užívání a zapisování vztahů rovnosti, větší, menší
 • užívání lineárního uspořádání, zobrazování čísel do 10 000 na číselné ose
 • pamětnému počítání zpaměti jednoduchých početních operací s přirozenými čísly do 10 000
 • řešení a tvoření úloh samostatně nebo za pomoci učitele, úloh, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

 

Geometrie v rovině a v prostoru

 • určování geometrických prostorových útvarů - kvádr, válec
 • určování geometrických rovinných útvarů – kružnice, kruh, trojúhelník,užívá jednoduché konstrukce trojúhelníku ze tří stran pomocí kružítka
 • sčítá a odčítá graficky úsečky
 • rýsuje přímky, polopřímky, úsečky, kolmice, rovnoběžky, různoběžky
 • rýsování, měření, různá měřidla, jednotky délky cm, mm
 • orientace v prostoru, čtvercová síť
 • osa souměrnosti

 

Závislosti a práce s daty

 • rozvoji logického myšlení, posilování sebedůvěry žáků, kteří jsou v matematice méně zdatní
 • základům využívání výpočetní techniky, ostatních názorných pomůcek k rozvoji matematických znalostí, využití peněz k přiblížení životních situací
 • užití znalostí v praktickém životě
 •  

Nestandardní aplikační úlohy a problémy

 • řešení jednoduchých praktických slovních úloh
 • porozumění práci s kalkulátorem, jednoduchým počítačovým programem

 

 

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

Čísla a početní operace

OVO 6: využívá při pamětném i pí-semném počítání komutativnost a aso-ciativnost sčítání a násobení

 

 

OVO 7: provádí písemné početní ope-race v oboru přirozených čísel

 

OVO 8: zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel do 10 000

 

OVO 9: řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel

 

 

DV: používá komutativnosti v řešení početních operací

 

DV: sčítá a odčítá dvojciferná čísla do 1 000 zpaměti i písemně

DV: používá násobilku k řešení úloh

DV: dokáže správně používat mate-matické symboly + ,- ,x , :

DV: poznává jednotlivá čísla do 10 000 na základě názoru

DV:určí počet daného čísla do 10 000

DV: snaží se využívat počtu do 10 000 V nejrůznějších životních situacích

DV: dokáže písemně sčítat, odčítat, násobit, dělit v oboru do 10 000

 

 

DV: umí zaokrouhlovat čísla na desít-ky a stovky

 

DV: dokáže použít komutativní a aso-ciativní zákon

 

DV: porovnává čísla dané skupiny, využívá znaky větší, menší,=

 

DV: pracuje s jednotkami hmotnosti, objemu, délky a času

 

DV: převádí jednotky délky na dm, m, km

Hmotnosti dkg, kg, t

DV: sestaví graf pomocí výsledků v tabulkách

DV: řeší jednoduché slovní úlohy

 

DV: využívá matematických her k rozvoji matematických dovedností

Vlastnosti početních operací s přiro-zenými čísly

 

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1 000 zpaměti i písemně

Násobilka a dělení v oboru násobilky do 100

Násobení jednociferným a dvoj-ciferným činitelem

Pamětné dělení se zbytkem v oboru násobilky

 

Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru

Přirozená čísla 0 – 10 000

 

Určování čísel v řadě do 10 000 po jednotkách, desítkách, stovkách, tisících

Pojmy před, za, hned před, hned za, postavení čísla v číselné řadě

Počítání a určování předmětů v daném souboru

Využívání názorných pomůcek: dominových. karet, kostky, počitadlo apod.

Písemné algoritmy početních operací

 

 

 

 

 

 

Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, odhady

 

Vlastnosti početních operací s přiro-zenými čísly do 10 000

Sčítání a odčítání zpaměti

Cvičení odhadů, kontroly výsledků početních operací

 

Jednotky hmotnosti kg, dkg, tuna

Délky – dm, m, km

Tabulky, grafy

Řešení slovních úloh

Jednoduchá měření

Práce s kalkulátorem,softwarem

 

OSV 1: rozvoj schopností poznávání- pozornost a soustředění, cvičení do-vednosti zapamatování, řešení problémů

 

 

OSV 8: komunikace: cvičení pozoro-vání a aktivního naslouchání

 

 

OSV 3: osobnostní rozvoj – cvičení sebekontroly, vůle, organizace vlast-ního času, plánování učení

 

 

OSV 10: morální rozvoj – řešení problémů a rozhodovací dovednosti, zvládání učebních problémů vázaných na látku..

Závislosti a práce s daty

OVO 13: vyhledává a třídí data

OVO 11: popisuje jednoduché závi-slosti z praktického života

DV: dokáže měřit, vážit,zaznamenávat důležitosti, sestavit a doplnit tabulku

DV: na základě doplnění sestaví a zhodnotí výsledky grafu

 

DV: pokouší se o sestavení diagramu

 

Práce s tabulkami, zápisy, řešení

Názorné sestavení grafů, zapisování a vyhodnocení na základě údajů v tabulce

Práce s diagramem

Praktické využívání v TV, přírodo-vědě

EV 3: lidské aktivity a problémy životního prostředí

Geometrie

Nestandardní aplikační úlohy a problémy

OVO: řeší jednoduché, praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky

DV: účastní se řešení zajímavých slovních úloh

 

 

DV: využívá časové přímky v dějinách vlasti

 

DV: porovnává čísla počtu obyvatel v jednotlivých státech Evropy

DV: pokouší se řešit zajímavé matematické hry

DV: pracuje s krychlemi

Řešení zajímavých slovních úloh na úrovni skupinové práce, praktické příklady - obchodování, pošta, banka

 

Letopočty, výpočty doby minulé x současné

 

Propojení s vlastivědou, přírodovědou

 

Magické čtverce – sestavování, řešení

 

Stavby z krychlí

VMEGS 1: Evropa a svět nás zajímá, místa události v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu

 

VMEGS 2: Objevujeme Evropu a svět – naše vlast a Evropa

 

 

Vzdělávací obsah předmětu matematika ve 5. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět :

Matematika

Období – ročník :

2. období – 5. ročník

Počet hodin :

5

Učební texty :

 

 

Výuka probíhá ve třídách ve všech ročnících 2.období.Je zařazena do hlavních předmětů. Měření, odhadování vzdáleností, práce ekolog.rázu probíhají v okolí školy. Je členěna na výuku geometrie a aritmetiky.

Očekávané výstupy předmětu

Na konci 2. období základního vzdělávání žák:

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACe

 1. využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobeni
 2. provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
 3. zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
 4. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

 1. vyhledává, sbírá a třídí data
 2. čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

 1. narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici)
 2. užívá jednoduché konstrukce
 3. sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
 4. sestrojí rovnoběžky a kolmice
 5. určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
 6. rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru

NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY

 1. Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry

28.Nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky

 

Cílové zaměření předmětu matematika a její aplikace v 5.ročníku ZV

 

Vzdělávání v předmětu matematika v 5. ročníku směřuje k:

Čísla a početní operace

 • uvědomění si matematiky jako vědy potřebné nejen pro sebe , ale i pro společnost,která má mnohostranné využití v nejrůznějších oblastech lidské činnosti
 • používání přirozených čísel do 1 000 000 k modelování reálných situací, počítání předmětů v daném souboru
 • ke čtení, zapisování a porovnávání čísel do 1 000 000, užívání a zapisování vztahů rovnosti, větší, menší
 • užívání lineárního uspořádání, zobrazování čísel do 1 000 000 na číselné ose
 • pamětnému počítání zpaměti jednoduchých početních operací s přirozenými čísly do 1 000 000
 • řešení a tvoření úloh samostatně nebo za pomoci učitele, úloh, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
 • získání číselných údajů měřením odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním

 

Geometrie v rovině a v prostoru

 • určování geometrických prostorových útvarů - kvádr, válec, jehlan, krychle
 • poznávání vzájemné polohy objektů v rovině ( v prostoru)
 • učení odhadů, měření délky, obvodu, obsahu základních geometrických tvarů
 • rýsuje přímky, polopřímky, úsečky, kolmice, rovnoběžky, různoběžky
 • zdokonalení svého grafického projevu

 

Závislosti a práce s daty

 • rozvoji logického myšlení, posilování sebedůvěry žáků, kteří jsou v matematice méně zdatní
 • základům využívání výpočetní techniky, ostatních názorných pomůcek k rozvoji matematických znalostí, využití peněz k přiblížení životních situací
 • užití znalostí v praktickém životě
 • využití jednoduchého vhodného počítačového softwaru nebo kalkulátoru

 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy

 • řešení jednoduchých praktických slovních úloh
 • porozumění práci s kalkulátorem, jednoduchým počítačovým programem

 

 

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

Čísla a početní operace

OVO 6: využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO 7: provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO 8: zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přiro-zených čísel

 

 

 

OVO 9: řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel

DV: používá komutativnosti v řešení početních operací

 

DV: sčítá a odčítá dvojciferná čísla do 1 000 000 zpaměti i písemně

DV: používá násobilku k řešení úloh

DV: dokáže správně používat mate-matické symboly + ,- ,x , :

 

 

 

 

DV: poznává jednotlivá čísla do 1 000 000 na základě názoru

DV: určí počet daného čísla

do 1 000 000

DV: určí počet daného čísla do 1 000 000

 

 

DV: snaží se využívat počtu

do 1 000 000 v nejrůznějších život-ních situacích

 

 

 

DV: Dokáže písemně sčítat, odčítat, násobit, dělit v oboru do 10 000

 

 

 

DV: umí zaokrouhlovat čísla na desítky, stovky,tisíce, miliony

DV:Snaží se odhadovat výsledek

 

 

 

 

DV:porovnává čísla dané skupiny, využívá znaky větší, menší,=

 

DV: pracuje s jednotkami hmotnosti, objemu, délky a času

 

DV: převádí jednotky délky na dm, m, km

Hmotnosti dkg, kg, t

DV: sestaví graf pomocí výsledků v tabulkách

DV: řeší složené slovní úlohy

 

 

DV: Dokáže napsat a přečíst římské číslice do 20.

Ví jak se číslice odvozují

Zná znaky římských čísel

 

DV:Převádí celá čísla na zlomky

DV: Určí část z celku

 

DV: zapíše desetinné číslo

 

DV:využívá matematických her k roz-voji matematických dovedností

Vlastnosti početních operací s přiro-zenými čísly

 

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1 000 000 zpaměti i písemně

Násobilka a dělení v oboru násobilky do 100

Písemné násobení dvojciferným a trojciferným činitelem

Pamětné dělení se zbytkem v oboru násobilky

Písemné dělení jednociferným dělitelem

Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru

Přirozená čísla 0 – 1 000 000

 

 

 

 

Určování čísel v řadě do 1 000 000 po jednotkách, desítkách, stovkách, tisí-cích, desetitisících

Pojmy před, za, hned před, hned za, postavení čísla v číselné řadě

 

Počítání a určování předmětů v daném souboru využití matematických symbolů

 

 

Zaokrouhlování do milionu.Využívání názorných pomůcek – dominové kar-ty, kostky, počitadlo apod.

Písemné algoritmy početních operací

Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, odhady

 

Vlastnosti početních operací s při-rozenými čísly do 1 000 000

Sčítání a odčítání zpaměti

Cvičení odhadů, kontroly výsledků početních operací

 

Jednotky hmotnosti kg, dkg, tuna

Délky – dm, m, km

 

Tabulky, grafy

 

Řešení slovních úloh

Jednoduchá měření

Práce s kalkulátorem,softwarem

Římské číslice

 

 

Číslice L, C, D, M

Čtení letopočtů

Zlomky

 

Základní počítání a převody

Desetinná čísla – základní poznatky

 

 

Zajímavé matematické úlohy

OSV 1: rozvoj schopností poznávání- pozornost a soustředění, cvičení do-vednosti zapamatování, řešení pro-blémů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV 8: komunikace - cvičení pozoro-vání a aktivního naslouchání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV 3: osobnostní rozvoj – cvičení sebekontroly, vůle, organizace vlast-ního času, plánování učení

 

 

 

 

 

 

 

OSV 10: morální rozvoj – řešení problémů a rozhodovací dovednosti, zvládání učebních problémů vázaných na látku

Závislosti, vztahy a práce s daty

OVO 13: vyhledává,sbírá a třídí data

 

 

 

 

OVO 14: čte a sestavuje jednoduché tabulky, grafy v celém oboru přiro-zených čísel

 

DV: vyhledá si autobusové a vlakové spoje

DV: na základě doplnění sestaví a zhodnotí výsledky grafu

 

DV: pracuje s tabulkami a jejími výsledky, sestaví graf

DV: pokouší se o sestavení diagramu

Práce s daty – praktické využití jízd-ních řádů a ceníků.

 

 

 

Tabulky, grafy, diagramy

 

Práce s diagramem

 

Praktické využívání v TV, přírodo-vědě

EV 3: lidské aktivity a problémy životního prostředí

Geometrie

OVO 18: narýsuje a znázorní základní rovinné útvary –( čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnici) užívá jedno-duché konstrukce

 

 

OVO 19: sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry,obvod obdélníku sečtením jeho stran

 

 

 

 

 

 

OVO 20: sestrojí rovnoběžky

 

 

 

OVO 21: určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu

 

 

 

 

OVO 22: rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru

 

DV : sestrojí čtverec,obdélník

DV: rozumí trojúhelníkové nerovnosti

DV: dokáže narýsovat daný troj-úhelník

 

 

DV: dokáže narýsovat součet, rozdíl, násobek úseček

 

DV: rýsuje a určuje délku lomené čáry

DV: dokáže označit přímku, polo-přímku, úsečku, určí rozdíly

DV: vypočítá obvod obdélníku, čtverce

DV: narýsuje rovnoběžky v různých polohách v rovině,určí rovnoběžník

DV: rýsuje kolmice pomocí kružítka

 

DV: využije čtvercové sítě k výpočtu obsahu geometrických. těles

DV: používá jednotky obsahu, vzorce k výpočtu obsahu

DV: vysvětlí rozdíl obvod x obsah

 

 

DV : narýsuje čtvercovou síť, vyznačí čtverec, obdélník, určí osu sou-měrnosti

Konstrukce čtverce, obdélníku

Trojúhelníková nerovnost

Sestrojení daného trojúhelníku (pravoúhlý, rovnostranný, rovno-ramenný)

 

Grafický součet, rozdíl, násobek úseček

 

Rýsování přímky, polopřímky, úseč-ky, lomené čáry

 

 

Výpočty obvodů daných mnohoúhelníků

Rýsování rovnoběžek v různých polohách, rýsování rovnoběžníků

 

 

Čtvercová síť

Výpočty obsahu

 

Výsledky obvodů x obsahů porov-návání

 

Označení geometrických tvarů v pro-storu

 

Souřadnice bodů ve čtvercové síti

Čtvercová síť, rýsování obrazců

 

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV 3: Cvičení sebekontroly, vůle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV 6: Sociální rozvoj- komunikace, cvičení pozorování

Nestandardní aplikační úlohy a problémy

OVO: řeší jednoduché, praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky

DV : dokáže řešit slovní úlohy spojené se všemi matematickými operacemi na úrovni žáka 1.stupně

Řešení zajímavých slovních úloh na úrovni skupinové práce, praktické příklady - obchodování, pošta, banka

 

Letopočty, výpočty doby minulé x současné

 

Propojení s vlastivědou, přírodovědou

 

Magické čtverce – sestavování, řešení

 

Odhady

 

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

 

 

Receptivní řečové dovednosti

 

OVO 1: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům

 

 

-vybaví si a používá slovní zásobu daného jednoduchého tématu,

 

Naše město

Popis domu

Školní rozvrh

Volný čas

Počasí

 

 

 

OVO 2:rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci

 

 

 

-využívá jednoduché autentické materiály k získávání potřebných informací

-rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, např. na vývěskách, plakátech nebo v katalozích

Vyučovací předměty v angl. skole, rozvrh, prázdniny

Písničky, říkanky

Nákupy- ceny výrobků, potravin, plakátky, vývěsky

Tradice, zvyky ( Vánoce, Velikonoce, Valentýn…)

 

VMEGS 2- vzdělávání mladých Evropanů

 

 

 

 

VMEGS -1 zvyky a tradice

 

OVO 3:čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu

 

 

-čte krátké jednoduché texty.

-chápe obsah jednoduchých osobních dopisů.

Komiksy, krátké texty na daná témata

Osobní dopis

 

Adresa

 

 

OVO 4:vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku

 

 

 

-vyhledá konkrétní informace v jednoduchém textu, pochopí jejich smysl,dokáže se zeptat na konkrétní věc.

Práce s textem, doplňování textu

Orientace v plánku města, instrukce , jak se dostanu…, možnosti činností ve městě

 

 

 

OVO 5: používá dvojjazyčný slovník

 

 

-aktivně pracuje s dvojjazyčným slovníkem, orientuje se ve zkratkách symbolech

 

Vyhledávání slovní zásoby, překlady textů

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

 

Produktivní řečové dovednosti

 

 

OVO 6: sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů

 

-používá fráze a věty.

-sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb

 

Vazba there is, there are

Sloveso to be, to have got

Sloveso can, must

Předl. místa in, between,

Rozkazovací způsob

Přít. čas prostý

 

 

OVO 7: reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace

 

 

 

-při písemné i ústní reprodukci různých textů používá dané fráze a spojení.

 

Můj svět

Popis mého domu

Naše město

Můj rozvrh

Můj volný čas - koníčky

Počasí – jednoduchý popis situace

 

 

 

OVO8: obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu

 

-při obměňování textu využívá známou slovní zásobu, fráze a spojení

-využívá synonyma, antonyma

-doplní text podle kontextu

-seřadí věty podle obsahu

Antonyma, synonyma

 

 

Interaktivní řečové dovednosti

 

OVO 9: aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci

 

-zvládá jednoduchou společenskou konverzaci

-za podpory učitele udrží průběh konverzace v modelové situaci

-klade jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídá

-nerozumí-li, znova si vyžádá sdělení informace.

 

Volný čas, moje koníčky, denní program, vyjádření času

Představení blízkých osob( co chtějí, co mají rádi, zaměstnání)

OSV4 –organizace a plánování volného času

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Člověk a jeho svět

 

 

 

Charakteristika vzdělávací oblasti

 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí, která je koncipována pouze pro 1.stupeň základního vzdělávání. Tato oblast vymezuje vzdělávací oblast týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, a dalších témat.

 

 

Vzdělávání v oblasti směřuje k:

 • utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
 • orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a kulturních informací
 • rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
 • poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
 • samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)
 • utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně
 • přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
 • objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
 • poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých

 

Očekávané výstupy oblasti

 

Na konci 1.období základního vzdělávání by měl žák zvládnout a znát následující body:

MÍSTO, KDE ŽIJEME

vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí

začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)

rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost

LIDÉ KOLEM NÁS

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi

odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností

projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům

LIDÉ A ČAS

využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti

pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije

uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost

ROZMANITOST PŘÍRODY

pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě

provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě

uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1. Prvouka

 

 

 

Charakteristika předmětu

 

Obsahové, časové a organizační vymezení
 • vyučuje se v 1. a 2.ročníku dvě hodiny týdně, ve 3.ročníku dvě hodiny týdně
 • prvouka je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět

 

Cílové zaměření předmětu v 1. ročníku

 

Oblast: Žiji mezi lidmi
 • osvojování co největší slovní zásoby vztahující se k životu v rodině, na veřejnosti i v přírodě.
 • využívání slov pro tvorbu otázek i odpovědí a pro samostatné vyjadřování myšlenek, pocitů, dojmů, prožitků atd.
 • rozvíjení pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti).
 • objevování touhy po poznání, sebezdokonalování a rozvíjení tvořivosti.
 • podchycení a rozvíjení zájmu o naši minulost a památky.
 • zásadám slušného chování v rodině a společnosti, k ohleduplnosti a kamarádství
 • uvědomění si odlišnosti národů z hlediska barvy pleti, jazyka, zvyků a obyčejů – prvky multikulturní výchovy – všichni jsou si rovni, mají stejná práva
 • poznávání práce lidí kolem nás (povolání rodičů, seznamování s technikou)
 • úctě k výsledkům práce lidí kolem nás

 

Oblast: Náš rok
 • získání orientace v prostoru a v čase.
 • orientaci v čase, minulost, přítomnost, budoucnost – s ohledem k tomuto uvědomování si času i k počátkům plánování si činností (denního režimu)

 

Oblast: Příroda kolem nás
 • vnímání krásy života člověka, přírody, umění a techniky.
 • poznávání některých přírodnin a přírodních jevů podle nápadných určujících znaků.
 • získání základních dovedností, podchycení zájmu o pěstování rostlin a chov drobných zvířat.
 • utváření ohleduplného vztahu k životnímu prostředí a k přírodě
 • seznámení s domácími zvířaty a jejich mláďaty, se způsobem jejich života, potravou, péčí o ně , jejich užitkem pro člověka
 • poznávání volně žijících zvířat, k péči o ně za nepříznivých okolností (přikrmování lesní zvěře)
 • ochraně přírody v souvislosti s výskytem zvířat (přirozené prostředí)
 • pomoci ohroženým a zraněným zvířatům, ví, kam se o pomoc obrátit
 • poznávání rostlin, stromů – ovoce, zeleniny
 • uvědomělému třídění odpadu

 

 

Oblast:Péče o zdraví
 • získání základního poučení o člověku, o lidském životě a lidském těle.
 • osvojování základních hygienických návyků a zásad souvisejících s upevňováním a preventivní ochranou zdraví a jejich dodržování, s prevencí úrazů a se zdravým životním stylem.
 • prevenci úrazů, ochraně zraku a sluchu
 • zdravému životnímu stylu (uvědomění si vlivu pohybu a správné výživy na zdraví člověka)

 

Oblast: Dopravní výchova
 • prohlubování dopravních návyků chodce, dítěte v dopravních prostředcích, cyklisty.
 • seznamování s dopravními značkami
 • bezpečnému pohybování se v dopravním provozu (přecházení vozovky, semafor, čekání na vlak či autobus)

 

Oblast:Ochrana člověka za mimořádných okolností
 • upevňování návyků bezpečného chování v různých prostředích a v kontaktu s lidmi.
 • správnému používání linky tísňového volání, zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru ČR, policie ČR
 • prevenci předcházení požárů
 • orientaci ve škole v souvislosti s protipožárními předpisy

 

 

Kompetence k učení

Žáci jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět.

 • poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí
 • upevňování preventivního chování
 • orientace ve světě informací
 • časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních informací
 • učitel pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií
 • učitel motivuje žáky pro celoživotní učení

 

Kompetence k řešení problémů

 • žáci si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
 • poznávají a ovlivňují svou jedinečnost
 • učitel pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
 • učitel učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., využívají různých informačních zdrojů

 

 

Kompetence komunikativní

 • Žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech.
 • jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci
 • pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
 • přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
 • učitel podporuje u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemnému se naslouchání a zdůvodňování svých závěrů, vzájemně si radí a pomáhají si

 

Kompetence sociální a personální

 • Žáci pracují ve skupině.
 • efektivně spolupracují na řešení problémů
 • učí se respektovat názory druhých
 • přispívají k diskusi
 • učí se věcně argumentovat
 • učitel vede děti k oceňování svých názorů a přínosů

 

Kompetence občanské

 • učitel utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům
 • učitel motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody
 • učitel vede žáky k respektování pravidel

 

Kompetence pracovní

 • Žáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.
 • učitel učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení
 • učitel zohledňuje soudobý stav a poznání a technického rozvoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ROČNÍK

 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

 

Vzdělávání v oblasti směřuje k:

 • utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
 • orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních informací
 • rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
 • poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
 • utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně
 • přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
 • objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
 • poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých

 

 

 

Očekávané výstupy předmětu

 

Na konci 1.období základního vzdělávání žák:

MÍSTO, KDE ŽIJEME

 1. 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
 2. 2. začlení svou obec (město) do příslušného kraje ČR,

. LIDÉ KOLEM NÁS

 1. 3. rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
 2. 4. odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
 3. 5. projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům

LIDÉ A ČAS

 1. 6. využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
 2. 7. uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost

ROZMANITOST PŘÍRODY

 1. 8. pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

 1. 9. uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
 2. 10. dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
 3. 11. chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
 4. 12. uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
 5. 13. reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

 

 

 

Cílové zaměření předmětu v 1. ročníku ZV

 

Vzdělávání v předmětu v 1. ročníku směřuje k:

 •  Objevování touhy po poznání, sebezdokonalování a rozvíjení tvořivosti.
 •  Získání základního poučení o člověku, o lidském životě a lidském těle.
 •  Rozvíjení pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti).
 •  Osvojování základních hygienických návyků a zásad souvisejících s upevňováním a preventivní ochranou zdraví a jejich dodržování, s prevencí úrazů a se zdravým životním stylem.
 •  Upevňování návyků bezpečného chování v různých prostředích a v kontaktu s lidmi.
 •  Prohlubování dopravních návyků chodce, dítěte v dopravních prostředcích, cyklisty.
 •  Poznávání některých přírodnin a přírodních jevů podle nápadných určujících znaků.
 •  Získání základních dovedností, podchycení a rozvíjení zájmu o pěstování rostlin a chov drobných zvířat.
 •  Utváření ohleduplného vztahu k životnímu prostředí a k přírodě.
 •  Získání orientace v prostoru a v čase.
 •  Získání základního poučení o člověku, o lidském životě a lidském těle.

 

Formy práce v oblasti člověk a jeho svět

 

 • projekt Záchranný kruh
 • frontální výuka
 • práce ve dvojicích
 • skupinová práce
 • výukové programy

 

 

 

 

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

Jsem školák –škola, podzim v přírodě .Moje rodina.

 

 • - uvědomuje si roli školáka, vztahy ke spolužákům,
 • - vedeme žáka k péči o své zdraví,
 • - uvědomuje si správné chování

 

- seznamujeme žáka s rozlišením ročních období

 

 

 

 

 • vedeme žáka ke znalosti rodinných vztahů , k orientování se ve svých zájmech

Škola, žák, třída ve vyučovací hodině,o přestávce.Pracovní a odpočinkové návyky.Blízké okolí školy.Osvojování forem vhodného chování

Pozorování proměn přírody na podzim.

Život v přírodě – v parku, v lese.

Pozorování práce v sadu, na zahradě.

Podzim na poli

 

Svátek v rodině – příbuzenské vztahy, významné události v rodině

Źivot v rodině- rozdělení rolí v rodině, práva a povinnosti členů rodiny, společné činnosti, rodinné prostředí

 

Projekt Záchranný kruh – mimořádné události

OSV –rozvoj schopností poznávání

 

-mezilidské vztahy

Pozorování proměn přírody v zimě, život v přírodě v zimě

 

 • - rozlišuje roční doby
 • - seznamujeme žáka s viditelnými proměnami v přírodě

.Zimní svátky – tradice

Dny volna, dny pracovní, kalendář ,datum, Nový rok

Práce a volný čas, zimní sporty.

Pozorování životních projevů živočichů v zimě.

OSV- rozvoj schopností poznávání

Lidské tělo, jaro

 

 • - poznává části lidského těla
 • - snaží se dodržovat hygienické zásady
 • - vedeme žáka k orientaci v čase
 • seznamujeme žáka s nejběžnější rostlinami a živočichy
 •  

Lidské tělo,

Výživa, návykové látky.

Rok, měsíce.

Jaro.Počasí na jaře, délka dne a noci, oteplování.

Stavba těla rostlin, vývoj plodu.

Živočichové ve volné přírodě – ptáci.

Hospodářská zvířata, domácí, mláďata.

 

 

 

OSV

rozvoj schopností poznávání,

psychohygiena

Věci a činnosti kolem nás.Lidé a čas . Léto.

 

 • - žák se snaží o obezřetné chování při setkání s neznámými jedinci
 • - uvědomuje si, co může být nebezpečné
 • vedeme žáka k poznávání věcí a činností kolem nás
 • seznamujeme žáka s důležitými telefonními čísly
 • - v mimořádných situacích vedeme žáka k chování, které je přiměřené jeho věku

 

Práce dospělých

Různá zaměstnání

Zájmy žáků

Projekt Záchranný kruh –Osobní bezpečí

 

Volba povolání

Jak lidé cestují- druhy dopravních prostředků, rozdělení podle místa pohybu

Projekt Záchranný kruh – Osobní rizika

 

Lidé a čas – dny v týdnu, roční období, měsíce, rok.

Hodiny, měření času

Volný čas, dovolená odpočinek

Léto, letní měsíce,rostliny

 

OSV

-mezilidské vztahy

 

.sebepoznání a sebepojetí

 

 

2. ROČNÍK

 

 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

 

Vzdělávání v oblasti směřuje k:

 • utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
 • rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
 • poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování
 • utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně
 • přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
 • objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
 • poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých

 

 

 

Očekávané výstupy předmětu

 

Na konci 1. období základního vzdělávání žák:

MÍSTO, KDE ŽIJEME

 1. 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
 2. 2. začlení svou obec do příslušného kraje, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci

 

LIDÉ KOLEM NÁS

 1. 3. rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
 2. 4. odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
 3. 5. projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům

LIDÉ A ČAS

 1. 6. využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
 2. 7. uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost

ROZMANITOST PŘÍRODY

 1. 8. pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

 1. 9. uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
 2. 10. dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
 3. 11. chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
 4. 12. uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
 5. 13. reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

 

 

 

Cílové zaměření předmětu ve 2. ročníku

 

Vzdělávání v předmětu ve 2. ročníku směřuje k:

Oblast Žiji mezi lidmi

 •  zásadám slušného chování v rodině a společnosti, k ohleduplnosti a kamarádství
 •  rozvíjení pozitivních pocitů ve vztahu k sobě,
 •  uvědomění si příslušnosti k národu, národní hrdosti
 •  úctě ke kulturnímu dědictví svého národa, k jeho zvykům a obyčejům
 •  uvědomění si odlišnosti národů z hlediska barvy pleti, jazyka, zvyků a obyčejů – prvky multikulturní výchovy – všichni jsou si rovni, mají stejná práva

 

Oblast Náš rok

 •  orientaci v čase
 •  uvědomění si školního roku, kalendářního roku, měsíců, týdnů, dnů, hodin, minut
 •  orientaci v čase, minulost, přítomnost, budoucnost – s ohledem k tomuto uvědomování si času i k počátkům plánování si činností (denního režimu)

 

Oblast Příroda kolem nás

 •  vnímání krásy života člověka, přírody
 •  ochraně přírody, k utváření ohleduplného vztahu k životnímu prostředí a k přírodě vůbec
 •  seznámení s domácími zvířaty a jejich mláďaty, se způsobem jejich života, potravou, péčí o ně , jejich užitkem pro člověka
 •  poznávání volně žijících zvířat, k péči o ně za nepříznivých okolností (přikrmování lesní zvěře)
 •  poznávání rostlin, stromů – ovoce, zeleniny
 •  rozvíjení zájmu o chov domácích zvířat, pěstování rostlin a získávání základních dovedností pro tuto činnost
 •  poznávání práce lidí kolem nás (povolání rodičů, seznamování s technikou)
 •  úctě k výsledkům práce lidí kolem nás
 •  sběru druhotných surovin – následná recyklace (PET lahve, papír)
 •  uvědomělému třídění odpadu
 •  šetření vodou a elektřinou

 

Oblast Péče o zdraví

 •  základnímu poučení o člověku, o lidském těle a lidském životě
 •  osvojení základních hygienických návyků souvisejících s preventivní ochranou zdraví
 •  prevenci úrazů, ochraně zraku a sluchu
 •  zdravému životnímu stylu (uvědomění si vlivu pohybu a správné výživy na zdraví člověka)
 •  poučení o škodlivosti kouření, požívání alkoholu, zneužívání léků, o drogách,
 •  upevňování návyků bezpečného chování v kontaktu s neznámými lidmi

 

Oblast Dopravní výchova

 •  prohlubování dopravních návyků chodce, dítěte v dopravních prostředcích
 •  seznamování s dopravními značkami
 •  bezpečnému pohybování se v dopravním provozu

 

Oblast Ochrana člověka za mimořádných okolností

 •  citlivému vnímání životního prostředí a to nejen při vzniku mimořádných situací
 •  schopnosti dokázat pomoci sobě i druhým
 •  správnému používání linky tísňového volání, zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru ČR, policie ČR
 •  prevenci předcházení požárů
 •  zvládnutí první pomoci

 

 

 

 

Formy práce v oblasti člověk a jeho svět

 

-projekt Záchranný kruh

-frontální výuka

-práce ve dvojicích

-skupinová práce

-výukové programy

 

 

 

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

Jsem školák.Doprava. Podzim v přírodě. Moje rodina.

 

 • - žák ovládá základní učivo prvního ročníku

 

 • - žáka vedeme k bezpečné orientaci v místě svého bydliště
 • - k bezpečnému zvládání cesty do školy a ze školy

 

 • - žák se orientuje v prostorách školy, je seznámen se školním řádem a dodržuje ho

 

 

 

 

 • - zná žák se pokouší o znalost základních pravidel silničního provozu,

 

 • - seznamuje se s telefonními čísly hasičského záchranného sboru ČR, policie ČR, zdravotnické záchranné služby a jejich použitím

 

 

 

 • na podzim- sleduje a dokáže popsat změny v přírodě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • - umí ve třídě doplňovat kalendář přírody

 

 

Opakování učiva prvního ročníku

Popis cesty do školy a zpět, uvědomění si nebezpečných míst

 

nebát se požádat o radu či pomoc zaměstnance školy

 

Mezilidské vztahy- soužití lidí, pravidla slušného chování, principy demokracie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravní prostředky, dopravní značky

 

 

Projekt záchranný kruh- Běžná rizika

 

-Osobní bezpečí

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v přírodě na podzim, podzimní měsíce, výlovy rybníků, pouštění draků, sklizeň ovoce, zeleniny, práce na polích, sběr kaštanů, žaludů, šípky, jeřabiny

 

 

 

Značky kalendáře přírody

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV

-rozvoj schopností poznávání

 

 

 

 

VDO-občanská společnost a škola

 

 

 

 

MKV—

Lidské vztahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-rozvoj schopností poznávání

snaží se rozlišit seznámit se s volně žijícími zvířaty

 

 

- žáka vedeme ke znalosti zeleniny , ovoce a jejím druhům,k ke znalosti zemědělských plodin

 

 

 

 

Živočichové ve volné přírodě,

stěhovaví ptáci,

 

 

Druhy zeleniny, zemědělské plodiny, luštěniny,

 

Ovocné stromy a ovoce, plody-malvice, peckovice, bobule

 

 

 

OSV-rozvoj schopností a

poznávání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • - seznamujeme žáka s péčí o některé pokojové rostliny

 

 

 

 

 

 

 • - žák ví, co je to rodina, dokáže pojmenovat jednotlivé členy rodiny, orientuje se v rodinných vztazích
 • - učí se znát adresu svého bydliště, datum svého narození
 • - uvědomuje si své místo v rodině, seznamuje se se svými právy o povinnostmi

 

 • - seznamuje se se základními pravidly péče o živočichy v zajetí, je si vědom odpovědnosti za jejich život pokud se rozhodne je doma chovat

 

 • - ví, kde je jeho domov, jaký je rozdíl mezi městem a venkovem

 

 

 • - zná název státu ve kterém žije, hlavní město, jméno prezidenta republiky, pozná státní vlajku

 

Pokojové rostliny – názvy některých z nich, péče o ně (zalévání, hnojení apod.)

 

 

 

 

 

Moje rodina – prarodiče, rodiče, děti, vnoučata, rodinné zvyky a tradice, úcta ke starším, rodokmen, pomoc v domácnosti

 

Projekt Záchranný kruh – Osobní bezpečí

 

Multikulturní výchova – rodinu mají Indiáni, černoši, Rómové, atd.

 

 

 

Péče o živočichy v zajetí (chované doma – křečci, andulky atd., na dvorku , hospodářská zvířata–králíci, slepice atd.)

 

 

Domov, dům, byt

 

Obec, město – rozdíly

 

Projekt Záchranný kruh – Mimořádné události , Běžná rizika

 

 

Vlast, státní znak, státní vlajka, hlavní město, prezident naší republiky

 

 

 

 

 

 

 

OSV-mezilidské vztahy

 

 

 

MKV-lidské vztahy

 

 

 

 

 

OSV – sebepoznání a sebepojetí

Proměny přírody v zimě.Vánoce.Lidé a čas.Člověk.

 

 • - na základě vlastní zkušenosti dokáže pojmenovat proměny přírody v zimě

 

 

- poznává některé zimní sporty,

 

 • - zná některé vánoční zvyky a -tradice

 

 

 

 

 

--orientace v čase podle hodin –

ručičkové i digitální

 

- rozdíl kalendářní a školní rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proměny přírody v zimě, zimní měsíce, délka dne a noci, lesní zvířata v zimě – péče o ně

 

Zimní sporty, , bezpečnost při zimních sportech

 

Adventní zvyky a obyčeje –, Vánoce u nás a ve světě – multikulturní náhled na oslavu Vánoc

 

Nový rok.

 

 

 

Orientace v čase

 • podle hodin
 • kalendářní rok x školní rok
 • roční období

 

Minulost - současnost - budoucnost

 

 

 

 

 

 

 

OSV-mezilidské vztahy

 

 

 

MKV-lidské vztahy

 

 

 

 

 

OSV – sebepoznání a sebepojetí

 •  

 

 

       

 

 

 

 

 • - podle obrázku se pokouší popsat základní části lidského těla (hlava, ruce-horní končetiny, trup, nohy-dolní končetiny,a další)

 

 • - ví a na svém těle se snaží ukázat kde má některé vnitřní orgány (mozek, srdce, plíce, žaludek, játra)

 

 • - dokáže k smyslům přiřadit orgány (sluch, čich, zrak, chuť, hmat)

 

 • Nemoc x úraz

 

 

 

 

 • - dodržuje základní hygienické návyky

 

 

Člověk – naše tělo (hlava, trup, horní a dolní končetiny)

 

 

Vnitřní orgány – srdce, plíce, játra, žaludek, střeva, mozek

 

 

 

 

 

Orgány a jejich smysly

 

 

 

Nemoc a úraz – dětské nemoci, návštěva lékaře, předcházení nemocí a úrazů

Lékárnička

Nebezpečí zneužívání léků

 

Základy poskytnutí první pomoci

 

 

Hygiena a čistota – základní hygienické návyky

 

 

Zdravý způsob života – prevence závislostí

 

Projekt Záchranný kruh – Běžná rizika

 

 

 

 

 

OSV- rozvoj schopností poznávání

 

 

 

 • - seznamuje se se základními potravinami našeho jídelníčku, dokáže rozlišit potraviny zdravé výživy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potraviny, výživa – druhy potravin (pečivo, mléko a mléčné výrobky, masné výrobky, ovoce a zelenina, cukrovinky, nápoje

 

 

 

 

 

 

 

OSV- rozvoj schopností poznávání

 

 

Proměny přírody na jaře.Práce a volný čas.Suroviny, výrobky.Velikonoce.

 

 

 • - na základě vlastních zkušeností dokáže charakterizovat změny v přírodě na jaře

 

 

 

 

 

 

 

 • - poznává zaměstnání svých rodičů,, váží si výsledků práce lidí
 • - ví, jakým způsobem je možné adekvátně trávit volný čas a sám si vybírá aktivity podle svého zájmu

 

 • - vedeme žáka ke znalostem, z čeho se vyrábí základní výrobky kolem nás (potraviny, oblečení, nábytek, papír atd.)
 • -

 

 • - dokáže třídit odpad v domácnosti

 

Počasí, reakce organizmů na roční období.

Rostliny na jaře.

Stroma na jaře – pupen, květ , plod

Včela- opylování

Ptáci a jejich hnízda.

Hospodářská zvířata- typické znaky

Domácí, užitková zvířata, mláďata.

 

 

 

 

Práce a volný čas, profese, koníčky, prací dětí je chodit do školy a učit se, význam práce pro každého z nás a pro celou společnost

 

Suroviny a výrobky – suroviny,výrobky .

Materiály, konečné výrobky (kov, plast, sklo, porcelán)

 

 

Recyklace, třídění odpadu

 

Projekt Záchranný kruh . Mimořádné události , Požáry

 

 

 

OSV- rozvoj schopností poznávání

 

 

 

 

 

 

 

MKV- lidské vztahy

 

 • - seznamuje se s významem Velikonočních svátků, zná zvyky a tradice s nimi spojené

Velikonoční zvyky a obyčeje

 

 

 

 

 

 

Chování člověka za mimořádných situací.

 

 

OSV- rozvoj schopností poznávání

 

 

Na louce.Na poli.V lese a u lese. U vody a ve vodě.Léto.

 

 

 • - zná i na základě vlastních zkušeností život v přírodním společenstvu louka a snaží se jej za pomoci obrazového materiálu popsat

 

 • - zná i na základě vlastní zkušenosti život v přírodním společenstvu pole a snaží se jej za pomoci obrazového materiálu stručně popsat

 

 • - zná i na základě vlastní zkušenosti život v přírodním společenstvu les a snaží se ho za pomoci obrazového materiálu stručně popsat

 

 

 

Na louce- rostliny, živočichové (drobní i větší), proměna během ročního období, ochrana prostředí .

 

Na poli – rostliny, živočichové, zemědělské plodiny, polní plevele, polní škůdci – proměna během ročních období,

 

V lese – rostliny, živočichové, listnaté a jehličnaté stromy (opadavé, neopadavé, kam rostou šišky), význam lesa (dřevo, kyslík) – lesní plody, houby jedlé a jedovaté, lesní byliny jedovaté, ochrana přírody – nebezpečí narušení ekosystému

 

OSV –rozvoj schopností poznávání

 

 • - zná i na základě vlastní zkušenosti život v přírodním společenstvu u vody a ve vodě, podle obrazového materiálu se ho snaží stručně popsat

 

 • - na základě vlastních zkušeností dokáže popsat proměny přírody v létě.

 

U vody a ve vodě – živočichové, rostliny, nebezpečí narušení ekosystému

 

 

Projekt Záchranný kruh – Mimořádné události , Požáry

 

 

 

Proměny přírody v létě – letní měsíce, sklizeň ovoce a zeleniny, žně, prázdniny

 

 

 

 

 

 

OSV - kreativita

       

 

 

 

3.ROČNÍK

 

 

Cílové zaměření předmětu ve 3. ročníku ZV

Vzdělávání v předmětu ve 3. ročníku směřuje k:

 • vytváření prostoru pro pozorné vnímání předmětů, jevů a všeobecného dění kolem sebe;
 • objevování touhy po poznání;
 • vnímání krásy lidského života, přírody, techniky;
 • osvojování co největší slovní zásoby vztahující se k životu v rodině, na veřejnosti; v přírodě;
 • vyjadřování vlastních názorů, respektování názorů druhých;
 • získávání návyků kulturního chování;
 • získávání správných hygienických návyků;
 • získávání pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví a jeho ochraně;
 • získávání sebedůvěry, zdravého sebevědomí a relativní citové samostatnosti;
 • upevňování návyků bezpečného chování;
 • rozvíjení zájmu o naši minulost;
 • vytváření zájmu o pěstování rostlina chov zvířat;
 • utváření pozitivního vztahu k životnímu prostředí;

 

 

 

 

Očekávané výstupy předmětu

 

Na konci 1.období základního vzdělávání žák:

MÍSTO, KDE ŽIJEME

 1. 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
 2. 2. začlení svou obec do příslušného kraje a pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci
 3. 3. rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vytváří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitosti

LIDÉ KOLEM NÁS

 1. 4. rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
 2. 5. odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
 3. 6. projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům

LIDÉ A ČAS

 1. 7. využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
 2. 8. pojmenuje kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté a místem, v němž žije
 3. 9. uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí¨, na příkladech poznává minulost a současnost

ROZMANITOST PŘÍRODY

 1. 10. pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
 2. 11. roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
 3. 12. provádí jednoduché pokusy u skupin známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

 1. 13. uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
 2. 14. dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
 3. 15. chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
 4. 16. uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
 5. 17. reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

 

 

 

Cílové zaměření předmětu ve 3. ročníku ZV

Vzdělávání v předmětu ve 3. ročníku směřuje k:

 • vytváření prostoru pro pozorné vnímání předmětů, jevů a všeobecného dění kolem sebe;
 • objevování touhy po poznání;
 • vnímání krásy lidského života, přírody, techniky;
 • osvojování co největší slovní zásoby vztahující se k životu v rodině, na veřejnosti; v přírodě;
 • vyjadřování vlastních názorů, respektování názorů druhých;
 • získávání návyků kulturního chování;
 • získávání správných hygienických návyků;
 • získávání pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví a jeho ochraně;
 • získávání sebedůvěry, zdravého sebevědomí a relativní citové samostatnosti;
 • upevňování návyků bezpečného chování;
 • rozvíjení zájmu o naši minulost;
 • vytváření zájmu o pěstování rostlina chov zvířat;
 • utváření pozitivního vztahu k životnímu prostředí;

 

 

 

 

 

 

Formy práce v oblasti Člověk a jeho svět

 

Projekt Záchranný kruh

Frontální výuka

Práce ve dvojicích

Skupinová práce

Výukové programy

 

 

 

 

 

 

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

MÍSTO, KDE ŽIJEME (Svět kolem nás, náš domov)

 

Naše obec

 

Popíše okolí bydliště, okolí školy;

Určí světové strany;

Zná hlavní komunikace v obci, městě;

Zná důležité dopravní značky, dovede vysvětlit jejich význam, zná pravidla pro chodce.

Orientuje se ve své obci podle význačných objektů,historických budov.

Orientuje se v leteckém pohledu a plánu.

Zná významné podniky v obci.

Ví, co se v nich vyrábí.

Ví, kde pracují rodiče.

Najde místa pro volný čas, kulturu, služby, sport;

 

 

Škola a její okolí

Části obce

Uliční síť

Dopravní značky,

dopravní kázeň

 

Projekt Záchranný kruh – Běžná rizika , Osobní bezpečí

 

Významné budovy v obci

 

Znázornění obce – model a plán

 

Projekt Záchranný kruh – Mimořádné události, Běžná rizika, Požáry

 

Pracovní příležitosti v naší obci

Kulturní a sportovní život v naší obci

Životní prostředí v naší obci

 

OSV

-rozvoj schopností a poznávání

 

 

 

 

 

 

VDO – občanská společnost a škola

 

 

 

LIDÉ A ČAS

 

Zná základní údaje o minulosti naší obce;

 

Zná kostel, obecní úřad

Zná základní údaje o minulosti naší vlasti

 

Jak lidé žili dříve.

 

 

 

 

 

 

Vánoce, vánoční zvyky u nás

Z minulosti naší obce

 • - historie
 • - stavební památky

 

Projekt Záchranný kruh Osobní bezpečí

 

Z minulosti naší vlasti . Staré pověsti české

 

St.svátek – 28.9. – sv.Václav

-28.10.- vznik samostatného českoslov.státu

 

-8.5. osvobození

 

 

 

OSV

-rozvoj schopností a poznávání

 

 

 

VDO- občanská společnost a škola

ZEMÉ, V NÍŽ ŽIJEME (Svět kolem nás, náš domov)

 

Krajina v okolí obce

 

Posuzuje okolní krajinu, její rozmanitost;

Popíše polohu slunce v různé denní době;

Určí světové strany podle kompasu;

Orientuje se v nejbližším okolí;

Porovná kresbu s mapou, zná zákl. značky

Chápe, co jsou živé a neživé přírodniny;

Rozliší rostliny, živočichy a houby;

Uvádí různé typy krajiny, její proměny;

Vypráví o různých místech naší vlasti;

 

Zná název státu,ve kterém žije, hlavní město, jméno prezidenta republiky, pozná státní vlajku, hymnu

Poloha naší obce v krajině, světové strany

 

Projekt Záchranný kruh – Mimořádné události, Požáry, Běžná rizika

 

Směrová růžice, kompas

Obzor, vyvýšeniny a údolí

Turistická mapa

Příroda (živé a neživé přírodniny) a lidské výtvory

 

Rozmanitosti přírody

Krásy naší krajiny

 

Vlast,státní znak, vlajka, hlavní město, prezident naší republiky

 

 

 

OSV –řešení problémů a rozhodovací dovednosti

 

 

 

 

 

 

 

VDO-občanská společnost a škola

NEŽIVÁ PŘÍRODA (Zkoumání věcí a jevů)

 

Věci kolem nás

 

Zná různé látky;.

Popíše různé vlastnosti látek;

- Lidská zvídavost

Látky kolem nás

Vlastnosti látek

 

OSV- rozvoj schopností poznávání

Měření

 

Zná jednotky délky, hmotnosti, objemu, teploty, času a jejich části;

Dovede měřit metrem, vážit , měřit teplotu. Měří čas hodinami,stopkami

 

Délka

Hmotnost

Objem

Teplota

Čas

Co již umíme měřit

 

OSV- rozvoj schopností poznávání

ČLOVĚK (Poznáváme sami sebe)

 

Člověk

 

Rozlišuje lidské rasy; chápe rovnost lidí;

Pojmenuje části lidského těla;

Zná některé orgány;

Chápe ochrannou funkci kůže, opěrnou funkci kostry, důležitost svalů pro pohyb;

Zná vnitřní ústrojí, chápe základní činnost orgánů a orgánových soustav.

Ví, že smysly umožňují člověku získávat podněty z vnějšího prostředí;

Zná zásady zdravé výživy;

Chápe význam pitného režimu;

Chápe význam zdravého dýchání;

Ví, že nepotřebné látky musí tělo vyloučit;

Člověk a lidé

Části těla člověka

 

Orgány (kůže, kostra, zuby, svaly)

 

Vnitřní ústrojí člověka

 

Naše smysly

 

Co potřebujeme k životu

 

OSV- rozvoj schopností poznávání

Naše zdraví

 

Ví, co je zdravé a podnětné prostředí;

Dodržuje hygienické zásady, přiměřeně se obléká, aktivně odpočívá, chrání své zdraví a je ohleduplný k ostatním;

Zdraví a bezpečnost

Zásady zdravého života

 

Prevence závislostí.

 

Projekt Záchranný kruh – Běžná rizika, Osobní bezpečí, Mimořádné události

OSV- rozvoj schopností poznávání

Popíše vývoj člověka od narození do stáří;

Zná školní řád i pravidla slušného chování;

;

Průběh lidského života

Člověk mezi lidmi

 

Projekt Záchranný kruh – Mimořádné události, Běžná rizika

 

 

 

 

 

PŘÍRODA, ROZMÁNITOST PŘÍRODY A JEJÍ OCHRANA

 

(Poznávání přírody a života v okolí)

 

Z neživé přírody

 

Zná vlastnosti vzduchu a jeho složení;

Chápe význam vody pro život;

Zná skupenství vody a rozložení na Zemi;

Popíše koloběh vody v přírodě;

Zná význam vody a aktivně ji chrání;

Ví, kde jsou zdroje pitné vody pro obec;

Zná významné horniny a nerosty;

Zná základní typy půd;

Vzduch

Voda

 • Voda sladká a slaná
 • Oběh vody
 • Voda v krajině, pitná voda

Horniny a nerosty

Půda

 

Slunce a Země –planety Sluneční soustavy

OSV- rozvoj schopností poznávání

Ze živé přírody

 

Popíše různé živočišné druhy, zařadí je do skupin podle vnějších znaků – obratlovci, bezobratlí

 

 

Popíše stavbu těla živočicha,

 

Vysvětlí různé způsoby přijímání potravy, dýchání, pohybu, rozmnožování živočichů;

 

Uvádí příklady hospodářských, domácích zvířat i volně žijících druhů; Zná některé chráněné živočichy .

 

 

 

 

 

zná společné znaky rostlin.

 

Kvetoucí, nekvetoucí rostliny, užitkové rostliny – ovoce, zelenina

- žák pozná druhy zeleniny.,

Hospodářské plodiny.

Zná základní části těla rostlin;

 

Dřeviny, byliny

 

 

 

 

 

 

 

 

Zná běžné druhy jedlých i jedovatých hub;

Popíše stavbu hub a způsob jejich výživy;

 

 

Živočichové

 

 

 

Rozmanitost živočichů

 • Stavba těla kočky domácí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rostliny

Rozmanitost rostlin

 

 • kořen
 • stonek
 • list
 • květ
 • plod

 

 

 

Život rostlin

 • Výživa a dýchání
 • Změny v průběhu roku vlivem teplot
 • Rozmnožování semeny a částmi rostlin

Houby

Rozmanitost hub

Stavba těla hub

Život hub

Houby a my

OSV- rozvoj schopností poznávání

Rozmanitost přírody a její ochrana

 

Charakterizuje různé přírodní celky, uvádí příklady typických rostlin, živočichů (hub);

Ví, proč chráníme přírodu;

Modelové příklady přírodních celků:

Rybník, pole, louka, les;

Ochrana přírody

Rovnováha v přírodě.

 

Projekt Záchranný kruh – Mimořádné události, Požáry

 

OSV-řešení problémů a rozhodovací dovednosti

 

 

 

5.3.2 Environmentální výchova

 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení
 • vyučuje se v 2. a 3.ročníku jedna hodina týdně,
 • environmentální výchova je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět

 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v oblasti směřuje k:

 • poznávání přírodních, sociálních a kulturních hodnot životního prostředí ve svém okolí
 • utváření kladného vztahu dětí k přírodě a zdravému životnímu prostředí
 • přijímání osobní odpovědnosti za své chování
 • uvědomění si postavení člověka v přírodě
 • uplatnění úspor zdrojů energie a surovin v praxi

 

Očekávané výstupy předmětu

 

Na konci 1. období základního vzdělání žák:

 • si uvědomuje, že životní prostředí je část světa, kde žijeme
 • utváří si kladný vztah k přírodě
 • směřuje ke zdravému životnímu stylu
 • uvědomuje si úspory
 • přijímá svou odpovědnost za své chování a stav životního prostředí

 

 

 

Kompetence k učení

Žáci jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli:

 • upevňování preventivního chování
 • orientace ve světě informací
 • časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních informací
 • učitel pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií
 • učitel motivuje žáky pro celoživotní učení

 

Kompetence k řešení problémů

 • žáci si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
 • poznávají a ovlivňují svou jedinečnost
 • učitel pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
 • učitel učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., využívají různých informačních zdrojů

 

 

 

 

 

Kompetence komunikativní

 • Žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech.
 • jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci
 • pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
 • přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
 • učitel podporuje u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemnému se naslouchání a zdůvodňování svých závěrů, vzájemně si radí a pomáhají si

 

Kompetence sociální a personální

 • Žáci pracují ve skupině.
 • efektivně spolupracují na řešení problémů
 • učí se respektovat názory druhých
 • přispívají k diskusi
 • učí se věcně argumentovat
 • učitel vede děti k oceňování svých názorů a přínosů

 

Kompetence občanské

 • učitel utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům
 • učitel motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody
 • učitel vede žáky k respektování pravidel

 

Kompetence pracovní

 • Žáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.
 • učitel učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení
 • učitel zohledňuje soudobý stav a poznání a technického rozvoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ROČNÍK

 

 

 

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

- utváření kladných vztahů k přírodě a zdravému životnímu prostředí

- uvědomování si postavení člověka v přírodě a jeho vliv na své okolí

- životní prostředí je část světa, kde žijeme

- životní prostředí je místo, kde nejsme sami

- jaké životní prostředí potřebujeme

- společné potřeby

- podmínky života

- místa, která máme rádi

- les, louka, rybník, potok

- přírodní a umělé prostředí

- vzory přímo z přírody

- parky a zahrady

- není les jako les

- po čem šlapeme

- louka zelená, neposečená

- vodní svět a kdo tu žije

- co žije nad a pod hladinou rybníka

- koloběh vody

- exkurze

- třídění odpadu

 

 

Projekt Záchranný kruh – Mimořádné události, Požáry

OSV – rozvoj schopnosti poznávání

 

- mezilidské vztahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ROČNÍK

 

 

 

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

- utváření kladných vztahů k přírodě a zvířatům

- uvědomování si postavení člověka v přírodě, společnosti a jeho vliv na své okolí

- zvířata s námi doma

- člověk a pes

- základní životní potřeby

- psí řeč

- člověk a kočka

- domácí zvířata

andulka

morče

křeček

zakrslý králík

- kdo s námi ještě může žít

- hospodářská zvířata

- rostliny zahradní, polní, pěstované doma

- práce s přírodním materiálem

- exkurze

- třídění odpadu

 

Projekt Záchranný kruh – Mimořádné události , Požáry

 

OSV – rozvoj schopnosti poznávání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Umění a kultura

 

Vzdělávání v oblasti směřuje k:

 • Pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace
 • Chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
 • Spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností
 • Uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života
 • Zaujímaní osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě

 

5.4.1.Výtvarná výchova

 

 

 

Vzdělávací oblast :

Umění a kultura

Vyučovací předmět :

Výtvarná výchova

 

Charakteristika vyučovacího předmětu

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

 • pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace
 • chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
 • spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností
 • uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života
 • zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě

 

 

V předmětu Výtvarná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru Výtvarná výchova a část obsahu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, oboru Člověk a svět práce, Využití digitálních technologií.

 

 

 

 

1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí

 

 

Výuka výtvarné výchovy společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Umění a kultura přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto

 

Kompetence k učení:

Učí se vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení a propojení je efektivně využívat v procesu učení (poznávání), v tvůrčích činnostech a praktickém životě; tím, že učitel vede žáky k orientaci v oblasti vizuální kultury, která se jich bezprostředně dotýká, a to jak v rámci zprostředkování školou, tak i s přesahem do každodenního života.

Učí se operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do souvislostí, propojovat do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí; tím, že učitel přivádí žáky do světa vizuálního vyjadřování v roli tvůrců i příjemců, učí je porovnávat různé druhy vizuálního vyjadřování z hlediska jejich kontextu, účelu i estetického působení, vřazovat poznatky ze světa výtvarného umění a širší vizuální kultury do vlastního systému chápání a užívání symbolické výtvarné řeči a na základě toho jim pomáhá si vytvářet komplexnější pohled především na společenské a kulturní jevy.

Učí se samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti; tím, že učitel vede žáky k tvořivému zpracovávání podnětů ze svého okolí, k experimentování s výtvarnými materiály a vyjadřovacími prostředky a k vyhledávání nejvhodnějších forem pro vyjádření svých zážitků, k porovnávání výsledků své práce s výsledky práce ostatních a k vytváření úsudku o vlastním výtvarném vyjadřování.

 

Kompetence k řešení problémů:

Učí se vyhledávat informace vhodné k řešení problému, využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechat se odradit případným nezdarem a vytrvale hledat řešení; tím, učitel vede k samostatnému hledání možností řešení výtvarných úkolů s využitím všech dostupných informací, prostředků a technik.

 

Učí se samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení, užívat při řešení empirické a tvořivé postupy; tím, že učitel pobízí k experimentování a k nacházení osobitého a individuální řešení zadaného úkolu.

Sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, učí se obhájit vlastní řešení, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí; tím, že učitel vede žáky k vědomí odpovědnosti za vlastní dílo jako součásti osobní výpovědi.

 

Kompetence komunikativní:

Učí se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu; tím, že učitel vede žáky k vysvětlování a obhajování svého pojetí výtvarného úkolu.
Učí se naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuse, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat; tím, že učitel rozvíjí dovednost vyslechnout v diskusi názor ostatních a vyslovit a obhájit vlastní názor na práci druhého i na díla a produkty z oblasti výtvarného umění a obecné vizuální kultury.

Učí se rozumět obrazům a jiným vizuálním vyjádřením, gestům a jiným komunikačním prostředkům, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění; tím, že učitel vede k vědomému využívání postupů, technik a materiálů z široké oblasti vizuálního vyjadřování pro vlastní tvůrčí vyjádření v rámci zadaných úkolů i pro vyjádření vlastní osobní výpovědi.

 

Učí se využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem; tím, že učitel vede k tvořivému hledání různých způsobů vizuálního vyjádření a jejich kombinací.

 

 

Kompetence sociální a personální:

Učí se účinně spolupracovat ve skupině, podílet se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce; tím, že učitel vede k práci ve dvojici i ve skupině, učí žáky vnímat svou roli a své místo v pracovní skupině, ocenit svůj přínos ke zdaru společné práce.

 

Učí se podílet na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívat k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápat potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňovat zkušenosti druhých lidí, respektovat různá hlediska; tím, že učitel učí vyslovit a obhájit svůj názor a stanovisko a současně přijmout, pochopit a respektovat odlišný názor druhého.

 

Učí se vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; tím, že učitel poskytuje prostor k prezentaci vlastní práce a vyslovení svého názoru, i když je v rozporu se stanoviskem většiny, učí žáky přijmout i kritiku a nesouhlas.
 

Kompetence občanské:

Učí se respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí,; tím, učitel učí v diskusích i přímo vnímáním výtvarných děl vnímat emoce, postoje a přesvědčení druhých, respektovat jejich odlišnost a přijímat je jako další z mnoha možností, hájit právo druhých na vyjádření odlišného názoru a přijímat i dílo, jež mu není blízké, jako svébytné vyjádření zasluhující si úctu a pozornost.

 

Učí se respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevovat pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojovat do kulturního dění; tím, že učitel učí vnímat tvorbu vlastní i druhých lidí jako jedinečný výsledek duševního úsilí a práce, propojující naši současnou kulturu s jejím historickým základem.

 

 

Kompetence pracovní:

Učí se používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení pracovny výtvarné výchovy i další, určené k samostatné tvorbě ve vyučovacích hodinách tím, že učitel vytváří možnosti pro osvojení základních dovedností i pro samostatnou práci.

 

 

 

 

 

2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu

 

 

 

OSV Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní rozvoj

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; řešení problémů

OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí: já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu; moje vztahy k druhým lidem

OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality)

Sociální rozvoj

OSV 8: Komunikace: řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování)

OSV 9: Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky

Morální rozvoj

OSV 11: Hodnoty, postoje, praktická etika: analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí

 

VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

VMEGS 3: Jsme Evropané: kořeny a zdroje evropské civilizace

 


Muv Multikulturní výchova

MUV 1: Kulturní diference: jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik

MUV 2: Lidské vztahy: vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého; osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy

 

MEV Mediální výchova

Tematické okruhy receptivních činností:

MEV 1: Kritické vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu k reklamě; hodnotící prvky ve sdělení (výběr záběrů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením

MEV 2: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii zobrazovaných stereotypů, jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje

MEV 4: Vnímání autora mediálních sdělení: identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu

MEV 5: Fungování a vliv médií ve společnosti: role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na postoje a chování; vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti)

Tematické okruhy produktivních činností:

MEV 6: Tvorba mediálního sdělení: uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení

MEV 7: Práce v realizačním týmu: redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média

 

Vzdělávací obsah předmětu v 1. – 3. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět :

Výtvarná výchova

Období – ročník :

1. období – 1., 2., 3. ročník

Počet hodin :

 

Učební texty :

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy předmětu

 

 

 

Na konci 1. období základního vzdělávání žák:

1. rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ

2. v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty

a další prvky a jejich kombinace

3. vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

4. interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností

5. na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

 

 

Cílové zaměření předmětu v 1. 2. a 3. ročníku ZV

 

Vzdělávání v předmětu v 1. období směřuje k:

● vyhledávání poznatků a informací o smyslově poznatelném světě a k jejich využití v procesu tvorby a vnímání díla

● samostatnému pozorování a využívání získaných výsledků ve vlastní tvorbě

● kritickému posuzování děl vlastních i cizích, hledání jejich shodných, podobných a odlišných znaků

● vytváření a posilování komunikativních dovedností ve verbální i neverbální oblasti

● naslouchání promluvám druhých lidí a jejich porozumění, obhajování svého názoru v diskusi

● účinné spolupráci ve skupině

● vytváření si pozitivní představy o sobě samém

● pozitivnímu postoji k uměleckým dílům a smyslu pro tvořivost

● bezpečnému a účinnému používání nástrojů, materiálů a vybavení v rámci vlastní tvorby

 

 

  

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

OVO 1: Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z vlastních zkušeností, vjemů, zážitků a představ

DV: Rozeznává barvy v základní škále, kterou má k dispozici; vnímá odlišné odstíny, pojmenuje je v přirovnání

DV: Rozezná základní plošné a prostorové tvary, dovede je pojmenovat a použít ve vlastním obrazném vyjádření

DV: Pomocí přiřazení a přirovnání dovede charakterizovat základní prvky vizuálně obrazného vyjádření (barva, linie, tvar, povrch, objem, objekt)

DV: Dovede pojmenovat a charakterizovat prvky použité ve vlastním vyjádření a jednoduše zdůvodnit jejich užití

DV: Charakterizuje konkrétní barvu, tvar, objem, povrch, objekt a dovede je převést do vlastního vizuálně obrazného vyjádření

Barevný svět kolem nás, barvy, které známe
Má to barvu jako….
Barvy, které patří k sobě, stejné a podobné barvy a odstíny
Moje nejmilejší barevné oblečení, hračky, knižní ilustrace
Veselé barvy; malujeme jednou, dvěma, všemi barvami
Jak šla barva na výlet; setkávání a mísení příbuzných a odlišných barev
Linie, plochy, tvary: kde jsou kolem nás
Najdi, ukaž, namaluj, nakresli, vytvoř nejdelší čáru, největší čtverec, trojúhelník, kouli, krychli…
Kde jsou (barvy, linie, tvary, textury povrchu…) kolem nás a kde jsou v obrazech, sochách, v architektuře: pozoruj a vyprávěj
Co je nejtmavší, nejsvětlejší, nejbarevnější, kolem nás, ve škole, doma, v přírodě
Malujeme, kreslíme, modelujeme, tvoříme objekty a instalace a tím vyprávíme o světě kolem nás a o sobě v něm

Sbírky a instalace z drobných předmětů, přírodnin a materiálů, tvůrčí zpracování a reflexe těchto předmětů

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání

OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí; poznávání osobitých rysů vlastního vnímání a vyjádření skutečnosti, porovnávání s ostatními, rozvoj sebehodnoceni

OVO 2: V tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; uplatňuje přitom v plošném a prostorovém uspořádání linie, tvary, objem, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace
OVO 3: Vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

DV: Vyjádří podle zadání vlastní zkušenost prožitku reálného světa

DV: Dovede využít vlastní zkušenost s reálným trojrozměrným světem v různých druzích vizuálního vyjádření

DV: Využívá rozličné nabídnuté materiály, techniky a formáty
DV: Dovede se vyjádřit i slovy, pohybem, zvukem, přemístěním nebo proměnou objektu

DV: Vnímá pohyb vlastního těla, jeho umístění a přemístění v prostoru a využívá je jako svébytný vyjadřovací prostředek

DV: Dovede prostřednictvím VOV vyjádřit vjem sluchový, hmatový, dotykový, chuťový či pohybový

DV: Uvědomuje si specifika vnímání různými smysly, vyhledává nejpřesvědčivější způsoby vyjádření


DV: Uvědomuje si a dovede vyjádřit vjemy interiéru i exteriéru budov a krajiny. Vnímá prostředí kolem sebe jako prostor pro prožívání a komunikaci

 

DV: Vnímá a vlastním VOV vyjadřuje proměny prostředí (počasí, světlo, teplo, den, noc) a nálady (radost, smutek, přátelství, osamělost)
DV: K situaci, vyjádřené vlastním VOV dovede vyprávět příběh. Citlivě a pozorně naslouchá příběhům ostatních

Zážitky z každodenního života, cesta do školy, výlet, škola v přírodě, s využitím všech prostředků vizuálního vyjadřování

Malba štětcem, houbou, prsty…, kresba dřívkem, tužkou, rozličnými materiály a nástroji zanechávajícími různou stopu

Největší a nejmenší obraz, který znám a který dovedu vytvořit

Proměna běžné učebny přemístěním nábytku a instalací, pohádkový hrad, jeskyně, džungle…

Stopy ve sněhu nebo v písku jako záznam vlastního pohybu
Místo jenom pro mne, vyhledání a označení svého místa v přírodě


Namaluj, nakresli, vymodeluj, jak zpívají ptáci, jak chutná čokoláda, jak voní mateřídouška, jak pohladíš kotě, jak navlékáš korálky…; vizuální vyjádření vjemů ostatních smyslů

Moje nejmilejší místo, kam si přivedu kamarády

Kam půjdu, když mám radost, když je mi smutno? Veselá, klidná a smutná místa okolo nás
Denní a roční doby, proměny počasí a nálad vyjádřené všemi dostupnými prostředky
Vyprávíme obrazem – všední i nevšední situace, příhody a události

OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí;vytváření si vlastního světa představ, vzpomínek, obrazů

OSV 5: Kreativita;rozvíjení tvůrčí zvědavosti při práci se základními vyjadřovacími prostředky


OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí; další poznávání a rozvíjení osobitých rysů vlastního prožívání a vyjadřování skutečnosti

OSV 8: Komunikace: poznávání komunikačních účinků vlastního vyjádření, rozvíjení dovednosti citlivě vnímat vyjádření a nálady vlastní i druhých

OVO 4: Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností

OVO 5: Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytváří, vybírá či upravuje

DV: Rozpozná a slovně vyjádří námět a základní náladu díla; dovede odlišit výraz a náladu zobrazených postav; vnímá a pojmenuje odlišné působení barevného ladění díla. Jednoduše zdůvodní svůj názor

DV: Vnímá zásadní odlišnosti v charakteru konkrétních vizuálních produktů určených dětem, rozpozná typický autorský rukopis
DV: Dovede jednoduše odůvodnit a svoji oblibu konkrétních ilustrací, animovaných filmů, hraček, počítačových her a jejich hrdinů
DV: Dovede vyslechnout a respektovat odlišný názor na své i cizí dílo
DV: Dovede spolupracovat na společném díle ve dvojici i ve skupině, vnímá vlastní přínos pro společnou práci

DV:Aktivně spolupracuje na vytváření společného prostředí ve třídě

 

Veselé a smutné tvary, barvy a linie, veselé a smutné tváře a postavy, veselý a smutný den…
Mohli by si spolu hrát? Rozuměli by si?
Nové příběhy známých postaviček, kolektivní instalace nebo koláž
Moje oblíbené pohádkové knížky, večerníčky, animované filmy; vyprávění, dramatizace či vlastní obrazové vyjádření příběhu
Svět našich hraček; společná instalace ve třídě
Společné sbírky předmětů, materiálů, přírodnin, společná práce na instalaci výtvarných prací


OSV 8: Komunikace: rozvíjení dovednosti vnímat výrazové možnosti a účinky různých VOV

OSV 4: Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci

 

 

Vzdělávací obsah předmětu ve 4. a 5. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět :

Výtvarná výchova

Období – ročník :

2. období

Počet hodin :

 

Učební texty :

 

 

 

Očekávané výstupy předmětu

Na konci 2. období základního vzdělávání žák:

 

 

 1. Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
 2. Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku; v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model
 3. Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinek pro jeho nejbližší sociální vztahy
 4. Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě
 5. Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě, k interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových a neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)
 6. Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace
 7. Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytváří, vybírá či upravuje

 

 

 

 

 

Cílové zaměření předmětu v 4. a 5. ročníku ZV

 

Vzdělávání v předmětu v 4. a 5. ročníku směřuje k:

 

 • vyhledávání poznatků a informací o smyslově poznatelném světě a k jejich využití v procesu tvorby a vnímání díla
 • samostatnému pozorování a využívání získaných výsledků ve vlastní tvorbě
 • kritickému posuzování děl vlastních i cizích, hledání jejich shodných, podobných a odlišných znaků
 • vytváření a posilování komunikativních dovedností ve verbální i neverbální oblasti
 • naslouchání promluvám druhých lidí a jejich porozumění, obhajování svého názoru v diskusi
 • účinné spolupráci ve skupině
 • vytváření si pozitivní představy o sobě samém
 • pozitivnímu postoji k uměleckým dílům a smyslu pro tvořivost
 • bezpečnému a účinnému používání nástrojů, materiálů a vybavení v rámci vlastní tvorby

 

 

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

OVO 1: Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

OVO 2: Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku; v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model.

DV: Rozeznává, pojmenuje a aktivně užívá, barvy v základní škále, kterou má k dispozici; vnímá a pojmenuje odlišné odstíny

DV: Porovná, rozliší a pojmenuje světlejší, tmavší, sytější, bledší odstín barvy

DV: Rozezná základní plošné a prostorové tvary, dovede je použít ve vlastním vyjádření
DV: Porovná a odliší plošné a prostorové tvary podle velikosti a vzájemných vztahů, využije jejich rozdílnosti pro vyjádření vlastního záměru
DV: Dovede pojmenovat a charakterizovat základní prvky vizuálně obrazného vyjádření (barva, linie, tvar, povrch, objem, objekt). Intuitivně posuzuje důvod jejich užití a hodnotí je z hlediska výrazu díla.

DV: Charakterizuje konkrétní barvu, tvar, objem, povrch, objekt a dovede je převést do vlastního vizuálně obrazného vyjádření

DV: Využívá rozličné nabídnuté materiály, techniky a formáty

Malba na rozličná témata s využitím nejširší škály barev a odstínů, nástrojů a formátů, individuální i skupinové práce

Naše obec; společná trojrozměrná práce, volná parafráze prostorových a objemových vjemů a představ ve vazbě na známé prostředí

Co vidíme na obraze, na soše, na fotografii, proč to autor použil, jak na nás dílo působí? Co můžeme změnit a jak se změní výraz díla?
Volné variace na současná umělecká díla

Návštěvy galerie, výstav, ateliérů, architektonických děl a jejich tvůrčí reflexe


Jak vidíme svět kolem nás; osobité vyjadřování na zadaná témata

Malba, kresba všemi dostupnými materiály a nástroji, jednoduché grafické techniky, plastické a skulptivní techniky, tvorba a instalace objektů, práce individuální, ve dvojici, ve skupině

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání; rozvoj smyslového vnímání a navazujícího pojmového aparátu
OSV 5: Kreativita: rozvíjení dovednosti zabývat se vlastnostmi smyslově poznávané reality, hlouběji je poznávat vyhledávat odpovídající vyjadřovací prostředky pro jejich vyjádření


 

OVO 3: Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinek pro jeho/její nejbližší sociální vztahy

OVO 4: Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě


OVO 5: Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě, k interpretaci vizuálně obrazného vyjádřen; pro vyjádření nových a neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)
 

DV: Vyjádří podle zadání vlastní zkušenost

DV: Dovede využít vlastní zkušenost s reálným trojrozměrným světem v různých druzích vizuálního vyjádření

DV: Vyjadřuje se slovy, pohybem, zvukem, přemístěním nebo proměnou objektu, vědomě kombinuje tyto způsoby vyjádření

DV: Vnímá a řídí pohyb vlastního těla, jeho umístění a přemístění v prostoru a využívá je jako svébytný vyjadřovací prostředek

DV: Dovede prostřednictvím VOV vyjádřit vjem sluchový, hmatový, dotykový, chuťový či pohybový

DV: Uvědomuje si specifika vnímání různými smysly, vyhledává nejpřesvědčivější způsoby vyjádření

DV: Uvědomuje si a dovede vyjádřit vjemy interiéru, exteriéru a krajiny. Vnímá prostředí kolem sebe jako prostor pro prožívání a komunikaci

DV: Dovede vyjádřit situaci, změnu situace, děj, příběh

Vyjádření osobních zážitků a zkušeností běžných i neobvyklých; doma, ve škole, ve městě, v přírodě, v ZOO, v muzeu…
Já a moji blízcí; práce na téma vztahů mezi lidmi
Tady vládnu já; výrazová proměna okolí
Moje stopy, co po mně zůstává; dlouhodobé sledování stop zanechávaných cestou do školy, při hrách
Zahrajme si na obrazy; inscenace živých obrazů či scén podle výtvarných děl, filmů, pohádek, komiksů

Je voda modrá i pro moje tělo při koupání?

Namaluj svoji písničku; rytmus, melodie, zvuky hudebních nástrojů, nálada textu
Jak létal míč po hřišti; skupinová práce, různé způsoby záznamu pohybu
Kdybychom byli někdo jiný: ptáci, zvířata, hmyz; experimenty s vyjadřováním ostatních vjemů: zvuk, tvar, povrch, chuť, pohyb, vzájemné vztahy a změny polohy v prostoru

Záznamy a obrazy stavů a proměn svého okolí v přírodním i člověkem vytvořeném prostředí
Vyprávíme obrazem; ilustrace, cyklus, komiksový příběh, obrázkové písmo

OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí; další poznávání specifických rysů vlastní osobnosti v interakci s realitou a jejími záznamy

MUV 1: Kulturní diference: Jedinečnost každého člověka; rozvíjení tolerance a vstřícnosti k odlišnostem a osobním zvláštnostem

OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí Uvědomování si jedinečnosti vlastního osobitého vnímání a vlastní schopnosti vyjádření


 

OVO 6: Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

OVO 7: Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytváří, vybírá či upravuje

DV: Uvědomuje si možnost různých interpretací téhož díla, dovede formulovat vlastní názor a vyslechnout a přijmout odlišný

DV: Dovede vyjádřit a v debatě obhajovat svůj názor na konkrétní VOV vlastní či jiného autora.

DV: Vysvětlí a obhajuje svůj názor na konkrétní ilustrace, animované filmy, hračky, počítačové hry. Vyslechne a toleruje odlišný názor, dovede argumentovat v debatě.

DV: Použije postavy či charaktery z ilustrací, filmů či her ve vlastním originálním VOV


DV: Dovede vyjádřit svou zkušenost ze setkání s uměleckým dílem slovy nebo VOV nebo samostatně vytvoří vlastní originální postavu či příběh

Jaká díla nás obklopují; rozhovory o konkrétních obrazech, sochách, stavbách z vlastního okolí

Galerie ve třídě; proměnlivá společná sbírka pozoruhodných VOV, včetně komentářů a poznámek k dílům

Co se mi líbí; hodnocení a úsudky o dílech vlastních i cizích

Můj oblíbený ilustrátor, autor animovaných filmů..
Proč se mi líbí

Zkusme tam s nimi žít; kolektivní práce s ilustracemi, hračkami, postavami a prostředím z filmů a počítačových her; koláž, instalace
Obrazy a sochy, které máme doma, které potkáváme; vlastní tvůrčí vyjádření prožitku z díla

MUV 1: Kulturní diference: jedinečnost každého člověka
MUV 2: Lidské vztahy: tolerance, empatie, citlivost vůči jinému

OSV 3 Komunikace: řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem
MEV 2: Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality: vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti
OSV 5 : Kreativita: tvořivý přístup ke kulturním produktům


OSV 8: Komunikace: dovednosti pro neverbální sdělování

 

 

 

 

5.4.2. Hudební výchova

 

 

 

 

Vzdělávací oblast :

Umění a kultura

Vyučovací předmět :

Hudební výchova

 

Charakteristika předmětu

 

V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru hudební výchova.

V počáteční etapě základního vzdělání si klade hudební výchova za cíl vzbudit zájem žáka o setkávání s hudbou a rozvíjet jeho elementární hudební dovednosti prostřednictvím pěveckých, rytmických, poslechových, instrumentálních a pohybových činností. Hudební výchova je charakterizována jako činnostní, tvořivý proces. Základem je hra, která poskytuje prostor pro uplatnění dětské aktivity, spontánnosti i vlastního experimentování.

Ve vzdělávacím předmětu hudební výchova směřujeme výuku specificky s ohledem na vrozené hudební vlohy každého žáka k :

 

 • rozvoji hudebního sluchu
 • rozvoji hudebního a emocionálního cítění
 • objevování souvislostí mezi slovním a hudebním rytmem a pohybovým vyjádřením (pohyb je prostředkem pro rozvíjení všech hudebních činností)
 • práci s hudebně nerozvinutými žáky
 • postupnému vytváření a upevňování základních pěveckých návyků

 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

 • pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace;
 • chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot;
 • spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností;
 • uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života;
 • zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě.

 

 

1.Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí

 

Výuka hudební výchovy společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Umění a kultura přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:

 

Kompetence k učení: žák poznává smysl a cíl učení, vytváří si pozitivní vztah k učení tím, že: učitel žáka seznamuje se základními návyky a dovednostmi v jednotlivých oblastech hudebních činností (hlasové, rytmické, instrumentální, poslechové, pohybové) a vše podpoří osobním příkladem

 

Kompetence k řešení problémů: žák se nenechá odradit počátečním nezdarem tím, že: učitel se snaží najít příčiny neúspěchu a citlivým přístupem za pomoci dětského kolektivu je pomáhá odstraňovat a následně rozvíjet kvalitu hlasových, pohybových dovedností jedince. Podpoří ho důvěrou.

 

Kompetence komunikativní: žák se učí dialogu se spolužáky, s učitelem, učí se rozumět a používat komunikační prostředky hudby tím, že: učitel učí žáka porozumět a pracovat s notovým záznamem, vysvětlí a na konkrétních příkladech ukáže, že skladba nebo píseň může být i osobním sdělením, poselstvím pro druhé.

 

Kompetence sociální a personální: žák si začíná uvědomovat osobní zodpovědnost v rámci kolektivu, aktivně se zapojuje do kolektivních činností tím, že: učitel vybírá vhodné hudebně pohybové hry s rytmicko melodickým doprovodem, připravuje různé soutěže, kvízy, které vyžadují práci ve skupině, pomáhá žákovi získat pocit potřebnosti, důležitosti, sebedůvěry.

 

Kompetence občanské: žák si začíná uvědomovat své povinnosti i svá práva, začíná si vytvářet svůj osobní vztah k instituci, kterou je škola, obec tím, že: učitel navštěvuje se žáky hudební besedy, divadelní představení, zajistí návštěvu koncertu v ZUŠ, připravuje se žáky veřejná vystoupení pro rodiče, pro děti z mateřské školky, pro staré lidi v domech s pečovatelskou službou apod.

 

Kompetence pracovní: žák si osvojuje základní hygienické, pracovní návyky, tím, že: učitel ho seznamuje se základy hlasové hygieny, učí správnému držení těla při zpěvu, demonstruje mu možnosti práce s lidským hlasem.

 

 

 

2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu Hudební výchova

 

OSV Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní rozvoj

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování

OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty ); co o sobě vím a co ne

OSV 5 Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích

Sociální rozvoj

OSV 6 Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině/třídě

OSV 7 Mezilidské vztahy – empatie a pohled na svět očima druhého,

OSV 8 Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov

 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu v 1. – 3. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět :

Hudební výchova

Období – ročník :

1.období – 1.ročník

Počet hodin :

 

Učební texty :

 

 

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku

 

Na konci 1. období základního vzdělávání žák:

 1. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
 2. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
 3. využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
 4. reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
 5. rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
 6. rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální

 

Cílové zaměření předmětu v 1. ročníku ZV

 

Vzdělávání v předmětu v 1.ročníku směřuje k těmto cílům:

 • žák se učí hravou formou pracovat s dechem, hlasem, učí se tvořit hlavový tón
 • žák je veden k čistému a rytmicky přesnému zpěvu intonačně jednoduchých písní
 • učí se sluchem postihnout správné znění svého hlasu i svých spolužáků
 • rytmizace a melodizace textu vede k pochopení, že se dá lidská řeč zapsat i v jiné podobě než slovní
 • učí se poznávat rytmicko melodické nástroje Orffovského instrumentáře a seznámí se s nejjednoduššími technikami doprovodu, učí se jednoduchými pohybovými prvky vyjádřit průběh melodie, zaznamenat rytmické a tempové změny

 

 

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

OVO 1: zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

 

OVO 2: melodizuje jednoduché texty

 

DV: zpívá intonačně a rytmicky jednoduché písně

 

 

DV: pokouší se melodizovat krátký úsek textu/říkadlo

Vokální činnosti:

 • Zásady hlasové hygieny.
 • Hlasová, dechová, artikulační cvičení (tvoření hlavového tónu, rozšiřování hlasového rozsahu, měkké nasazení tónu)
 • Zpěv intonačně jednoduchých písní v rozsahu jednočárkované oktávy.
 • Intonace: model ge, gage.
 • Melodizace říkadel.
 • Individuální práce s „nezpěváky“

 

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování

OSV 6: Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině/třídě

OSV 8: Komunikace - řeč zvuků a slov

OVO 2: rytmizuje jednoduché texty

 

OVO 3: využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

 

 

DV: pokouší se rytmizovat krátký úsek textu/říkadlo

 

DV: s pomocí učitele realizuje jednoduchý rytmický doprovod na některý z Orffových nástrojů

Rytmické činnosti:

 • Rytmus, metrum, pulsace písně.
 • Rytmizace slov, slovních spojení, říkadel..
 • Jednoduchý rytmický doprovod
 • (Orffovy hudební nástroje)

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování

OSV 8: Komunikace: řeč zvuků a slov

OVO 5: rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

 

DV: porovná dva tóny lišící se některou ze svých kvalit

Poslechové činnosti:

 • Tón – zvuk.
 • Rozlišení změny výšky tónu.
 • Analýza průběhu melodie (stoupá, klesá, opakované tóny).
 • Učitelův vzorový přednes písně.
 • Hudební pohádky

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování

OSV 4: Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolnění relaxace

OVO 5: rozlišuje jednotlivé kvality tónů

 

 

DV: porovná dva tóny lišící se některou ze svých kvalit

Hudebně teoretické znalosti:

 • Pojmy: notová osnova, houslový klíč.
 • Vlastnosti tónu (délka, výška, síla, barva).
 • Grafický zápis melodie.

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování

OVO 4: reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo

DV: spontánně reaguje pohybem na hudbu

Hudebně pohybové činnosti:

 • Správné držení těla.
 • Rytmická chůze, běh.
 • Přísunný krok.
 • Dětské lidové hry.
 • Lidový tanec (mazurka).

 

OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne

OSV 7: Mezilidské vztahy: empatie a pohled na svět očima druhého,

OSV 8: Komunikace: řeč těla, řeč zvuků a slov

OVO 2:melodizuje jednoduché texty

 

 

OVO 3: využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

DV: pokouší se melodizovat krátký úsek textu/říkadlo

 

DV: s pomocí učitele realizuje jednoduchý rytmický doprovod na některý z Orffových nástrojů

Instrumentální činnosti:

 • Hra na dětské zvonkohry.
 • Jednoduché ostinátní doprovody na Orffovy hudební nástroje

OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích

 

 

Vzdělávací obsah předmětu v 1. – 3. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět :

Hudební výchova

Období – ročník :

1.období – 2. ročník

Počet hodin :

 

Učební texty :

 

 

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku

 

 

Na konci 1. období základního vzdělávání žák:

 1. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
 2. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
 3. využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
 4. reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
 5. rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
 6. rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální

 

Cílové zaměření předmětu

 

Vzdělávání v předmětu v 2. ročníku směřuje k:

 • získávání správných dechových, pěveckých a intonačních návyků, dovedností
 • k intonačně čistému a rytmicky přesnému zpěvu písně
 • schopnosti převádět lidskou řeč do rytmu a melodie, graficky ji zapsat (rytmizace a melodizace říkadel)
 • rozvíjení tvořivosti, rytmického a harmonického cítění pomocí hry na dětské rytmicko melodické nástroje Orffovského instrumentáře
 • schopnosti pohybem reagovat na hudbu, osvojují si základní pohybové dovednosti
 • seznámení s výrazovými prostředky hudby pomocí hudebních pohádek

 

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

OVO 1: zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

 

OVO 2: melodizuje jednoduché texty

DV: zpívá jednoduché lidové i umělé písně, pokouší se uplatňovat základní pěvecká pravidla

 

DV: snaží se melodizovat krátký text/říkadlo pomocí vybraných intonačních modelů

Vokální činnosti:

 • Zásady hlasové hygieny
 • Dechová, hlasová, artikulační cvičení (tvoření hlavového tónu, rozšiřování hlasového rozsahu, měkké nasazení tónu)
 • Lidová píseň
 • Umělá píseň
 • Melodizace říkadel pomocí intonačních modelů
 • Intonace: durový trojzvuk
 • Individuální práce s „nezpěváky“

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování

OSV 6: Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině/třídě

OSV 8: Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov

OVO 2: rytmizuje jednoduché texty

 

 

 

 

OVO 3: využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

DV: s dopomocí zachytí rytmus, metrum a pulsaci jednoduché písně

 

DV: pokouší se rytmizovat krátký text

 

DV: pokouší se samostatně realizovat jednoduchý rytmický doprovod na některý z Orffových nástrojů

Rytmické činnosti:

 • Rytmus, metrum, pulsace
 • Rytmizace slov, slovních spojení, říkadel
 • Jednoduché ostinátní doprovody
 • (Orffovy hudební nástroje)

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování

OSV 5: Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích

OSV 8: Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov

OVO 5: rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

 

 

 

OVO 6: rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje

DV: stručně verbálně popíše průběh melodie

 

DV: vyjádří vybrané charakteristiky hudebního proudu v základních protikladech

 

DV: sluchově rozliší základní skupiny nástrojů

Poslechové činnosti:

 • Sluchová analýza průběhu melodie
 • Rozlišení vzdáleností mezi tóny
 • Výrazové prostředky hudby
 • (krátké poslechové skladby)
 • Pojmy: smutně - vesele,rychle - pomalu,krátce - dlouze
 • Poznávání nejběžnějších hudebních nástrojů

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování

OSV 4: Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolnění -relaxace

OVO 5: rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

DV: v grafickém zápisu rozpozná výrazné změny dynamiky

 

DV: rozliší 2/4 a 3/4 takt

Hudebně teoretické znalosti:

 • Takt, taktová čára, označení taktu
 • 2/4, 3/4
 • Taktování 2/4 taktu
 • Dynamická znaménka p - f
 • Grafický zápis melodie

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání:cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování

OVO 4: reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku

DV: spontánně reaguje pohybem na znějící hudbu

 

DV: s pomocí učitele se snaží pohybem vyjádřit metrum, tempo, dynamiku

Hudebně pohybové činnosti:

 • Správné držení těla
 • Hudebně pohybové a taneční hry
 • Poskok, cval

OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí: moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne

OSV 4: Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolnění-relaxace

OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích

OSV 7: Mezilidské vztahy: empatie a pohled na svět očima druhého

OSV 8: Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov

OVO 2: melodizuje jednoduché texty

 

 

 

OVO 3: využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

DV: snaží se melodizovat krátký text/říkadlo pomocí vybraných intonačních modelů

 

DV: pokouší se samostatně realizovat jednoduchý rytmický doprovod na některý z Orffových nástrojů

Instrumentální činnosti:

 • Jednoduché ostinátní doprovody na dětské nástroje Orffovského instrumentáře

OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích

 

 

Vzdělávací obsah předmětu v 1. – 3. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět :

Hudební výchova

Období – ročník :

1. období – 3. ročník

Počet hodin :

 

Učební texty :

 

 

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku

 

Na konci 1. období základního vzdělávání žák:

 1. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
 2. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
 3. využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
 4. reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
 5. rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
 6. rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální

 

Cílové zaměření předmětu v 3. ročníku ZV

 

Vzdělávání v předmětu v 3. ročníku směřuje k:

 • získávání správných dechových, pěveckých a intonačních návyků, dovedností
 • dovednosti intonovat píseň s melodickou oporou hudebního nástroje na základě individuálních schopností
 • získání zkušeností se čtením notového zápisu, učí se základním prvkům notopisu
 • poznávání výrazových prostředků hudby (tempové, dynamické změny)
 • nácviku jednoduché, nenáročné techniky hry na dětské nástroje Orffovského instrumentáře
 • seznámení s lidovým tancem a s jednoduchými tanečními kroky

 

 

 

 


Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

OVO 1: zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

 

OVO 2: melodizuje jednoduché texty

 

DV: zpívá lidové, umělé i populární písně pro děti s uplatněním základních pěveckých návyků

 

DV: melodizuje říkadla/jednoduché texty pomocí osvojených intonačních modelů

Vokální činnosti:

 • Zásady hlasové hygieny
 • Dechová, hlasová, artikulační cvičení
 • (upevňování hlavového tónu, rozšiřování hlasového rozsahu, měkké nasazení tónu,vázání tónů, vyrovnávání vokálů, hudební dělení slov)
 • Lidová píseň
 • Umělá píseň
 • Populární píseň pro děti
 • Melodizace říkadel pomocí intonačních modelů
 • Intonace: pětitónová stupnicová durová řada, opakované tóny
 • Individuální práce s „nezpěváky“

 

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování

OSV 6: Poznávání lidí: vzájemné poznávání se ve skupině/třídě

OSV 8: Komunikace: řeč zvuků a slov

OVO 2: rytmizuje jednoduché texty

 

 

 

 

 

OVO 3: využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

DV: s dopomocí naznačí rytmus, metrum a pulsaci písně

 

DV: samostatně rytmizuje jednoduchý text

 

DV: samostatně realizuje jednoduchý rytmický doprovod na některý z Orffových nástrojů

Rytmické činnosti:

 • Rytmus, metrum, doprovod písně
 • Hra otázka – odpověď (příprava pro pochopení písňové hudební formy)
 • Rytmizace říkadel
 • Ostinátní rytmické doprovody
 • ( Orffovy hudební nástroje)

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování

OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích

OSV 8: Komunikace - řeč zvuků a slov

OVO 5: rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

 

OVO 6: rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální

DV: popíše průběh melodie

 

DV: zachytí výrazné změny tempa a dynamiky

 

DV: rozliší tóninu dur a moll

 

DV: rozpozná základní hudební nástroje

 

DV: rozliší skladby vokální, instrumentální a vokálně-instrumentální

 

 

Poslechové činnosti:

 • Sluchová analýza průběhu melodie písně, skladby
 • Rozlišení tempových, dynamických změn, barvy hudebního nástroje
 • Sluchové rozlišení dur - moll tóniny
 • Skladba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální
 • Hudební forma: rondo

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování

OSV 4: Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolnění-relaxace

OVO 5: rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

DV: v grafickém zápisu rozliší noty/tóny a porovná jejich jednotlivé kvality

Hudebně teoretické znalosti:

 • Takt 4/4 = C
 • Taktování ¾ taktu
 • Hodnoty not a pomlk (čtvrťová, půlová, celá, osminová)
 • Psaní not na linky, do mezer
 • Pojmy: repetice, legato, zesilovat, zeslabovat

OSV 1: Rozvoj schopností poznává-ní: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení do-vedností zapamatování

OVO 4: reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

DV: pohybem v prostoru vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku a směr melodie

Hudebně pohybové činnosti:

 • Hudebně pohybové a taneční hry
 • Orientace v prostoru,pohyb ve dvojicích
 • Krokové, běhové etudy

OS2 2: Sebepoznání a sebepojetí -moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne

OSV 4: Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolnění-relaxace

OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích

OSV 7: Mezilidské vztahy: empatie a pohled na svět očima druhého,

OSV 8: Komunikace: řeč těla, řeč zvuků a slov

OVO 2: melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

 

 

OVO 3: využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

DV: melodizuje říkadla/jednoduché texty pomocí osvojených intonačních modelů nebo podle své hudební fantazie

 

DV: samostatně realizuje jednoduchý rytmický doprovod na některý z Orffových nástrojů

Instrumentální činnosti:

 • Jednoduché ostinátní doprovody na dětské nástroje Orffovského instrumentáře

OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích

 

 

Vzdělávací obsah předmětu ve 4. – 5. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět :

Hudební výchova

Období – ročník :

2.období – 4.ročník

Počet hodin :

 

Učební texty :

 

 

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku

 

Na konci 2. období základního vzdělávání žák:

 1. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti
 2. orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje
 3. využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
 4. rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
 5. vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace
 6. rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny
 7. ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace

 

Cílové zaměření předmětu ve 4. ročníku ZV

 

Vzdělávání v předmětu ve 4. ročníku směřuje k:

 • upevňování návyků správné hlasové hygieny
 • intonačně čisté a rytmicky přesné interpretaci písně
 • vytváření základů dvojhlasého zpěvu (kánon, držené prodlevové tóny), i s oporou melodického nástroje
 • dalšímu prohloubení znalostí o hudbě českých i světových skladatelů
 • k seznámení se základy hudební teorie, k dovednosti orientovat se v notovém zápise
 • ke schopnosti pohybem sdělovat své pocity, nálady

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

Vokální činnosti

OVO 1: zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti

 

 

 

 

OVO 2: orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje

DV: zpívá lidové, umělé a populární písně pro děti dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, uplatňuje základní pěvecké návyky

 

DV: pokouší se zpívat kánon

 

DV: v hrubých obrysech se orientuje v zápisu jednoduché písně

Hlasová hygiena

Dechová, hlasová, artikulační cvičení

(rozšiřování hlasového rozsahu, vyrovnávání vokálů, hudební dělení slov, frázování)

Lidová píseň (jednohlas, dvojhlas – kánon)

Umělá píseň

Populární píseň pro děti

Melodizace textu

Intonace: model edec, čtyřzvuk, spodní 5. stupeň

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení

OSV 8: Komunikace: řeč těla, řeč zvuků a slov,dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči a vokálního projevu, výraz).

MEGS 1: Evropa a svět nás zajímá: naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy

ENV 4: Vztah člověka k prostředí: prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví)

Rytmické činnosti

OVO 3: využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

OVO 5: vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace

DV: naznačí rytmus a metrum písně

 

DV: vytváří a realizuje jednoduché rytmické doprovody písní pomocí hry na tělo nebo Orffových nástrojů

Rytmus, metrum,doprovod písně

Předvětí závětí

Rytmizace říkadel

Rytmické doprovody písní

(Orffovy hudební nástroje)

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení

OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality), tvořivost v mezilidských vztazích

OSV 8: Komunikace: řeč zvuků a slov; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz).

Poslechové činnosti

OVO 6: rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické změny

DV: rozpozná výrazné melodické, rytmické, tempové a dynamické změny v proudu hudby

 

DV: identifikuje vybrané hudební nástroje

 

DV: stručně verbálně vyjádří základní charakter skladby

Sluchové

rozlišení melodické, rytmické tempové, dynamické změny

Výrazové prostředky hudby

Hudební nástroje

Kratší skladby českých i světových skladatelů

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení

OSV 4: Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolněnírelaxace

MV 5: Fungování a vliv médií ve společnosti: vliv médií na kulturu (role filmu, televize, Internetu v životě jednotlivce, rodiny, společnosti)

Hudebně teoretické znalosti

OVO 2: orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje

DV: v hrubých obrysech se orientuje v zápisu jednoduché písně

Nota čtvrťová s tečkou

Předtaktí

Taktování 4/4 = C taktu

Hudební abeceda

Rytmický zápis čtyřtaktí jednoduché lidové písně

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení

Hudebně pohybové činnosti

OVO 4: rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby

 

OVO 7: ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků

DV: určí základní charakteristické prvky vybraných tanců

 

DV: předvede některé základní taneční kroky

Pohybové ztvárnění rytmu, melodie, dynamiky(hudební motiv, perioda, hudební věta)

Taneční hry

Lidový tanec (polka)

Poskočný krok

OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí: moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne.

OSV 4: Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolnění relaxace

OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality), tvořivost

OSV 7: Mezilidské vztahy: empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)

OSV 8: Komunikace: řeč těla, řeč zvuků a slov, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (pohybová technika, výraz).

OSV 9: Kooperace a kompetice: dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky.

Instrumentální činnosti

OVO 2: orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje

 

OVO 3: využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

OVO 5: vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry

DV: v hrubých obrysech se orientuje v zápisu jednoduché písně

 

 

 

DV: vytváří a realizuje rytmické doprovody písní pomocí hry na tělo nebo Orffových nástrojů

Hra na dětské hudební nástroje Orffovského instrumentáře, vytváření předehry, jednoduchého ostinátního doprovodu písně, dohry

OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality), tvořivost v mezilidských vztazích

OSV 9: Kooperace a kompetice: dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky.

 

 

Vzdělávací obsah předmětu v 5. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět :

Hudební výchova

Období – ročník :

2.období – 5. ročník

Počet hodin :

 

Učební texty :

 

 

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku

 

Na konci 2. období základního vzdělávání žák:

 1. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti
 2. orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje
 3. využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
 4. rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
 5. vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace
 6. rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny
 7. ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace

 

Cílové zaměření předmětu v 5. ročníku ZV

 

Vzdělávání v předmětu v 5. ročníku směřuje k:

 • upevňování návyků v oblasti hlasového výcviku, hlasové hygieny
 • upevňování intonačních dovedností a jejich využití při nácviku intonačně jednoduché písně nebo její části
 • využití individuálních instrumentálních dovedností při doprovodu písně (žáci navštěvující ZUŠ)
 • schopnosti zapsat jednoduchou slyšenou melodii, rytmus
 • poznávání děl našich i světových hudebních skladatelů
 • orientaci v hudebních žánrech (klasická hudba, chrámová hudba, jazz, spirituál, country )
 • pronikání do struktury skladeb ( písňová hudební forma)
 • schopnosti vyjádřit své pocity a nálady při poslechu konkrétní skladby
 • schopnosti umět tyto pocity a nálady vyjádřit i pohybem

 

 

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

Vokální činnosti

OVO 1: zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti

 

OVO 2: orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje

DV: zpívá dle svých dispozic kvalitně v jednohlase nebo jednoduchém dvojhlase v durových i mollových tóninách, využívá získané pěvecké dovednosti

 

 

DV: dle svých schopností realizuje jednoduchou píseň podle jejího zápisu

Hlasová hygiena

Dechová, hlasová, artikulační cvičení

(rozšiřování hlasového rozsahu, vyrovnávání vokálů, frázování)

Lidová píseň (dvojhlas kánon, držené tóny, lidový dvojhlas, quodlibet - zpěv 2 či více písní současně)

Umělá píseň

Populární píseň pro děti

Lidová píseň jiných národů

Melodizace textu

Intonace: obraty trojzvuku, orientace v durové tónině v rámci zvládnutých intonačních modelů

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení

OSV 4: Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolnění relaxace

OSV 8: Komunikace: řeč těla, řeč zvuků a slov; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči a vokálního projevu, výraz).

MEGS 1: Evropa a svět nás zajímá: naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy

ENV 4: Vztah člověka k prostředí: prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví)

Rytmické činnosti

OVO 3: využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

 

OVO 5: vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace

DV: improvizuje jednoduché doprovody k písním, k jejich realizaci využívá hru na tělo i Orffovy nástroje

Rytmizace textu

Synkopa, ligatura

Předvětí - závětí

Jednoduché ostinátní doprovody písní (Orffovy hudební nástroje)

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení

OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality), tvořivost v mezilidských vztazích

OSV 8: Komunikace: řeč těla, řeč zvuků a slov; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči a vokálního projevu, výraz).

Poslechové činnosti

OVO 4: rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby

 

OVO 6: rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny

DV: rozpozná některé prvky hudební formy jednoduché písně či skladby

 

DV: stručně verbálně popíše charakter skladby a jeho změny

 

DV: identifikuje změny v proudu hudby

Orientace v základních hudebních prostředcích (rytmus, melodie, dynamika, tempo)

Sluchová analýza dur, moll trojzvuku (kvintakordu)

Hudební pořady pro děti v médiích nebo živě na koncertech

Zajímavosti ze života hudebních skladatelů a hudebních interpretů minulosti i současnosti

Hudební uskupení: lidová kapela, smyčcový kvartet, symfonický orchestr

Výrazové prostředky hudby

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení

OSV 4: Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolnění relaxace

MV 5: Fungování a vliv médií ve společnosti: vliv médií na kulturu (role filmu,televize,Internetu v životě jednotlivce, rodiny, společnosti)

Hudebně teoretické znalosti

OVO 2: orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje

 

OVO 4: rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby

DV: dle svých schopností realizuje píseň/skladbu podle jejího notového zápisu

 

 

DV: podle notového zápisu rozpozná hudební formu jednoduché písně/skladby

Takt 3/8, 6/8

Upevnit dovednosti taktování (přípravný zdvih, závěr)

Durová stupnice C dur

Funkce posuvek (křížek, béčko)

Rytmicko melodický zápis jednoduché melodie (čtyřtaktí)

Písňová forma dvoudílná aa, ab,

třídílná aba

 

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení

Hudebně pohybové činnosti

OVO 4: rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby

 

OVO 7: ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace

DV: pojmenuje tanec podle jeho charakteristických prvků

 

DV: využívá osvojené základní taneční kroky ke ztvárnění hudby pohybem

 

DV: dle svých možností se pokouší pohybově improvizovat

Lidový tanec (sousedská)

Hudební formy: kánon

Improvizace pohybem (lidová píseň,

klasická i populární hudba)

OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí: moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne

OSV 4: Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolnění – relaxace

OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality), tvořivost v mezilidských vztazích

OSV 7: Mezilidské vztahy: empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)

OSV 8: Komunikace: řeč těla, řeč zvuků a slov, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (pohybová technika, výraz).

OSV 9: Kooperace a kompetice: dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky

 

Instrumentální činnosti

OVO 2: orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje

 

OVO 3: využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché, popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

 

OVO 5: vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace

DV: dle svých schopností instrumentálně realizuje píseň/skladbu (popř. její část nebo složku) podle jejího zápisu

 

DV: improvizuje jednoduché doprovody k písním, k jejich realizaci využívá hru na tělo nebo Orffovy nástroje

Čtení partitury

Jednoduché doprovody na Orffovy hudební nástroje

Využití hry na klasické hudební nástroje (žáci ZUŠ)

Tvoření vlastních jednoduchých doprovodů (předehra, mezihra, dohra)

OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality), tvořivost v mezilidských vztazích

OSV 9: Kooperace a kompetice: dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Člověk a zdraví

 

Charakteristika vzdělávací oblasti

 

Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání.

 

Vzdělávání v oblasti směřuje k :

 • Poznání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
 • Pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné , duševní i sociální pohody a vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem,příjemným prostředím a atmosférou příjemných vztahů
 • Poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů a na kvalitě prostředí
 • Získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět,i na to , co zdraví ohrožuje a poškozuje
 • Využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobu rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví
 • Propojováním zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím, se zdravou soutěživostí , cílevědomostí…
 • Chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr partnera i pro profesní dráhy,pro uplatnění ve společnosti atd.
 • Aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i obci
 • Rozpoznání základních situací ,které ohrožují tělesné i duševní zdraví /nemoc, úraz, návykové látky, osobní ohrožení…a k osvojení dovedností jim předcházet nebo je řešit

 

 

5.5.1. Tělesná výchova

 

 

 

Vzdělávací oblast :

Člověk a zdraví

Vyučovací předmět :

Tělesná výchova

 

Charakteristika předmětu

 

V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova

Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení - v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení. Příležitostí pro pozitivní hodnocení bez ohledu na míru pohybového nadání je vyrovnávání žáka s přiměřenou zátěží, nutnou k dosažení efektu superkompenzace jako způsobu zvyšování výkonnosti a odolnosti organizmu při sportovním i pracovním výkonu.

(Princip „diskomfortem ke komfortu“ přináší rekreační efekt endorfinů)

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

 1. poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
 2. pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů
 3. poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
 4. získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje
 5. využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví
 6. propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.
 7. chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.
 8. aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci

 

1.Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí

 

Motivace: Zdravé kompetice

Získávání endorfinů překonáváním přiměřených překážek

Pozitivní vzory a možnost vlastního porovnání při zlepšení

 

Formy: Práce ve dvojicích

Skupinové vyučování

Samostatné plnění kultivačního programu

Příprava na okruh soutěží CVČ města a AŠSK-ČR(garance MŠMT)

 

 

Výuka tělesné výchovy společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a zdraví přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:

 

Kompetence k učení: Učitel ji vytváří zejména v oblasti motorického učení algoritmizací nácviku pohybových dovedností v rozsahu vybraného učiva.Učitel vede žáky k práci ve dvojicích dle systému „každý žák cvičencem i cvičitelem“.

 

Kompetence k řešení problémů: Učitel využívá disproporcí mezi okamžitou a očekávanou úrovní R.S.O.V.* a řeší s žáky dle nabídky variant vlastním výběrem možnosti a racionální přizpůsobením pohybového režimu i mimo hodiny TV.

 

Kompetence komunikativní: Zpětnovazební komunikací mezi žákem a učitelem,která pomáhá vnímat a předávat jednoznačné informace. Komunikace, nutná ke splnění pohybového úkolu žáka či skupiny,vede k výběru použitelných slovních i mimoslovních signálů a sdělení.

 

Kompetence sociální a personální: Žák střídá různé role ve dvojici i ve skupině v rámci svých možností.Respektuje vazbu mezi úrovní schopností a dovedností a hierarchií skupiny.Je srozuměn s tím,že vynaložené úsilí může znamenat posun pozice v družstvu. Akceptuje roli odpovídající svým možnostem a snaží se ocenit spektrum ostatních členů v jejich rolích za pomoci učitele.

 

Kompetence občanské: Učitel vede žáky ke schopnosti domluvy a respektováním individuálních odlišností při hledání toho, co lze na sobě i na druhých pozitivně hodnotit. Pocit a smysl týmového ducha i vlastní sebeúcty je přenosný ze sportu do společenské a pracovní sféry.

 

Kompetence pracovní: Učitel pomáhá žákům k překonávání přiměřené míry psychického i fyzického diskomfortu s ohledem na individuelní parametry.

 1. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu

 

OSV Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní rozvoj

OSV 1 Rozvoj schopnosti poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium

OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: informace o mé osobě

OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: regulace vlastního chování

OSV 4 Psychohygiena: sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích, dobrá organizace času, dovednosti zvládání

stresových situací, hledání pomoci při potížích.

Sociální rozvoj

OSV 6 Poznávání lidí: vzájemné poznávání se ve skupině/ třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech.

OSV 8 Komunikace: cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro verbální i neverbální sdělování ( technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování), specifické komunikační dovednosti; dialog; komunikace v různých situacích; efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci

Morální rozvoj

OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu, problémy v seberegulaci

VDO Výchova demokratického občana

VDO 1 Občanská společnost a škola

MeV Mediální výchova-

MeV 1 Kritické předávání a sledování mediálních sdělení.

 

Vzdělávací obsah předmětu v 1.-3. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět :

Tělesná výchova

Období – ročník :

1.období 1.-3.ročník

Počet hodin :

2 hod. týdně, 68 hod. ročně, cca 204 hod. celkem

Učební texty :

Pouze pro učitele-TVSM-Tělesná výchova a sport mládeže,dříve TVM. Vyd: FTVS UK Praha,red. Lub.Dobrý

 

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu-jsou dosahovány dle možností žáků v průběhu 1.-3.ročníku a učivo se liší pouze mírou nároků a zátěže.

Kopíruje TV výstupy režimově zařazené již v MŠ.

Na konci 1. období základního vzdělávání žák:

 1. spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
 2. zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
 3. spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
 4. uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy
 5. reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci

 

Cílové zaměření předmětu v 1.-3.ročníku ZV:

 

 • Vzdělávání v předmětu směřuje k:
 • Získání dobrého pocitu na základě řízeného i spontánního pohybu jak ve skupině,tak i v samostatné činnosti.
 • Nácviku jednodušších pohybových dovedností.
 • Průpravě pro složitější pohybové dovednosti jednotlivce a pro řešení některých herních činností družstva.
 • Nácviku rozvoje obratnosti a rychlosti - zejména reakční.
 • Poznávání souvislosti mezi zaměřením pohybového režimu a změnou pohybových schopností.
 • Přípravě na testování pohybových schopností R.(rychlost) S.(síla) O.(obratnost) V.(vytrvalost)
 • Sebezáchovným dovednostem jako je zvládnutí vlastní váhy(šplh) a zvládnutí sebezáchrany plaváním.(dtto rychlý i vytrvalý běh a pády)

 

 

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

OVO 1: spojuje pravidelnou každo-denní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

DV: začíná chápat smysl pohybu pro zdraví a dobrý pocit.

Nevyhýbá se pohybové zátěži.

Informace o bezpečnosti a hygieně.

Vedený pohybový režim ve cvičební

jednotce.

Vhodné rozcvičení, zátěžové a kom-penzační cviky.

OSV 3: Seberegulace a sebeorgani-zace

OSV 4: Psychohygiena

OVO 2: zvládá v souladu s indivi-duálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení.

DV: žák prochází fázemi motorického učení jednodušších sportovních a pohybových dovedností dle vlast-ních dispozic.

Hod, běh, skok – atletická průprava

Cvičení s náčiním, na přizpůsobeném nářadí (překážky).

Akrobatická průprava, závody a soutěže družstev (jako motivace)

OSV 1: Rozvoj schopnosti poznávání

OVO 3: spolupracuje při jednodu-chých týmových pohybových činno-stech a soutěžích.

DV: žáci se podle možností podílejí na činnosti skupin a nacházejí svou roli v týmu.

Drobné hry, úpoly, závody družstev, upravené vybíjená, vybrané hry, úvod do HČJ.

VDO 1: Občanská společnost a škola

OVO 4: uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybo-vých činnostech ve známých prosto-rech školy

DV: nosí cvičební úbor a obuv, rozu-mí smyslu dodržování“ pravidel hry, učí se rozcvičit a používat kompen-zační cviky.

Informace o možném ohrožení při porušení pravidel chování v šatně i během cvičení. Průpravné a přímivé cviky.

 

OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí

VDO 1: Občanská společnost a škola

OVO 5: reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci

DV: učí se vnímat pokyny různých forem, orientuje se dle signálů při

různých činnostech

Smluvené signály,

povely,názvosloví jednoduchých

cviků.

Organizace průpravy a profilových

činností.

OSV 8: Komunikace

Podle možností organizovat mezitřídní soutěže pro VŠECHNY a účastnit se akcí CVČ a ASPV-ČR

 

Poznámka : OVO ve ŠVP se rovná OVP

 

Vzdělávací obsah předmětu ve 4.-5. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět :

Tělesná výchova

Období – ročník :

2.období-4.-5.ročník

Počet hodin :

2 hod. týdně, 68 hod. ročně, cca 136 hod.celkem

Učební texty :

Pouze pro učitele - TVSM - Tělesná výchova a sport mládeže, dříve TVM. Vydala: FTVS UK Praha, red. Lub. Dobrý

 

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu, se v ročnících neliší. Jejich dosahování závisí na individuálních schopnostech žáků.

 

Na konci 2. období základního vzdělávání žák:

 1. podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
 2. zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
 3. zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her
 4. uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
 5. jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
 6. jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
 7. užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
 8. zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
 9. změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
 10. orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

 

Cílové zaměření předmětu ve 4.-5. ročníku ZV

 

Vzdělávání v předmětu TV 4.-5.ročník směřuje k:

 

 • Průpravě pro složitější pohybové dovednosti „profilových sportů“školy
 • Nácviku pohybových dovedností ve školních a mimoškolních soutěžích v netradičních disciplínách(CVČ-motivace)
 • Získávání dobrého pocitu na základě (s)plnění motivujících pohybových úkolů.
 • Nácviku rozvoje R.O.S-íly(užité k překonávání překážek a šplhu) a běžecké vytrvalosti.
 • Pochopení vztahu mezi cílenou zátěží a zlepšením pohybových schopností.
 • Wellnes-vnitřní motivaci nabídkou a vlastním výběrem pohybových(rekreačních)činností v některých hodinách.
 • Nácviku dovedností použitelných v krizových situacích sebeobrany a záchrany včetně plavání.
 • Vnímání estetiky a rytmizace pohybu a přípravě na hodnocení vlastního i pozorovaného sportovního výkonu.
 • Profil. činnosti- příklad: Atletický čtyřboj “Zdatné děti“, SG akrobacie: kotouly přeskoky, nářadí: překážky, trampolínka, šplh na tyči.
 • Vybíjené, přehazované, malé kopané,drobným hrám, a to včetně úpolových
 • Welnes nabídce.

 

 

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

OVO 1: podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené čin-nosti; projevuje přiměřenou samo-statnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti

DV: začíná chápat nutnost další pohybové zátěže mimo hodiny TV, pokud chce zlepšovat své schopnosti a dovednosti pro radost z pohybu, výkonu a zlepšení.

Průprava SG - akrobatický přeskok, hrazda.

Nácvik rozvoje R.S.O.V.

Atletika - sprint, skok, hod, vytrvalý běh

Rytmická cvičení (případně s hudbou)

OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí

OVO 2: zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, přede-vším v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením

DV: rozumí smyslu průpravných a kompenzačních cvičení pro zdravi i techniku sportovní činnosti.

Přímivé cviky, kompenzační a rela-xační cvičení pro zahájení činnosti i pro ukončení-uklidnění.

Posilovací cykly.

OSV 3: Seberegulace a sebeorgani-zace

OVO 3: Zvládá v souladu s indivi-duálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří vari-anty osvojených pohybových her

DV: reaguje na odpor soupeře, zvládá jednoduché herní taktiky

Drobné hry - úpoly

Soutěže družstev

OSV 1: Rozvoj schopnosti poznávání

OVO 4: uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

DV: používá adekvátní cvičební úbor a obuv, dodržuje kázeň a pravidla hry - bezpečnost ve všech částech hodiny i přesunech a převlékání

Informace o bezpečnosti a hygieně

Význam pohybu pro zdraví.

Příprava organizmu před pohybovou

činností.

OSV –4: Psychohygiena

OVO 5: Jednoduše zhodnotí kvali-tu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

DV: učí se rozlišit hodnotu výkonu spolužáků vzhledem k jejich dispo-zicím a při posuzování sebe se drží reality v míře sebezapřeníi při pre-zentaci výkonů.

Sportovní hry - HČJ vybíjené, HČD přehazované

Malá kopaná, hod na koš

Baterie testů - R.S.O.V.

OSV 6: Poznávání lidí

OVO 6: jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, po-zná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně re-aguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví

DV: rozliší úmyslný a neúmyslný přestupek proti pravidlům a fair play

Pomáhá méně disponovaným a sám je schopen přijmout pomoc od dispo-novanějších

 

 

 

Míčové hry dle výběru

Wellnes nápň hodiny

Hokejbal, florbal

Inline

Turnaje “mistrů“

Pravidla her, závodů a soutěží.

VDO 1: Občanská společnost a škola

OVO 7: užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné náz-vosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení

 

DV: rozumí informaci popisující požadovanou činnost

Názvosloví osvojovaných

činností,smluvené povely,signály

Organizace prostoru a činnosti

ve známém prostředí.

„Úkolové“cvičení

 

OSV 8: Komunikace

OVO 8: zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy

 

DV: chápe organizační pokyny při hrách a soutěžích a je schopen je tlu-močit ostatním.

Minivybíjená

Přehazovaná v prostorech

zmenšených hřišť a zjednodušenými

pravidly

 

OSV 10: Řešení problémů a rozhodo-vací dovednost.

OVO 9: změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky

DV: dokáže reprodukovat vlastní naměřené výkony a pomáhá měřit výkony spolužáků.

Testy HČJ

Atl.testy,měření R.S.O.V.

Šplh

Kondiční testy

VDO 1:

OVO 10: orientuje se v informač-ních zdrojích o pohybových aktivi-tách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

DV: použije informace pro vlastní zlepšování výkonu i pro motivaci třídního družstva při soutěžích,

Vybrané míčové hry jako příprava

na reprezentaci třídy a školy

Minisestava SG

Šplh na čas

Atletický čtyřboj

štafeta

MeV 1

 

 

Poznámka : OVO ve ŠVP se rovná OVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.Člověk a svět práce

 

 

5.6.1. Pracovní činnosti

 

 

 

Vzdělávací oblast :

Člověk a svět práce

Vyučovací předmět :

Pracovní činnosti

 

Charakteristika předmětu

Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.

Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech.

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je na 1. stupni rozdělen na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na osm tematických okruhů Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou, Využití digitálních technologií, Svět práce.

Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání žáků co největší počet tematických okruhů.

 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vedeme žáka k:

 • pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce;
 • osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě;
 • vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku;
 • poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka
 • autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí;
 • chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci;
 • orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci.

 

1.Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí

 

Výuka předmětu „Člověk a svět práce“ přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:

Kompetence k učení: žáka vedeme vedeme:

 • k poznávání základního smyslu a cílů, postupně si vytváří pozitivní vztah k aktivnímu zapojení do praktických činností;
 • k pochopení základních informací, k jejich vyhledávání a třídění;
 • k samostatnému tvůrčímu projevu, k posuzování výsledků své práce i práce skupiny.

Kompetence k řešení problémů: vedeme žáka k:

 • vnímání problémové situace, k rozpoznání a pochopení daného problému;
 • k využívání získaných vědomostí a dovedností, k objevování různých variant řešení;
 • k volbě správných řešení problémů;
 • k získávání osvědčených postupů při aplikaci nových problémových situací;
 • ke kritickému myšlení a schopnosti uvážlivých rozhodnutí.

Kompetence komunikativní: vedeme žáka k:

 • porozumění obrazových matriálů, běžně používaných gest;
 • rozvoji komunikačních prostředků na dané věkové úrovni;
 • možnostem účinného využívání informačních a komunikačních prostředků a technologie.

Kompetence sociální a personální: vedeme žáka k:

 • aktivní spolupráci ve skupině;
 • postupnému vytváření kladného vztahu k různým pracovním činnostem, které pozitivně ovlivňují kvalitu společné práce;
 • potřebě efektivní spolupráce s druhými při řešení daného problému;
 • podpoře sebedůvěry, sebeuspokojení a sebeúcty;
 • upevňování dobrých mezilidských vztahů.

Kompetence občanské: vedeme žáka k:

 • základnímu pochopení principu práva a povinnosti ve škole i mimo školu;
 • pochopení základních ekologických souvislostí;
 • respektování požadavků na kvalitní životní prostředí;
 • zájmu o ochranu svého zdraví.

 

Kompetence pracovní: vedeme žáka k:

 • bezpečnému používání materiálů, nástrojů a vybavení;
 • dodržování vymezených pravidel;
 • pozitivnímu přístupu k výsledkům pracovní činnosti;
 • zájmu o rozvíjení své manuální zručnosti.

 

2.Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu

 

OSV Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní rozvoj

OSV 1 Rozvoj schopnosti poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium.

OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: já jako zdroj informací o sobě, moje tělo, moje psychika.

OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání, organizace vlastního času, plánování učení a studia.

OSV 4 Psychohygiena: sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích, dovednosti zvládání stresových situací, hledání pomoci při potížích

OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality)

 

EV environmentální výchova

EV 1 Ekosystémy

EV 2 Základní podmínky života

EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí

EV 4 Vztah člověka k prostředí

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností :

 • rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy
 • rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí
 • vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování
 • poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí
 • ukazuje modelové příklady jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje žádoucích i nežádoucích
 • napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní a regionální úrovni
 • učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů
 • učí komunikovat o problémech životního prostředí

 

V oblasti postojů a hodnot :

 • utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti
 • přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty
 • vede k odpovědnosti ve vztahu k ochraně přírody a přírodních zdrojů
 • podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí
 • přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí
 • vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí
 • vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví

 

3.Učební plán předmětu „Člověk a jeho svět“ je v souladu s učebním plánem školy

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu v 1. a ve 2. období

 

 

 

Vyučovací předmět :

Člověk a svět práce

Období – ročník :

1.období ( 1. – 3. ročník ), 2. období (4. a 5. ročník )

 

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno v 1. – 5. postupném ročníku a jsou v souladu s RVP

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM

 1. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
 2. pracuje podle slovního návodu a předlohy
 3. vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
 4. využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic
 5. volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
 6. udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI

 1. zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
 2. provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
 3. pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
 4. dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

 1. provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
 2. pečuje o nenáročné rostliny
 3. provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
 4. ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
 5. volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
 6. dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

PŘÍPRAVA POKRMŮ

 1. připraví tabuli pro jednoduché stolování
 2. chová se vhodně při stolování
 3. orientuje se v základním vybavení kuchyně
 4. připraví samostatně jednoduchý pokrm
 5. dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
 6. udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

 1. provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň
 2. řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
 3. organizuje a plánuje svoji pracovní činnost

 

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

1. OBDOBÍ – 1., 2. a 3. ROČNÍK

OVO:

 • vytváří jednoduchými postupy různé předměty z rozličných materiálů
 • pracuje podle slovního návodu a předlohy
 • zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
 • provádí pozorování přírody
 • zaznamenává a zhodnotí výsledky pozorování
 • pečuje o nenáročné rostliny
 • připraví tabuli pro jednoduché stolování
 • chová se vhodně při stolování
 • dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce, chrání své zdraví
 • seznamuje se s lidovými zvyky a tradicemi, některé si vyzkouší
 • zná historii českých svátků a zvyklostí
 • podílí se na ochraně a tvorbě životního prostředí
 • na PC poznává a využívá základní potřebné funkce, vyhledává informace

 

DV:

 • vystřihuje, lepí skládá, vytrhává papír
 • sbírá, třídí, suší rostliny, listy, semena
 • vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ
 • opracovává a aranžuje přírodniny
 • udržuje pořádek a čistotu na svém pracovišti
 • pracuje podle slovního návodu
 • zvládá jednoduché pracovní postupy
 • získává pracovní dovednosti a návyky při pracích s různým materiálem
 • citlivě přistupuje ke své práci a okolí
 • umí pracovat se šablonou
 • sám volí např. barvy papíru, trhání v ohybu
 • učí se zacházet s různými nástroji
 • zvládá jednoduché opracování dřeva
 • spolupracuje ve dvojicích a větších skupinách
 • učí se respektovat požadavky bezpečnosti a hygieny práce
 • umí zhodnotit výsledek své pracovní činnosti
 • modeluje tvary podle předlohy
 • zvládá různé druhy stehů, našívání knoflíků
 • poznává různé druhy textilií a získává poznatky o jejich výrobě
 • pracuje uvědoměle, tvořivě a samostatně
 • učí se základním pěstitelským činnostem
 • vytváří si základy pracovních návyků

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁ-LEM

 • chápe vlastnosti materiálu
 • s papírem – mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání, skládání,konstruování, řezání
 • s kovem – tvarování, proplétání drátu, práce s kovovou fólií
 • s přírodninami – sbírání, dotvá-ření, aranžování, opracovávání
 • s textilem – navlékání jehly, uzel, stříhání, šití-různé druhy stehů, našívání knoflíků a hadříků, lepení
 • s jiným materiálem - se dřevem, modelovací hmotou, keramickou hlínou

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI

 • se stavebnicemi – sestavování stavebnicových prvků, kolektivní práce, montáž, demontáž, práce s jednoduchým návodem, předlo-hou nebo náčrtem podle pokynů i samostatně

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

 • jednoduché pěstitelské činnosti přiměřené věku dětí – pěstování pokojových rostlin, výživa rostlin, pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě
 • pozorování přírody – zaznamenávání výsledků pozorování, propojení učiva s prvoukou

PŘÍPRAVA POKRMŮ

 • stolování- chování, příprava stolu, úklid, oslavy narozenin, Vánoce, Velikonoce
 • pokrmech - zdobení cukroví, vajíček, sestavení jídelníčku, zdravá výživa

 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MA-TERIÁLY

 • seznamování s novou technologií – základy práce na PC formou her odpovídající věku dítěte
 • seznámení se základními pojmy informační činnosti, s operačními systémy a jejich základními funkcemi, s jednoduchou údržbou počítače, s postupy při běžných problémech,
 • s metodami a nástroji vyhledávání informací podle pokynů

 

OSV 1

OSV 2

OSV 3

OSV 4

OSV 5

EV 3

EV 4

 

 

2. OBDOBÍ – 4. a 5. ROČNÍK

OVO:

 • vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
 • využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lido-vých tradic
 • volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
 • udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
 • poskytne první pomoc při úrazu
 • provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
 • pracuje podle slovního návodu, jednoduchého náčrtu
 • provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěsti-telské pokusy a pozorování
 • ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
 • volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástro-je a náčiní
 • orientuje se v základním vybavení kuchyně
 • připraví samostatně jednoduchý pokrm
 • dodržuje pravidla správného sto-lování a společenského cho-vání
 • na PC využívá základní stan-dardní funkce a jeho ne-jběžnější periferie
 • chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
 • respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady
 • při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty

 

DV:

 • vystřihuje, lepí skládá, vytrhává papír
 • sbírá, třídí, suší rostliny, listy, semena
 • vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ
 • opracovává a aranžuje přírodniny
 • udržuje pořádek a čistotu na svém pracovišti
 • pracuje podle slovního návodu
 • zvládá jednoduché pracovní postupy
 • získává pracovní dovednosti a návyky při pracích s různým materiálem
 • citlivě přistupuje ke své práci a okolí
 • umí pracovat se šablonou
 • učí se zacházet s různými nástroji
 • zvládá jednoduché opracování dřeva
 • spolupracuje ve dvojicích a větších skupinách
 • učí se respektovat požadavky bezpečnosti a hygieny práce
 • umí zhodnotit výsledek své pra-covní činnosti
 • seznamuje se s lidovými zvyky a tradicemi, některé si vyzkouší
 • modeluje tvary podle předlohy
 • zvládá různé druhy stehů, našívání knoflíků, sešívání, látání
 • poznává různé druhy textilií a získává poznatky o jejich výrobě
 • pracuje uvědoměle, tvořivě a samostatně
 • zná historii českých svátků a zvyklostí
 • učí se základním pěstitelským činnostem
 • podílí se na ochraně a tvorbě životního prostředí
 • vytváří si základy pracovních návyků

 

PRÁCE S PAPÍREM A KARTO-NEM

 • s papírem a kartonem – vyřezá-vání, vystřihování, děrování, pro-storové konstrukce, polepování, tapetování

PRÁCE S KOVEM

 • tvarování kovových fólií, drátu, rytí, vyhlazování

PRÁCE SE DŘEVEM

 • - zatloukání hřebíků, broušení, pilování, poznávání druhů dřeva, lepení, barvení, vrtání ruční vrtačkou, nebozezem, opracová-vání výrobků

PRÁCE S PŘÍRODNINAMI

 • aranžování
 • vytváření jednoduchých výrobků z dostupných přírodnin

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

 • ošetřování pokojových květin
 • vegetativní množení rostlin
 • rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie

PRÁCE S TEXTILEM

 • stehy, sešívání, základní poznatky o tkaní, háčkování, tkaní, batika

 

 

 

KONSTRUKČNÍ PRÁCE SE STAVEBNICÍ A TECHNICKÝMI PROSTŘEDKY

 • montáž a demontáž stavebnico-vých prvků, montáž elektrického obvodu – instalování, různé možnosti zapojení
 • využívání PC - formáty souborů, multimediální využití počítače se základními způsoby komunikace, s formulacemi požadavku při vyhledávání na internetu

ÚPRAVA POKRMŮ

 • výběr, nákup a skladování potravin
 • technika v kuchyni – historie a význam
 • stravování, jídelníček, zdobení cukroví, apod.

VÝROBA DOPLŇKŮ

 • přívěsky, náramky, ozdoby, kultura odívání – péče o svůj vzhled
 • - lidové zvyky, tradice, řemesla

OSV 1

OSV 2

OSV 3

OSV 4

OSV 5

EV 1

EV 2

EV 3

EV 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

 • - vystřihuje,lepí, skládá, vytrhává papír
 • - sbírá,, suší rostliny, listy a semena
 • - vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ
 • - opracovává a aranžuje přírodniny
 • - udržuje pořádek a čistotu na svém pracovišti
 • - pracuje podle slovního návodu
 • - zvládá jednoduché pracovní postupy
 • - získává pracovní dovednosti a návyky při pracích s různým materiále
 • - citlivě přistupuje ke své práci a okolí
 • - umí pracovat se šablonou
 • - sám volí např. barvy papírů a jejich kombinace
 • - učí se zacházet s různými nástroji
 • - spolupracuje ve dvojicích i větších skupinách
 • - samostatně pracuje podle jednoduchého pracovního postupu
 • - učí se respektovat požadavky bezpečnosti a hygieny práce
 • - umí zhodnotit výsledek své pracovní činnosti
 • - seznamuje s lidovými zvyky a tradicemi, některé si vyzkouší
 • - tvaruje, vyhlazuje, stříhá, ohýbá kovovou folii
 • - vyrývá daný motiv do kovové folie
 • - modeluje tvary dle předlohy
 • - zvládá různé druhy stehů, našívání knoflíků
 • - zručně manipuluje se součástmi stavebnice
 • - vytváří výrobky ze stavebnice podle předlohy i představ
 • - bezpečně zachází s používanými nástroji
 • - umí samostatně řešit problémy v práci
 • - pracuje tvořivě a samostatně
 • - umí udržovat pořádek a dokáže po skončení práce uvést své pracovní místo do původního stav
 • - učí se základním pěstitelským činnostem
 • - zalévá, kypří, čistí, pokojové rostliny
 • - zná postup při sázení rostlin
 • - porovnává výsledky pěstování
 • - respektuje požadavky bezpečnosti a hygieny při každé práci
 • - učí se organizovat svou práci
 • - podílí se na ochraně a tvorbě životního prostředí
 • - vytváří si základy pracovních návyků

 

 

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM

 

Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce

Projekt Záchranný kruh . Běžná rizika

Práce s papírem

Práce s přírodním materiále

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

 • - podzimní práce na školním pozemku a v okolí školy
 • - péče o pokojové rostliny ve třídě

 

KONSTRUKTIVNÍ ČINNOSTI

 • - práce (hra) se stavebnicemi, montážní a demontážní práce
 • - práce s odpadovým materiálem

 

 

 

 

Práce se dřevem

Práce s modelovací hmotou, keramickou hlínou

 

 

 

 

 

PŘÍPRAVA POKRMU

 • výroba pomazánek,příprava obložených chlebíčků

 

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM

Práce s kovovou fólií

Práce s textilem

 

 

Plastická a prostorová tvorba

 • - sochařská hlína, sádra, papír, prostorové hry se stavebnicovými prvky

 

OSV

-rozvoj schopností poznávání

 

 

 • sebepoznání a sebepojetí

 

 

-psychohygiena

 

 • kreativita

 

 

-řešení problémů rozhodovací dovednosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast :

Informační a komunikační technologie

Vyučovací předmět :

Informatika

 

Charakteristika předmětu

 

V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, oboru Informatika.

 

Hlavním cílem je, aby všichni žáci získali základní dovednosti při ovládání výpočetní techniky a moderními informačními technologiemi, aby byli schopni orientovat se ve světě informací, aby se naučili s nimi pracovat a využívali je při dalším vzdělávání i v praktickém životě.

Žáci:

 • se učí dovednosti zacházet s výpočetní technikou, pracovat s informacemi a využívat je v praxi
 • při zpracování informací využívají vědomosti o jednotlivých počítačových programech a jejich charakteristických vlastnostech
 • díky rychlejší aktualizaci poznatků a dostupnosti informací vhodně doplňují učební texty a materiály
 • pro většinu vzdělávacích oblastí k prověřování vědomostí využívají různé výukové programy
 • prostřednictvím Internetu realizují metodu “učení kdekoliv a kdykoliv”
 • díky Internetu jsou motivováni k poznávání i mimo proces vyučování, Internet jim nabízí možnost pro celoživotní vzdělávání

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

 • poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií
 • porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
 • schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení
 • porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací
 • využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce
 • tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
 • pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů
 • respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software
 • zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na Internetu či jiných médiích
 • šetrné práci s výpočetní technikou

 

1.Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí

 

Výuka Informatiky společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:

 

Kompetence k učení: Učí se vyhledávat a třídit informace, interpretovat je na základě pochopení jejich obsahu a významu. Učí se ovládat základní funkce některých programů, získané poznatky pak aplikuje při řešení praktických problémů v různých předmětech; tím že: žáci vyhledávají informace podle pokynů vyučujícího, dané informace zpracovávají v konkrétních pracích.

Učí se dovednostem pracovat s informačními a komunikačními technologiemi, využívá je v ostatních vzdělávacích oblastech. Tištěné i digitální dokumenty používá jako zdroje informací. Umožňuje nalézat spolehlivé aktuální informace z většího množství zdrojů. Informační a komunikační technologie racionalizují práci.

 

Kompetence k řešení problémů: Učí se získané poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života. Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost; tím že: informace vyhodnocuje, zpracovává, při vyhledávání na Internetu používá vhodné cesty.

 

Kompetence komunikativní: Umí naslouchat, ptát se, formulovat otázky, vysvětlovat, vést dialog, chápat postoje a záměry účastníků komunikace, reagovat odpovídajícím způsobem, využívá k tomu informační a komunikační prostředky (mail, chat, konference, diskuse), tím, že: umí komentovat výsledky své práce (především při prezentaci). Umí odeslat a přijmout zprávu s přílohou, umí uložit informace z webu a dále je zpracovat. Využívá úsporný a formalizovaný způsob komunikace a prezentace, tím podporuje logicky uspořádané a přesné způsoby vyjadřování. Využívá informační a komunikační technologie ke snazší, rychlejší a spolehlivější výměně informací.

 

Kompetence sociální a personální: Spolupracuje a pracuje v pracovní skupině podle svých schopností a na základě poznání nebo přijetí své role, vyjednává a hledá kompromisní řešení, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce; třídí a zpracovává informace; tím, že: řeší jednoduché pracovní úkoly za pomoci vhodně vybraného programu, promýšlí nejvhodnější pracovní postupy z hlediska očekávaného výsledku a volí odpovídající technologie.

Kompetence občanské: Učí se rozhodovat zodpovědně podle dané situace, respektuje přesvědčení druhých lidí a učí se zodpovědnosti; tím, že: dodržuje informační etiku.

 

Kompetence pracovní: Seznamuje se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady hygieny práce, zásady zdravého pracovního prostředí, tím, že: dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti, adaptuje se na změněné nebo nové podmínky. Učí se využívat získané znalosti a zkušenosti v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost.

 

2.Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu

 

MV Mediální výchova

Práce v realizačním týmu: redakce školního časopisu

 

OSV Osobnostní a sociální výchova

Komunikace

 

VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Evropa a svět nás zajímá: naši sousedé v Evropě, zvyky a tradice národů

 

MkV Multikulturní výchova

Multikulturalita

 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Informatika v 5. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět :

Informatika

Období – ročník :

2. období – 5. ročník

Počet hodin :

33

Učební texty :

vlastní pracovní listy

 

 

 

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku

 

Na konci 2. období základního vzdělávání žák:

ZákladY práce s počítačem

 1. využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periférie
 2. respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem a postupuje poučeně v případě jejich závady
 3. chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím

VYhledávání informací a komunikace

 1. při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
 2. vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
 3. komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

Zpracování a využití informací

 1. pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru

 

 

 

 

 

 

Cílové zaměření předmětu v 5. ročníku ZV

 

Vzdělávání v předmětu v 5. ročníku směřuje k:

 • poznávání a využívání moderních informačních a komunikačních technologií
 • rozvíjení základních dovedností žáků ovládat výpočetní techniku a moderní informační technologie
 • získání dovednosti naučit ukládat, přenášet, zpracovávat a prakticky využívat informace
 • respektování práv k duševnímu vlastnictví

 

 

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

Základní pojmy VT

OVO 1: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periférií

 

 

OVO 2: respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem a postupuje poučeně v případě jejich závady

 

 

OVO 3: chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím

DV: pracuje s myší a orientuje se na klávesnici

 

 

 

DV: pojmenuje základní počítačovou sestavu, periférie

 

 

DV: zná rizika práce s počítačem,

ví, na koho se obrátit v případě závady počítače

 

DV: umí si vytvořit složku a uložit do ní vytvořená data, umí je zálohovat

 

Práce s klávesnicí a myší

 • části klávesnice
 • pojmy: klik, dvojklik, uchopení a tažení

 

klávesnice, monitor, myš, tiskárna, vlastní počítač

výukové programy

 

péče o počítač, zásady hygieny práce s počítačem

 

 

organizace dat na disku

složky, soubory a práce s nimi

 

Textový editor

OVO 7: pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru

DV: dokáže napsat krátký text

 

DV: otevře existující soubor a upraví jej

 

DV: umí vložit a umístit do textu obrázek

Uložení a otevření souboru

Pohyb v dokumentu

Označení části textu

Kopírování a přesun části textu

Psaní a oprava textu

Písmo – typ, velikost, barva, tučné, kurzíva

Vložení obrázku

Zarovnání odstavce

 

Grafický editor

OVO 7: pracuje s textem a obrázkem v grafickém editoru

DV: nakreslí s použitím nástrojů programu obrázek

DV: uloží a otevře obrázek pro změny

 

Nakreslení a uložení obrázek

Otevření obrázku

Základní nástroje a možnosti nastavení (tvary štětce, barvy, základní tvary …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet

OVO 4: při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty

 

 

OVO 5: vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích

 

OVO 6: komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

 

DV: dokáže vyhledat stránku s určitým tématem

 

 

 

DV: ověřování vyhledaných informací

 

 

DV: dokáže napsat zprávu, přečíst a smazat zprávu

 

 

Pohyb na webu

 • přes hypertextový odkaz
 • známá adresa

Prohlížeč www stránek

Práce s multimediální encyklopedií

Dětské portály

 

Elektronická pošta

Spuštění poštovního programu

Odesílání, čtení a mazání zpráv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast :

Člověk a jeho svět

Vyučovací předmět :

Přírodověda

 

Charakteristika předmětu

 

V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických okruzích: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví.

 

Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují se vzdálenějšími jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozoruje a přemýšlí o nich. Podmínkou úspěšného vzdělávání v této oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací. Propojením této oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností pomáhá žákovi zvládat nové životní situace, upevňovat pracovní a režimové návyky.

 

Na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí chápou organizaci života v rodině, ve škole, obci a ve společnosti. Různé činnosti a úkoly by měly probudit kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet vztah k naší zemi. Seznamují se s problémy, které provázejí soužití lidí, celé společnosti nebo i globální problémy.

Žáci poznávají, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase.

Poznávají planetu Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život.

Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé a neživé přírody. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat, hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.

Dále poznávají člověka jako živou bytost, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a co je pro člověka vhodné či nevhodné. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech i o bezpečném chování v různých životních situacích. Uvědomují si svoji odpovědnost za své zdraví i za zdraví jiných lidí.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

 • utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
 • orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních informací
 • rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
 • poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
 • samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)
 • utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně
 • přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
 • objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
 • poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých

Cíle v oblasti postojů:

 • pozitivní vztah k ochraně přírody a životního prostředí
 • negativní vztah ke kouření, alkoholu, drogám, násilí a bezohlednosti mezi lidmi
 • technika musí člověku sloužit, ne ho ovládat.Člověk je odpovědný za techniku
 • při práci odpovídám za bezpečnost svou i svých spolupracovníků
 • planeta Země je nepatrnou součástí vesmíru, která je značně ohrožena současným způsobem rozvoje civilizace

Cíle v oblasti dovedností a schopností:

 • poznávat domácí zvířata, některé typické rostliny a živočichy volně žijící
 • poznávat nejběžnější nerosty a horniny vyskytující se v regionu
 • popsat známého živočicha, nalézt jeho zobrazení v atlasu, totéž u známých rostlin
 • změřit teplotu těla, přivolat pomoc, přiložit obvaz, uložit raněného do stabilizované polohy
 • měřit délku, hmotnost, objem, čas, teplotu
 • zaznamenat jednoduchá pozorování, zpracovat údaje do tabulky, pořídit jednoduchý nákres
 • pozorovat lupou
 • určit živočicha či rostliny s použitím atlasu
 • v přiměřené míře třídit informace
 • účastnit se práce ve skupině, vyřešit dílčí úkol, spolupracovat s ostatními
 • používat základní úkony první pomoci
 • sestavit podle návodu jednoduchý pokus, elektrický obvod

 

1.Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí

 

Výuka Přírodovědy společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:

Kompetence k učení:

 • učitel vede žáky k zakládání pokusů a tím žák pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.
 • učitel nabízí různé zdroje informací a tím vede žáka k vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů informací (encyklopedie, přírodovědné knihy a časopisy)
 • učitel jasně, stručně, srozumitelně a v souvislostech provádí výklad a tím vede žáka k užívání obecně platných termínů, znaků a symbolů, uvádí věci do souvislostí

Kompetence k řešení problémů:

 • učitel nabízí problémové úkoly, objasňuje více druhů řešení a tím vede žáka řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení, užívat při řešení problému empirické a logické postupy, tyto postupy prakticky ověřuje
 • učitel společně s žáky vytváří pravidla a kritéria hodnocení a tím umožňuje žákovi sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů

Kompetence komunikativní:

 • učitel nabízí různé texty a záznamy, audio i videotechniku a tím umožňuje žákovi porozumět různým typům textů a záznamů, obrazového materiálu
 • učitel poskytuje žákovi informační a komunikační prostředky a technologie a tím vede žáka k efektivnímu využívání těchto prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Kompetence sociální a personální:

 • učitel umožňuje žákům podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a tím se žák učí spolupracovat ve skupině a respektovat daná pravidla, učitel poskytuje žákům prostor pro skupinovou práci a kooperativní učení a tím učí žáky podílet se na příjemné atmosféře v týmu
 • učitel je žákům rádcem a tím vede žáka k tomu, že žák umí v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat
 • učitel umožňuje žákům klást otázky a tím žák přispívá k diskusi v malé skupině, cítí potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení problémů

 

Kompetence občanské:

 • učitel uznává možnost volby při rozhodování a tím umožňuje žákovi rozhodovat se podle dané situace, poskytovat účinnou pomoc dle svých možností
 • učitel umožňuje dávat věci, jevy do souvislostí a vede žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a tím se žák učí chápat základní ekologické souvislosti, znát požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví

Kompetence pracovní:

 • učitel poskytuje žákům různé nástroje a pomůcky a tím vede žáka k používání materiálů, nástrojů a vybavení a dodržování vymezených pravidel
 • učitel předkládá různá rizika a následky nejen ve vztahu k lidem, ale i k přírodě a tím vede žáka k zodpovědnému přístupu k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví druhých, i z hlediska ochrany životního prostředí

 

2.Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu

 

OSV Osobnostní a sociální výchova:

Osobnostní rozvoj

OSV 1: Rozvoj schopností poznání: cvičení smyslového vnímání, vzornosti a soustředění, řešení problémů

OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: moje tělo, co o sobě vím a co ne, můj vztah ke mně samému, moje vztahy k druhým lidem

OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: organizace vlastního času, plánování učení

OSV 4 Psychohygiena: dobrá organizace času, rozumové zpracování problému, hledání pomoci při potížích

OSV 5 Kreativita: nápady, originalita, tvořivost

Sociální rozvoj

OSV 6 Poznávání lidí: vzájemné poznávání ve třídě

OSV 7 Mezilidské vztahy: chování podporující dobré vztahy, respektování, podpora, pomoc

OSV 8 Komunikace: řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, pravda, lež a předstírání v komunikace, komunikace v různých situacích

OSV 9 Kooperace: rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci

Morální rozvoj

OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů

OSV 11 Hodnoty, postoje, praktická etika: vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, pomáhající chování

 

VDO Výchova demokratického občana:

VDO 2 Občan, občanská společnost a stát: přijímat odpovědnost za své postoje a činy (zejména v ochraně životního prostředí)

MkV Multikulturní výchova

MkV 2 Lidské vztahy: právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, uplatňování principu slušného chování (základní morální hodnoty)

EV Environmentální výchova:

EV 1 Ekosystémy: les, pole, vodní zdroje, lidské sídlo, kulturní krajina

EV 2 Základní podmínky života: voda, ovzduší, půda, ochrana biologických druhů, energie, přírodní zdroje,

EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí: doprava a životní prostředí, vlivy průmyslu na prostředí, odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody, změny v krajině

EV 4 Vztah člověka k prostředí: naše obec, náš životní styl, prostředí a zdraví,

MV: Mediální výchova:

MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: hledání rozdílů mezi různými druhy sdělení, chápání podstaty mediálního sdělení

MV 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti, identifikace společensky významných hodnot

MV 3 Vnímání autora mediálních sdělení: identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení, výrazové prostředky

MV 4 Fungování a vliv médií ve společnosti: vliv a role médií v každodenním životě,

 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu ve 4. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět :

Přírodověda

Období – ročník :

2.období – 4. ročník

Počet hodin :

2 hodiny

 

Očekávané výstupy předmětu Přírodověda

Na konci 2. období základního vzdělávání žák:

MÍSTO, KDE ŽIJEME

 1. určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
 2. určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
 3. rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
 4. vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
 5. zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
 6. rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam

LIDÉ KOLEM NÁS

 1. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, obci
 2. rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky
 3. rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
 4. orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích
 5. poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)

LIDÉ A ČAS

 1. pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
 2. využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
 3. rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
 4. srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
 5. objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

ROZMANITOST PŘÍRODY

 1. objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
 2. vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
 3. zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
 4. porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
 5. zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
 6. založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

 1. využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
 2. rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narozen
 3. účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
 4. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události
 5. předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
 6. uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
 7. ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
 8. uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

 

Tématické okruhy Přírodovědy ve 4. ročníku:

 1. Země – Země, vesmír, Slunce, planety, družice Země, Měsíc, lety do vesmíru (základní informace)
 2. podmínky života na Zemi – sluneční záření (světlo, teplo), voda, vzduch, půda
 3. živá příroda – rostliny z různého prostředí, živočichové z různého prostředí, způsob výživy a stavba těla, funkce jednotlivých částí, projevy života, význam živočichů a rostlin v přírodě a pro člověka, péče člověka o živočichy a rostliny
 4. člověk – základní ústrojí lidského těla: trávící, dýchací, oběhové a močopohlavní, jejich funkce v závislosti na nezbytných podmínkách života, péče o zdraví (prevence), první pomoc při úrazech
 5. technika – elektrické přístroje a dětské hračky, bezpečnost při manipulaci s přístroji
 6. ekologie – (nejde o ekologii jako vědu) ekosystémy v okolí školy, potravní řetězce, chráněná území, chráněné rostliny a živočichové, obecné zásady ochrany přírody a životního prostředí člověka
 7. měření a vážení – délka, hmotnost, objem, čas, teplota

 

Cílové zaměření předmětu Přírodověda ve 4. ročníku ZV

 

Vzdělávání v předmětu Přírodověda ve 4. ročníku směřuje k:

 • utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové spolupráci
 • rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
 • utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně
 • přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
 • objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
 • poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

Místo, kde žijeme

OVO 2: určí světové strany v přírodě i podle mapy, řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v pří-rodě

DV: zná světové strany

DV: rozlišuje světové strany v přírodě podle přírodních jevů (hvězdy, mrave-niště, stromy…)

DV: přiřadí světové strany na mapě, zorientuje mapu v přírodě

DV: zná zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

DV: zná zásady poskytnutí první po-moci

Okolní krajina:

 • světové strany
 • orientační body a linie
 • mapa
 • lidské tělo
 • první pomoc

OSV 1: dovednost zapamatování si

OSV 2: moje tělo,moje psychika,

OSV 9: řešení konfliktů, dovednost pro kooperaci

VDO 1: demokratické vztahy

OVO 3: vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách na mapách naší republiky

DV: přiřadí barvy na mapě k přírod-ním podmínkám

DV: srovnává přírodní podmínky v okolí svého bydliště s krajskými (re-gionálními)

Okolní krajina:

 • Místní oblast :vliv krajiny na život lidí, rostlinstvo a živočiš-stvo-zvláštnosti
 • Obec: poloha v krajině, význač-né přírodní body v okolí

EV 1: lidské sídlo (umělý ekosystém)

EV 3: zemědělství a doprava a životní prostředí

EV 4: naše obec

OVO 4: vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody

DV: zná chráněné krajinné oblasti, území v okolí obce (v nejbližším regi-onu)

Okolní krajina:

 • působení lidí na krajinu
 • orientační body – nejvyšší hora, vodstvo

EV 4: náš životní styl, životní pro-středí a zdraví

OVO 5: zprostředkuje ostatním zkuše-nosti a zážitky z vlastních cest a po-rovná přírodu v naší vlasti a v jiných zemích

DV: vypravuje svých prožitcích

DV: porovnává přírodu v okolí svého bydliště s širším okolím (region,kraj)

Okolní krajina:

 • tvary zemského povrchu
 • rozšíření půd, zemědělství
 • zajímavosti

ENV 3: zemědělství a životní pro-středí

Lidé kolem nás

OVO 8: rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci

DV: zná členy své rodiny a zná jejich role v rodině

DV: uvědomuje si mezigenerační vztahy (nejbližší příbuzenstvo)

DV: umí vysvětlit jednotlivé zamě-stnání členů rodiny

DV: popisuje volný čas rodiny, kolik volného času tráví rodina pohromadě, kolik času má každý člen rodiny na své zájmy

DV: definuje rodinná pravidla sluš-ného chování

DV: pojmenuje svoji pomoc slabším členům rodiny

Rodina: role v rodině, příbuzenské a me-zigenerační vztahy, život a fun-kce rodiny, zaměstnání a volný čas

Chování lidí: vlastnosti lidí, pomoc slabším, pravidla slušného chování

OSV 3: plánování učení a hry, stanovování osobních cílů

OSV 7: péče o dobré vztahy v rodině (třídě), respektování, podpora, pomoc

OVO 9: rozpozná ve svém okolí jednání a chování (ve vztahu k příro-dě), která se tolerovat nemohou

DV: zná zásady ochrany životního prostředí

DV: začíná si uvědomovat důležitost třídění odpadu (informační zdroje)

DV: uvědomuje si rozdíl mezi sou-kromým a státním

DV: posuzuje a hodnotí chování lidí ve vztahu k přírodě

Chování lidí:

 • Ochrana životního prostředí

·Třídění odpadu

 • Právo a spravedlnost ve vztahu k přírodě
 • Základní globální problémy – problémy životního prostředí, problémy konzumní společnosti

EV 3: odpady a hospodaření s odpa-dy, ochrana přírody,

EV 4: ekologický problém a způsoby řešení

OVO 11: poukáže v nejbližším přírodním a společenském prostředí na změny a problémy, navrhne zlepšení životního prostředí obce

DV: uvědomuje si odpovědnost lidí za ochranu rostlin a živočichů

DV: aktivně se zapojuje při ochraně přírody ve svém okolí

DV: chová se v chráněných oblastech podle zásad, které ukládá návštěvní řád

DV: aplikuje jednoduché třídění od-padu

DV: uvědomuje si živelné pohromy a ekologické katastrofy

DV: důležitost šetření elektrickou energií a pitnou vodou

DV: znečištění ovzduší, vhodné cho-vání v případě zvýšené koncentrace

DV: ekologické druhy dopravy

DV: opatření prováděná pro zlepšení životního prostředí obce (regionu)

Právo a spravedlnost:

 • ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody, chování lidí ve vztahu k přírodě

Vlastnictví: státní a soukromé (cho-vání lidí k různým druhům vlast-nictví)

EV 3: – význam ochrany životního prostředí, změny v krajině (krajina dříve a dnes)

EV 4: možnosti a způsoby ochrany životního prostředí, naše obec a náš životní styl

Lidé a čas

OVO 13: využívá knihoven, sbírek muzeí a archivů jako zdroje informací ke zdůvodnění základního významu chráněných částí přírody

DV: vyhledává informace o přírod-ních podmínkách regionu

DV: navštěvuje vhodné výstavy a expozice

Základní globální problémy

EV 4: prostředí a zdraví

Rozmanitost přírody

OVO 17: objevuje a zjišťuje propo-jenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody

DV: základní projevy života, podmínky života - výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin (různé druhy organizmů)

DV: zná základní společenstva v okolí školy, obce – rozpozná vzájemné vztahy mezi organismy, některé příčiny porušování rovnováhy

Základní podmínky života: voda, vzduch, půda

ENV 2: voda, ovzduší (čistota ovzdu-ší), půda – zdroj výživy

 

OVO 18: vysvětlí na základě elemen-tárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru rozdělení času a střídání ročních období

DV: chápe vztahy mezi planetami,

DV: vyjmenuje planety sluneční sou-stavy

DV: vnímá planetu Zemi jako součást vesmíru

DV: uvědomuje si nutnost ves-mírného bádání – lety do vesmíru

Vesmír a Země:

Sluneční soustava, planety, den a noc, roční období

 

OVO 19: zkoumá základní společen-stva ve vybraných lokalitách regionu

 

 

DV: popíše základní projevy života na konkrétních organismech,

DV: prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy

Živočichové

 • znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob ži-vota
 • základní skupiny živočichů, zá-stupci a jejich poznávání
 • stavba těla vybraných živočichů a funkce jednotlivých částí jejich těla
 • základní rozdíly mezi savci, ptáky, plazy, rybami, oboj-živelníky, hmyzem
 • význam přírody pro člověka
 • význam chovu domácích zvířat
 • živočichové ve volné přírodě, chov zvířat v zajetí - ZOO
 • potravní závislosti v přírodě
 • rostliny – stavba těla, repro-dukce, význam pro přírodu i člověka

ENV 4: rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, náš životní styl

OVO 20: porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech.

DV: pozoruje základní podmínky života ve vztahu k podnebí a počasí, zakládá jednoduché pokusy

(voda, vzduch, půda, světlo – tma)

Voda a vzduch: oběh vody v přírodě, proudění vzduchu

Den a noc, roční období

Význam ovzduší, vodstva, půd, rost-linstva a živočišstva na Zemi

Podnebí a počasí

EV 4: prostředí a zdraví, způsoby ochrany zdraví

OVO 21: zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat.

DV: zná konkrétní činnosti člověka v přírodě (těžba nerostů, zemědělská půda, energetické zdroje – elektrárna, průmysl – znečištění ovzduší)

Nerosty a horniny:

 • hospodářsky významné horniny a nerosty
 • zvětrávání

Půda: vznik půdy a její význam

Voda:

 • výskyt, vlastnosti a formy vody
 • oběh vody v přírodě

Vzduch:

 • vlastnosti, složení, proudění
 • význam pro život
 • hoření látek

 

ENV 2: přírodní zdrojea vlivy na prostředí

OVO 22: založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhod-notí a vysvětlí výsledky pokusu

DV: pozoruje a třídí látky, pozoruje a zapisuje vlastnosti látek (lupa), voda, nerosty, horniny, rostliny, zakládá herbář

Látky a jejich vlastnosti:

 • třídění látek
 • změny látek a skupenství
 • vlastnosti porovnání látek
 • vážení a měření veličin (délka, hmotnost, objem, čas, teplota)

Herbář

OSV 1: cvičení pro řešení problému

OSV 5: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity

Člověk a jeho zdraví

OVO 23: využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způso-bu života

DV: zná základní stavbu lidského těla, srovnává s ostatními živočichy (savci, ryby, plazi, ptáci)

DV:ví, co je zdravý způsob života (životospráva, denní režim, odpo-činek, pitný režim, nemoc - úraz, úra-zová zábrana)

DV:vnímá reklamní vlivy na zdravý životní styl

Lidské tělo: základní stavba (smyslo-vé vnímání)

 

Péče o zdraví, zdravá výživa

OSV 6: vzájemné poznávání, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem, chyby při poznávání lidí

MV 1 – kritický přístup k reklamnímu sdělení

OVO 24: rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývo-ji dítěte před a po jeho narození

DV: uvědomuje si etapy života po na-rození: předškolák, školák, dospělost

Lidské tělo, vývoj lidského těla

OSV 6: odlišnosti různých věkových skupin

OVO 25: účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob; uplatňuje základní dovednosti a návy-ky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou

DV: sestavuje svůj denní režim s účelným a efektivním využíváním času s ohledem na oprávněné nároky rodiny a školy

Denní režim

učení a volný čas

pomoc blízkým osobám

OSV 4: dobrá organizace času

OVO 26: uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdra-ví

DV: zná a orientuje se v situacích ohrožujících život

DV: uvědomuje si každodenní ne-bezpečí na silnicích (bezpečná cesta do školy)

DV: vnímá každodenní možnosti kri-zových situací

Dopravní výchova – bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty

Krizové situace – šikana, týrání

Média – brutalita a jiné formy násilí

OSV 7: péče o dobré vztahy, res-pektování, podpora a pomoc, lidská práva

MV 1: rozlišování mediálního sdělení od reality života

OVO 27: předvede v modelových situ-acích jednoduché způsoby odmítání návykových látek

 

DV: rozpozná běžná léčiva od lentilek

DV: umí rozlišit lék jako pomocníka i nepřítele

DV: zahraje různé situace ve kterých je kladen důraz na odmítání

DV: uvědomuje si rizika návykových látek a prostředků

Návykové látky a zdraví:

tabák, alkohol, počítače (soustavná hra)

OSV 10: dovednosti při řešení problémů, rozhodování z hlediska růz-ných typů problémů

VDO 2: přijímat odpovědnost za své postoje a činy, právo říci „Ne“

OVO 28: uplatňuje základní doved-nosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou

DV: dodržuje zásady zdravé výživy

DV: zná význam otužování

DV: rozlišuje a posuzuje brutalitu a jiné formy násilí (televize-realita)

Osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém prostředí, brutalita a jiné formy násilí v médiích

MV 2: různé typy sdělení, rozdíl mezi faktickým a fiktivním obsahem

OVO 29: ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

DV: zná rozdíl mezi nemocí a úrazem, v rámci svých možností jim umí předcházet

Nemoc (nachlazení, otužování, zdravá výživa, pitný režim)

Úraz (drobná poranění – řezná, tržná rána a jejich ošetření)

Služby odborné pomoci

 

OVO 30: uplatňuje ohleduplné chová-ní k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v da-ném věku

DV: orientuje se v bezpečném chování v kolektivu třídy a v zájmových skupi-nách,

DV: rozpozná chování jednotlivých členů v rodinném prostředí, mezi vrstevníky

Partnerství, rodina – pozitivní mezi-lidské vztahy

OSV 7:– péče o dobré vztahy, lidská práva

OSV 8: komunikace v různých skupi-nách

                               

 

 

 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu v 5. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět :

Přírodověda

Období – ročník :

2.období – 5. ročník

Počet hodin :

2

 

Očekávané výstupy předmětu Přírodověda

Na konci 2. období základního vzdělávání žák:

MÍSTO, KDE ŽIJEME

 1. určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
 2. určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
 3. rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
 4. vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
 5. zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
 6. rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam

LIDÉ KOLEM NÁS

 1. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, obci
 2. rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky
 3. rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
 4. orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích
 5. poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)

LIDÉ A ČAS

 1. pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
 2. využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
 3. rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
 4. srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
 5. objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

ROZMANITOST PŘÍRODY

 1. objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
 2. vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
 3. zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
 4. porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
 5. zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
 6. založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

 1. využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
 2. rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narozen
 3. účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
 4. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události
 5. předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
 6. uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
 7. ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
 8. uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

 

Tématické okruhy Přírodovědy v 5. ročníku:

 1. Země: postavení Země ve vesmíru, Slunce, planety, hvězdy, základní seznámení s magnetickou a gravitační silou, pohyby Země, střídání dne a noci, letní a zimní den
 2. neživá příroda: některé důležité nerosty a horniny, jejich zvětrávání, hospodářské využití, horniny a nerosty v regionu, neobnovitelné přírodní zdroje
 3. půda: její význam, druhy, využívání, zúrodňování, ochrana
 4. zkoumání látek: experimenty s porovnáváním tvarů, velikostí, vlastností látek skupenstvím, jednoduché třídění látek
 5. věda a lidské poznání: věda jako projev lidského ducha a vůle i jako zdroj pokroku, její naděje i rizika
 6. živá příroda: pozorování, určování a základní třídění rostlin (semenné, výtrusné, houby, mikroorganismy - na příkladech), pozorování,určování a základní třídění živočichů obratlovci, bezobratlí - příklady
 7. přírodní společenstva: (louka, pole, les, rybník) potravní řetězce a pyramidy, rovnováha v přírodě
 8. člověk: stavba lidského těla, kostra, vnitřní a smyslové orgány, správná životospráva, zodpovědnost za své zdraví, původ jedince a druhu, etapy života

Cílové zaměření předmětu Přírodověda v 5. ročníku ZV

Vzdělávání v předmětu Přírodověda ve 5. ročníku směřuje k tomu, že žák:

 • získané pracovní návyky používá v jednoduché samostatné i týmové spolupráci
 • pojmenovává a zapisuje pozorované skutečnosti ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
 • si utváří ohleduplné chování člověka a společnosti k přírodě a hledá možnosti aktivního uplatnění při jejich ochraně
 • se přirozeně vyjadřuje o pozitivních citech ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
 • objevuje a poznává všechno, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
 • poznává podstatu zdraví i příčin nemocí, upevňuje prevenci své chování vůči sobě samému svému okolí

 

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

Místo, kde žijeme

OVO 2: určí světové strany v přírodě i podle mapy, řídí se podle zásad bez-pečného pohybu a pobytu v přírodě

DV: rozlišuje světové strany na mapě i glóbu

DV: přiřadí světové strany na mapě, zorientuje mapu v přírodě, podle mapy a orientačních bodů se pohy-buje v terénu

DV: zná a uplatňuje zásady bezpeč-ného pohybu a pobytu v přírodě

DV: zná zásady poskytnutí první po-moci, ví jak poskytnout první pomoc

Česká republika

Orientační body a linie

Mapa

Lidské tělo

První pomoc

OSV 1: dovednost zapamatování si

OSV 2: moje tělo,moje psychika

OSV 9: řešení konfliktů, dovednosti pro kooperaci

VDO 1: demokratické vztahy

OVO 3: vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách na mapách naší republiky

DV: ví, co znamenají vrstevnice na mapě

DV: srovnává krajské přírodní pod-mínky s Českou republikou

Okolní krajina:

 • Česká republika – vliv krajiny na život lidí, rostlinstvo a živočiš-stvo - zvláštnosti
 • význačné přírodní body v ČR (hory, řeky, nížiny…)

EV 1: lidské sídlo (umělý ekosystém)

EV 3: zemědělství a doprava a život-ní prostředí

EV 4 – naše obec

OVO 4: vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody

DV: zná chráněné krajinné oblasti, území v České republice

Česká republika:

 • působení lidí na krajinu
 • orientační body – nejvyšší hora, vodstvo

EV 4: náš životní styl, prostředí a zdraví

OVO 5: zprostředkuje ostatním zkuše-nosti a zážitky z vlastních cest a po-rovná přírodu v naší vlasti a v jiných zemích

DV: vypravuje o svých prožitcích z dovolené a návštěvě jiných zemí (Evropa)

 

DV: porovnává přírodu v okolí svého bydliště s širším okolím České re-publiky

Česká republika: tvary zemského po-vrchu, rozšíření půd, zemědělství

Zajímavosti:

Postavení Země ve Vesmíru, Evropa (časová pásma, střídání dne a noci, roční období – souvislosti)

EV 3: zemědělství a životní prostředí

Lidé kolem nás

OVO 9: rozpozná ve svém okolí jednání a chování (ve vztahu k pří-rodě), která se tolerovat nemohou

DV: zná a uplatňuje zásady ochrany životního prostředí

DV: provádí třídění odpadu (infor-mační zdroje)

DV: zná rozdíl mezi soukromým a tátním a rspektuje práva vlastníků

DV: posuzuje a odnotí chování lidí ve vztahu k přírodě (špatné – dobré)

Chování lidí:

 • Ochrana životního prostředí
 • Třídění odpadu
 • Právo a spravedlnost ve vztahu k přírodě

Základní globální problémy:

 • problémy životního prostředí,
 • problémy konzumní společnosti

EV 3: odpady a hospodaření s odpa-dy, ochrana přírody,

EV 4: ekologický problém a způsoby jeho řešení

OVO 11: poukáže v nejbližším přírod-ním a společenském prostředí na změ-ny a problémy, navrhne zlepšení ži-votního prostředí obce

DV: uvědomuje si odpovědnost lidí za ochranu rostlin a živočichů

DV: aktivně se zapojuje při ochraně přírody ve svém okolí

DV: chová se v chráněných oblastech podle zásad, které ukládá návštěvní řád

DV: aplikuje jednoduché třídění od-padu ve škole a doma

DV: uvědomuje si živelné pohromy a ekologické katastrofy v širším vní-mání (navrhuje opatření)

DV: uvědoměle šetří elektrickou ener-gií a pitnou vodou

DV: uvědomuje si případy znečištění ovzduší, zná a uplatňuje vhodné chování v případě zvýšené koncen-trace

DV: zná ekologické druhy dopravy

DV: zná opatření prováděná pro zlepšení životního prostředí obce (regionu)

Právo a spravedlnost:

 • ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody
 • chování lidí ve vztahu k přírodě

Vlastnictví: státní a soukromé (chování lidí k různým druhům vlastnictví)

 • Situace hromadného ohrožení: povodeň
 • znečištěné ovzduší
 • znečištěná voda
 • další případy ohrožení

EV 3: význam ochrany životního prostředí, změny v krajině (krajina dříve a dnes)

EV 4: možnosti a způsoby ochrany životního prostředí, naše obec a náš životní styl

Lidé a čas

OVO 13: využívá knihoven, sbírek muzeí a archivů jako zdroje informací ke zdůvodnění základního významu chráněných částí přírody

DV: vyhledává a třídí informace o přírodních podmínkách České republiky

DV: navštěvuje vhodné výstavy a expozice

Základní globální problémy

Významné sociální problémy, problé-my konzumní společnosti

EV 4: prostředí a zdraví

Rozmanitost přírody

OVO 17: objevuje a zjišťuje propoje-nost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody

DV: orientuje se v základních projevech života, zná základní podmínky života - výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin,

DV: základní společenstva v České re-publice; vzájemné vztahy mezi orga-nismy, některé příčiny porušování rovnováhy

Rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní projevy a potřeby, prů-běh a způsob života, výživa

Stavba těla u některých druhů včetně reprodukčních orgánů, význam v pří-rodě a pro člověka

EV 2: voda, ovzduší (čistota ovzduší), půda – zdroj výživy

OVO 18: na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru vysvětlí souvislost s rozdě-lením času a střídáním ročních období

DV: vnímá postavení Země ve sluneč-ní soustavě a vesmíru

DV: vysvětlí střídání dne a noci a ročních období

DV: rozlišuje rozmanitost podmínek života na Zemi

DV: porovnává rostlinstvo a živočiš-stvo na Zemi

DV: srovnává podnebí a počasí

Vesmír a Země: sluneční soustava, den a noc, roční období

 

Životní podmínky: rozmanitost pod-mínek na Zemi, rostlinstvo a živočišstvo na Zemi

Podnebí a počasí

EV 4: nerovnoměrnost života na Ze-mi, rozdílné podmínky prostředí, roz-dílný společenský vývoj na Zemi

MV 1: kritický přístup ke zpravo-dajství, chápání podstaty mediálního sdělení

MV 2: vztah mediálního sdělení a so-ciální zkušeností

OVO 19: zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionu

DV: popíše základní projevy života na konkrétních organismech,

DV: prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy

Živočichové
 • znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života
 • základní skupiny živočichů, zá-stupci a jejich poznávání
 • stavba těla vybraných živočichů a funkce jednotlivých částí jejich těla
 • základní rozdíly mezi savci, ptá-ky, plazy, rybami, obojživelníky, hmyzem
 • význam přírody pro člověka
 • význam chovu domácích zvířat
 • živočichové ve volné přírodě, chov zvířat v zajetí - ZOO
 • potravní závislosti v přírodě

EV 4: rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, náš životní styl

OVO 20: na základě pozorování po-rovnává základní projevy života na konkrétních organismech

DV: Pozoruje základní podmínky ži-vota ve vztahu k podnebí a počasí na Zemi a vzhledem k Vesmíru

Voda a vzduch: oběh vody v přírodě, proudění vzduchu

Planety sluneční soustavy

Podnebí a počasí na Zemi

Postavení Země ve vesmíru

EV 4: prostředí a zdraví, způsoby ochrany zdraví

OVO 21: zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdra-ví člověka podporovat nebo poško-zovat.

DV: Zná konkrétní činnosti člověka v přírodě (těžba nerostů, zemědělská půda, energetické zdroje – elektrárna, průmysl – znečištění ovzduší)

Nerosty a horniny:

 • hospodářsky významné horniny a nerosty
 • zvětrávání

Půda: vznik půdy a její význam

Voda:

 • výskyt, vlastnosti a formy vody
 • oběh vody v přírodě

Vzduch:

 • vlastnosti, složení, proudění
 • význam pro život
 • hoření látek

EV 2: přírodní zdroje a vlivy na prostředí

OVO 22: založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhod-notí a vysvětlí výsledky pokusu

DV: Zná zdroje energie – uvědomuje si rizika a nebezpečí elektrické ener-gie

Elektrická energie – zapojování jednoduchých obvodů

 

Člověk a jeho zdraví

OVO 23: využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

DV: zná základní stavbu lidského těla, uvědomuje si pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou

DV: ví, co je zdravý způsob života (intimní a duševní hygiena)

DV: vnímá reklamní vlivy na zdravý životní styl

Lidské tělo – základní stavba důležité vnitřní orgány lidského těla

 

Péče o zdraví, zdravá výživa

OSV 6: vzájemné poznávání, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem, chyby při poznávání lidí

OVO 24: rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

DV: uvědomuje si etapy života před a po narození

DV: seznamuje se se základy lidské reprodukce (porovnání s ostatními organizmy)

Lidské tělo, vývoj lidského těla

OSV 6: odlišnosti různých věkových skupin

OVO 25: účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob

DV: sestavuje a dodržuje svůj denní režim s účelným a efektivním využí-váním času s ohledem na oprávněné nároky rodiny a školy

Denní režim

Učení a volný čas

Pomoc blízkým osobám

OSV 4: dobrá organizace času

OVO 26: uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdra-ví

DV: zná a orientuje se v situacích ohrožujících život

DV: uvědomuje si každodenní nebezpečí na silnicích (bezpečná cesta do školy)

DV: vnímá každodenní možnosti kri-zových situací

Dopravní výchova: bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty

Krizové situace: šikana, týrání, se-xuální zneužívání (omezování osobní svobody)

Přírodní katastrofy: povodeň, vichři-ce

Média: brutalita a jiné formy násilí

 

 

 

OSV 7: péče o dobré vztahy, respekto-vání, podpora a pomoc, lidská práva

 

MV 1: rozlišování mediálního sdělení od reality života

OVO 27: předvede v modelových si-tuacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek

DV: uvědomuje si rizika návykových látek a prostředků

Návykové látky a zdraví – tabák, alkohol, počítače (soustavná hra)

 

OVO 28: uplatňuje základní doved-nosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou

DV: zná rozdíl mezi nemocí a úrazem, v rámci svých možností jim umí před-cházet

 

DV: seznamuje se s nebezpečím HIV /AIDS

Nemoc (nachlazení, otužování, zdravá výživa, pitný režim)

Úraz (drobná poranění – řezná, tržná rána a jejich ošetření)

Služby odborné pomoci

Základy sexuální výchovy (cesty nákazy)

 

OVO 29: ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

DV: orientuje se v bezpečném chování v kolektivu třídy, v zájmových sku-pinách, v rodinném prostředí, mezi vrstevníky

 

 

Partnerství, rodina: pozitivní mezilid-ské vztahy

OSV 7: péče o dobré vztahy, lidská práva

OSV 8: komunikace v různých skupi-nách

OVO 30: uplatňuje ohleduplné chová-ní k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

DV: rozlišuje vnější znaky muže a ženy, vnímá biologické a psychické změny v dospívání,

DV: seznamuje se s etickou stránkou sexuality

Partnerství, rodičovství, základy se-xuální výchovy

OSV 4: předcházení stresům v mezi-lidských vztazích

           

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast :

Člověk a jeho svět

Vyučovací předmět :

Vlastivěda

 

Charakteristika předmětu

 

V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ve vybraných třech okruzích z pěti tematických okruhů: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas.

Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují se vzdálenějšími jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozoruje a přemýšlí o nich. Podmínkou úspěšného vzdělávání v této oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací. Propojením této oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností pomáhá žákovi zvládat nové životní situace, upevňovat pracovní a režimové návyky.

Na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí chápe organizaci života v rodině, ve škole, obci a ve společnosti. Různé činnosti a úkoly by měly probudit kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet vztah k naší zemi a k evropanství. Seznamují se s problémy, které provázejí soužití lidí, celé společnosti nebo i globální problémy. Žáci poznávají, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. Poznávají historii a současnost České republiky i v kontextu Evropy.

 

Cíle v oblasti postojů

 • mám rád místo, kde žiji, vážím si tradic rodiště, regionu i celé vlasti
 • patřím k svému národu, jsem na něj hrdý
 • vážím si tradic a kultury ostatních národů a etnik, respektuji jejich svobodu a nezávislost
 • mám úctu k lidským právům a demokracii

 

Cíle v oblasti dovedností a schopností

 • pomocí jednoduchých měřičských pomůcek nakreslit plán okolí školy, domu, zahrady
 • použít kompasu a směrové růžice k orientaci v krajině a na mapě podle světových stran hlavních i vedlejších
 • pracovat s mapami jako hlavním zdrojem informací o určitém území
 • vyhledávat informace v literatuře, časopisech, novinách, orientovat se v jízdním řádu, telefonním seznamu, poštovních směrovacích´číslech
 • poskytnout základní informace o místě, ve kterém žijí, a o svém regionu

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

 • utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
 • orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních informací
 • rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
 • poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
 • samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)
 • utváření ohleduplného vztahu ke kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně
 • přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
 • objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět

 

1.Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí

 

Výuka Vlastivědy společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:

 

Kompetence k učení: učitel vede žáky k zakládání pokusů a tím žák pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti. Učitel nabízí různé zdroje informací a tím vede žáka k vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů informací (encyklopedie, přírodovědné knihy a časopisy…).Učitel jasně, stručně, srozumitelně a v souvislostech provádí výklad a tím vede žáka k užívání obecně platných termínů, znaků a symbolů, uvádí věci do souvislostí

Kompetence k řešení problémů: učitel nabízí problémové úkoly, objasňuje více druhů řešení a tím vede žáka řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení, užívat při řešení problému empirické a logické postupy, tyto postupy prakticky ověřuje.Učitel společně s žáky vytváří pravidla a kritéria hodnocení a tím umožňuje žákovi sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů

 

Kompetence komunikativní: učitel nabízí různé texty a záznamy, audio i videotechniku a tím umožňuje žákovi porozumět různým typům textů a záznamů i obrazového materiálu. Učitel poskytuje žákovi informační a komunikační prostředky a technologie a tím vede žáka k efektivnímu využívání těchto prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

 

Kompetence sociální a personální: učitel umožňuje žákům podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a tím se žák učí spolupracovat ve skupině a respektovat daná pravidla, učitel poskytuje žákům prostor pro skupinovou práci a kooperativní učení a tím učí žáky podílet se na příjemné atmosféře v týmu. Učitel je žákům rádcem a tím vede žáka k tomu, že žák umí v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat.Učitel umožňuje žákům klást otázky a tím žák přispívá k diskusi v malé skupině, cítí potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení problémů

 

Kompetence občanské: učitel uznává možnost volby při rozhodování a tím umožňuje žákovi rozhodovat se podle dané situace, poskytovat účinnou pomoc dle svých možností. Učitel umožňuje dávat věci, jevy do souvislostí a vede žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a tím se žák učí chápat základní ekologické souvislosti, znát požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví

 

Kompetence pracovní: učitel poskytuje žákům různé nástroje a pomůcky a tím vede žáka k používání materiálů, nástrojů a vybavení a dodržování vymezených pravidel. Učitel předkládá různá rizika a následky nejen ve vztahu k lidem, ale i k přírodě a tím vede žáka k zodpovědnému přístupu k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví druhých, i z hlediska ochrany životního prostředí

 

2.Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu

 

OSV Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní rozvoj

OSV 1 Rozvoj schopností poznání: cvičení smyslového vnímání, vzornosti a soustředění, řešení problémů

OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: moje tělo, co o sobě vím a co ne, můj vztah ke mně samému, moje vztahy k druhým lidem

OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: organizace vlastního času, plánování učení

OSV 4 Psychohygiena: dobrá organizace času, rozumové zpracování problému, hledání pomoci při potížích

OSV 5 Kreativita: nápady, originalita, tvořivost

Sociální rozvoj

OSV 6 Poznávání lidí: vzájemné poznávání ve třídě

OSV 7 Mezilidské vztahy: chování podporující dobré vztahy, respektování, podpora, pomoc

OSV 8 Komunikace: řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, pravda, lež a předstírání v komunikace, komunikace v různých situacích

OSV 9 Kooperace: rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci

Morální rozvoj

OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů

OSV 11 Hodnoty, postoje, praktická etika: vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, pomáhající chování

VDO Výchova demokratického občana:

VDO 2 Občan, občanská společnost a stát: přijímat odpovědnost za své postoje a činy (zejména v ochraně životního prostředí)

MkV Multikulturní výchova:

MkV 2 Lidské vztahy: právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, uplatňování principu slušného chování (základní morální hodnoty)

EV Environmentální výchova:

EV 1 Ekosystémy: les, pole, vodní zdroje, lidské sídlo, kulturní krajina

EV 2 Základní podmínky života: voda, ovzduší, půda, ochrana biologických druhů, energie, přírodní zdroje,

EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí: doprava a životní prostředí, vlivy průmyslu na prostředí, odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody, změny v krajině

EV 4 Vztah člověka k prostředí: naše obec,náš životní styl, prostředí a zdraví,

MV: Mediální výchova:

MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: hledání rozdílů mezi různými druhy sdělení, chápání podstaty mediálního sdělení

MV 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti, identifikace společensky významných hodnot

MV 3 Vnímání autora mediálních sdělení: identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení, výrazové prostředky, fungování a vliv médií ve společnosti – vliv a role médií v každodenním životě

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda ve 4. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět :

Vlastivěda

Období – ročník :

2.období – 4. ročník

Počet hodin :

2 hodina

 

Očekávané výstupy předmětu Vlastivěda:

Na konci 2. období základního vzdělávání žák:

MÍSTO, KDE ŽIJEME

 1. určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
 2. určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
 3. rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
 4. vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
 5. zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
 6. rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam

LIDÉ KOLEM NÁS

 1. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, obci
 2. rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky
 3. rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
 4. orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích
 5. poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)

LIDÉ A ČAS

 1. pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
 2. využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
 3. rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
 4. srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
 5. objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

ROZMANITOST PŘÍRODY

 1. objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
 2. vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
 3. zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
 4. porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
 5. zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
 6. založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

 1. využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
 2. rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narozen
 3. účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
 4. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události
 5. předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
 6. uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
 7. ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
 8. uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

 

Cílové zaměření předmětu Vlastivěda ve 4. ročníku

 

Vzdělávání v předmětu Vlastivěda ve 4. ročníku směřuje k:

 

 • utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové spolupráci
 • rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
 • utváření ohleduplného vztahu ke kulturním a společenským výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně
 • přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
 • objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
 • poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování

Tématické okruhy Vlastivědy ve 4. ročníku

 1. světové strany: orientace v místní krajině, plán okolí školy
 2. chci být dobrý cyklista: základní pravidla pohybu v silničním provozu, pasivní a aktivní bezpečnost
 3. hospodářství: výrobky, zboží, obchod, peníze, ceny
 4. seznámení s mapou (barvy, hranice, základní značky), světové strany na mapě, tvary zemského povrchu, základní typy krajiny
 5. mapa České republiky, sousední státy, hlavní město Praha, nejvyšší pohoří, řeky, státní symboly, region ve kterém žiji, kulturní a průmyslové centrum, obyvatelé krajiny, města, průmysl, vesnice, venkov, zemědělství, exkurze do zajímavých míst
 6. dějiny vlasti: pověsti a báje jako prostředek k probuzení zájmu o dějiny národa a regionu. Svědectví práce našich předků uchované v památkách

 

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

Místo, kde žijeme

OVO 1: určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu

DV: zná a uplatňuje zásady bezpeč-ného pohybu a pobytu v přírodě

DV: chce být dobrým cyklistou- základní pravidla pohybu v silničním provozu, pasivní a aktivní bezpečnost

Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie

První pomoc

BESIP – dopravní značky, křižovatky, pravidla silničního provozu z hlediska chodce a cyklisty

OSV 1: dovednost zapamatování si

OSV 9: řešení konfliktů, dovednost pro kooperaci

VDO 1: demokratické vztahy

OVO 2: určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

DV: rozlišuje světové strany na mapě

DV: přiřadí světové strany na mapě, zorientuje mapu v přírodě, podle mapy a orientačních bodů se pohybu-je v terénu

Mapa ČR – zemský povrch, nížiny, pohoří, vodní toky a plochy

 

Regionální turistická mapa

 

OVO 3: rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map naší republiky

DV: pracuje s plánem obce, popíše cestu do školy ze svého bydliště, označí „kritické body“ bezpečné cesty do školy, navrhne řešení

DV: seznámí se s mapou (barvy, hra-nice, základní značky), světové strany na mapě, tvary zemského povrchu, základní typy krajiny

Obec, město, místní krajina

 

 

 

Zemský povrch a jeho tvary, vliv kra-jiny na život lidí, působení lidí na kra-jinu

VMEGS 2: naše vlast a Evropa

OVO 4: vyhledává jednoduché údaje o sídlištích lidí na mapách naší republiky

DV: poznává dějiny vlasti - pověsti a báje jako prostředek k probuzení zájmu o dějiny národa a regionu.

DV: svědectví práce našich předků uchované v památkách.

Báje a pověsti regionu, historické zvláštnosti regionu (UNESCO, hrady a zámky, významné památky)

 

OVO 4: vyhledává typické regionální zvláštnosti osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska historického, politického, správního a vlastnického

DV: seznámení s mapou (barvy, hra-nice, základní značky), světové strany na mapě, tvary zemského povrchu, základní typy krajiny

DV: pozná mapu České republiky, sousední státy, nejvyšší pohoří, řeky, nížiny

DV: region ve kterém žiji, kulturní a průmyslové centrum regionu, oby-vatelé krajiny, města, průmysl, ves-nice, venkov, zemědělství, exkurze do zajímavých míst

Mapa České republiky

 

 

 

 

 

 

Regiony ČR – surovinové zdroje, výroby, služby a obchod

VMEGS 1: rodinné příběhy, život dětí v jiných zemích

OVO 5: zprostředkuje ostatním zkuše-nosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

DV: vypráví a vyhledává na mapě místo svého prázdninového pobytu

DV: hovoří, zaznamenává a porov-nává místo svého pobytu s místem bydliště

Regiony ČR

 

OVO 6: rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam

DV: poznává polohu a významné historické postavení hlavního města Prahy

DV: rozlišuje státní symboly a jejich význam,

DV: zná místní samosprávu a státní správu

Národ, základy státního zřízení a politického systému ČR

 

 

Státní správa a samospráva (třídní, místní, krajská), státní symboly

VDO 2: základní principy demokra-tického státu

Lidé kolem nás

OVO 7: vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v ro-dině, v obci

DV: vyvozuje, stanovuje a dodržuje pravidla chování ve třídě, ve škole

DV: respektuje pravidla soužití v rodině,

DV: zná a respektuje pravidla soužití v obci, uvědomuje si možné následky při porušování pravidel

DV: zná a respektuje pravidla silnič-ního provozu v obci

Státní správa a samospráva

pravidla soužití – třídní, školní, spole-čenská

 

 

Práce městské a státní policie

VDO 2: základní principy a hodnoty demokratického systému

VDO 4: základní kategorie fungování demokracie: zákon spravedlnost, řád, norma, právo, morálka)

OVO 9: rozpozná ve svém okolí je-dnání a chování, která nemohou tole-rovat a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy

DV: všímá si, registruje a popisuje nevhodné chování spolužáků a spo-luobčanů; navrhne opatření a řešení

Soužití lidí: obchod, firmy, zájmová sdružení a spolky, pomoc nemocným a sociálně slabším

Právo a spravedlnost: základní lidská práva a práva dítěte, práva a povin-nosti žáků školy, protiprávní chování

VDO 2: Listina základních práv a svobod, přijímání odpovědnosti za své postoje a činy

VDO 4: základní kategorie fungování demokracie

OVO 10: orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích

DV: vnímá a popisuje různé druhy vlastnictví a hospodářství - výrobky, zboží, obchod, peníze, ceny

Vlastnictví: soukromé, veřejné, osob-ní, společné

Hmotný a nehmotný majetek, peníze

 

OVO 12: pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochope-ní vztahů mezi ději a mezi jevy

DV: orientuje se v čase, rozumí ději-nám jako časovému sledu událostí

DV: orientuje se v kalendáři a na jeho základě je schopen určit roční období

Orientace v čase a časový řád: určo-vání času, čas jako fyzikální veličina, kalendář, letopočet

Dějiny jako časový sled událostí

 

OVO 13: využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

DV: umí vyhledávat regionální pa-mátky, zajímá se o možnosti péče o památky

DV: seznamuje se s minulostí kraje a předků

Regionální památky, péče o památky (UNESCO), lidé pečující o památky

VMEGS 3: kořeny a zdroje evropské civilizace

OVO 14: rozeznává současné a minu-lé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik

DV: uvědomuje si proměny způsobu života z historického hledisky (na zá-kladě vyprávění pamětníků či jiných zdrojů informací)

DV: vnímá rozdílné způsoby bydlení, předměty denní potřeby

Současnost a minulost v našem životě proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby

 

VMEGS 3: klíčové mezníky evropské historie

OVO 15: srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v mi-nulosti a současnosti s využitím regio-nálních specifik

DV: seznamuje se s pověstmi regionu i ČR

Minulost v našem životě, svědectví našich předků

 

OVO 16: objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a vý-znamných dnů

DV: poznává současnost a minulost v našem životě z hlediska významných dnů a státních svátků

Současnost a minulost v našem životě – významné dny a státní svátky

VMEGS 3: klíčové mezníky evropské historie

         

 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda v 5. ročníku

 

 

 

Vyučovací předmět :

Vlastivěda

Období – ročník :

2.období – 5. ročník

Počet hodin :

2

 

Očekávané výstupy předmětu Vlastivěda:

Na konci 2. období základního vzdělávání žák:

MÍSTO, KDE ŽIJEME

 1. určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
 2. určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
 3. rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
 4. vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
 5. zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
 6. rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam

LIDÉ KOLEM NÁS

 1. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, obci
 2. rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky
 3. rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
 4. orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích
 5. poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)

LIDÉ A ČAS

 1. pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
 2. využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
 3. rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
 4. srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
 5. objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

ROZMANITOST PŘÍRODY

 1. objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
 2. vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
 3. zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
 4. porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
 5. zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
 6. založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

 1. využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
 2. rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narozen
 3. účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
 4. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události
 5. předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
 6. uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
 7. ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
 8. uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

 

Tématické okruhy předmětu Vlastivěda v 5. ročníku

 1. mapa: měřítko, poledníky, rovnoběžky, další značky na mapě
 2. Česká republika: státoprávní uspořádání, instituce demokratického státu, jejich vzájemné vztahy a vztahy mezi občanem a těmito institucemi (prezident, parlament,vláda, zákony, soudy, volby)
 3. Praha: hlavního město republiky, jeho minulost a současnost
 4. základní poznatky o regionech ČR: města, průmysl, zemědělství, obyvatelstvo, surovinové a energetické zdroje, zajímavosti v regionech
 5. dějiny naší vlasti: časová přímka 0 - 2000 (rok, století, tisíciletí), nejvýznamnější osobnosti a události v našich dějinách (vycházet z literárního zpracování, ne data), regionální zajímavosti - vlastenecká výchova
 6. doprava a cestování: vzájemně propojený svět, na kole jezdím bezpečně
 7. za hranicemi ČR: Evropa, evropské státy, hlavní města sousedních států, poznatky získané cestováním dětí, svět - kontinenty, lidská společenství, elementární charakteristika kontinentů a jejich obyvatel, významné cesty a objevy

 

 

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezové téma

 

Místo, kde žijeme

OVO 1: určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu

DV: ukáže polohu svého města (obce) na mapě, pracuje s mapou z hlediska měřítka

DV: ukáže a určí na mapě poledníky, rovnoběžky, další značky na mapě

Česká republika:

 • orientační body a linie
 • mapa – poledníky a rovnoběžky

 

BESIP – pravidla silničního provozu z hlediska chodce a cyklisty

Cyklostezky v regionu

 

 

 

 

VDO 2: občan jako odpovědný člen společnosti

OVO 3: rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map

DV: vyznačí na mapě ČR základní orientační body – významné řeky, pohoří, nížiny, přehrady

DV: pozná polohu ČR v Evropě

DV: uvědomuje si postavení ČR za hranicemi - Evropa, evropské státy, hlavní města sousedních států,

DV: předává poznatky získané cestováním dětí,

DV: svět - kontinenty, lidská spole-čenství, elementární charakteristika kontinentů a jejich obyvatel,

DV: významné cesty a objevy

Mapa ČR: zemský povrch a jeho tvary, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu

 

Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU

Cestování

 

VMEGS 1: naši sousedé v Evropě, ži-vot dětí v jiných zemích

OVO 3: vyhledává jednoduché údaje o sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí

DV: poznává dějiny vlasti - pověsti a báje jako prostředek k probuzení zájmu o dějiny národa a regionu

DV: svědectví práce našich předků uchované v památkách.

DV: seznamuje se s evropskou historií

Báje a pověsti regionu, historické zvláštnosti regionu (UNESCO, hrady a zámky, významné památky)

 

 

Řecké báje a pověsti,

 

 

 

 

 

VMEGS 1: zvyky a tradice národů Evropy

OVO 4: vyhledává typické regionální zvláštnosti osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska historického, politického, správního a vlastnického

DV: vnímá soužití lidí na základě společného „evropského“ domu

DV: pozná nejbližší národní sousedy ČR, porovnává povrch, vodstvo

DV: v rámci EU dokáže vyhledávat zvláštnosti a posuzuje jejich význam

 

Evropa a EU

VMEGS 2: – mezinárodní setkávání, životní styl a vzdělávání mladých Evropanů

 

OVO 5: zprostředkuje ostatním zkuše-nosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a příro-du v naší vlasti i v jiných zemích

DV: vypráví a zaznamenává osobní zkušenosti ze zahraničních cest

DV: na základě vlastních zkušeností porovnává způsob života i přírodu

DV: zprostředkovává ostatním pohled na život v zahraničí

Evropa a EU

VMEGS 2: mezinárodní setkávání, životní styl a vzdělávání mladých Evropanů

OVO 6: rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, sym-boly našeho státu a jejich význam

DV: poznává polohu a významné historické postavení hlavního města Prahy

DV: rozlišuje a zná státní symboly a jejich význam

DV: zná místní samosprávu a státní správu, zná princip krajské samo-správy

Národ, základy státního zřízení a poli-tického systému ČR

 

Státní správa a samospráva (místní, krajská), státní a krajské symboly

Symboly EU

Česká republika: státoprávní uspořá-dání, instituce demokratického státu, jejich vzájemné vztahy a vztahy mezi občanem a těmito institucemi (prezi-dent, parlament, vláda, zákony, soudy, volby)

VMEGS 2: státní a evropské symboly

Lidé kolem nás

OVO 7: vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci, ve společnosti

DV: vyvozuje, stanovuje a dodržuje pravidla chování ve třídě, ve škole

DV: respektuje pravidla soužití v ro-dině,

DV: zná a respektuje pravidla soužití v obci, uvědomuje si možné následky při porušování pravidel

DV: zná a respektuje pravidla silnič-ního provozu v obci (bezpečná jízda na kole)

Státní správa a samospráva:

pravidla soužití – třídní, školní, spole-čenská

 

 

 

Práce městské a státní policie

 

BESIP – dodržování pravidel silničního provozu

VDO 1: škola jako model demokratické společnosti, demokra-tická atmosféra a demokratické vztahy ve škole

 

 

 

 

VDO 2: občan jako odpovědný člen společnosti

OVO 9: rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která nemohou tolerovat a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy

DV: všímá si, registruje a popisuje nevhodné chování spolužáků a spo-luobčanů, navrhne opatření a řešení

DV: vnímá aposuzuje chování představitelů politických stran

DV: seznamuje se s různými typy církví z historického hlediska v celosvětovém kontextu

DV: uvědomuje si prvky a principy demokracie

 

Soužití lidí – obchod, firmy, zájmová sdružení a spolky, pomoc nemocným a sociálně slabším

Právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a po-vinnosti žáků školy, protiprávní chování

 

politické strany, církve

 

 

VDO 2: – přijímá odpovědnost za své postoje a činy, práva a povinnosti občana

 

 

 

 

 

VDO 3 – společenské organizace a hnutí

OVO 10: orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích

DV: vnímá a popisuje různé druhy vlastnictví a hospodářství - výrobky, zboží, obchod, peníze, ceny

DV: uvědomuje si významné sociální problémy z evropského i světového hlediska, problémy konzumní společ-nosti

Vlastnictví: soukromé, veřejné, osob-ní, společné

Hmotný a nehmotný majetek, peníze a jejich hodnota (euro a ostatní měny)

Doprava a cestování: vzájemně pro-pojený svět,

 

 

 

 

VMEGS 1 – naši sousedé v Evropě, lidová slovesnost

VMEGS 2 – život Evropanů a styl života evropských rodinách

Lidé a čas

OVO 12: pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pocho-pení vztahů mezi ději a mezi jevy

DV: orientuje se v čase, rozumí dě-jinám jako časovému sledu událostí

DV: orientuje se v kalendáři a na jeho základě je schopen určit roční období

DV: poznává dějiny naší vlasti

Orientace v čase a časový řád: určování času, čas jako fyzikální veli-čina, kalendář, letopočet

Dějiny jako časový sled událostí: časová přímka 0 - 2000 (rok, století, tisíciletí), nejvýznamnější osobnosti a události v našich dějinách (vycházet z literárního zpracování, ne data)

Regionální zajímavosti - vlastenecká výchova

 

OVO 13: využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

DV: umí vyhledávat regionální památky, zajímá se o možnosti péče o památky

 

DV: seznamuje se s minulostí kraje a předků

DV: vnímá různé druhy a typy kultury, zná rozdíl mezi masovou kulturou a subkulturou

Významné státní památky, péče o památky (UNESCO), lidé pečující o památky

Kulturní instituce

 

Média , multikulturní společnost

 

MV 1: poznávání vlastního kulturního zakotvení

MV 2: vztahy mezi kulturami

MV 3: rovnocennost všech etnických skupin a kultur

OVO 14: rozeznává současné a minu-lé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik

DV: uvědomuje si proměny způsobu života z historického hledisky (na základě vyprávění pamětníků či jiných zdrojů informací)

DV: vnímá rozdílné způsoby bydlení, předměty denní potřeby

Současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby

 

 

OVO 15: srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

DV: seznamuje se se způsobem života a práce našich předků

DV: k poznávání používá regionální specifika

Současnost a minulost v našem životě

 

OVO 16: objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a vý-znamných dnů

DV: poznává současnost a minulost v našem životě z hlediska významných dnů a státních svátků ve vazbě na evropské soužití

Současnost a minulost v našem životě: významné dny a státní svátky

Významné dny a státní svátky v Evropské unii

 

VMEGS 2: Den Evropy

VMEGS 3: co Evropu spojuje a co ji rozděluje

             

 

 

 

 

 

 

PRAVIDELNĚ SE OPAKUJÍCÍ AKCE A PROJEKTY


Jsou nabízeny všem žákům a vedou k posílení všech klíčových kompetencí a naplňování průřezových témat.▪ Slavnostní zahájení školního roku- vítání prvňáčků
Co tím sledujeme
Příjemné vykročení do nového školního roku, setkání s rodiči, dodržování tradic školy, vzbuzování pocitu sounáležitosti a hrdosti na školu, prevence šikany.


▪ Mikulášská nadílka
Náplň
Ve spolupráci s Hudebním divadlem v K. Varech připravujeme pro děti ZŠ i MŠ pohádkové dopoledne s Mikulášskou nadílkou.
Co tím sledujeme
Tradice, prevence šikany.


▪ Vánoce - Advent ve škole
Náplň
Společná ranní setkání při svíčkách, vyprávění, rozdávání dárků, pečení perníčků.
Co tím sledujeme
Připomenutí tradic, navození příjemné atmosféry, pocit sounáležitosti- komunitní výchova, žáci aplikují základní společenské normy chování.

• Vánoční zpívání u stromečku
Náplň
Vystoupení žáků na veřejnosti pro důchodce, dodržování a připomínání vánočních zvyků a tradic, prezentace školy na veřejnosti.
Co tím sledujeme
Prevence šikany, žáci prezentují školu na veřejnosti, uvědomují si dodržování tradic, ověřují si organizační a komunikační schopnosti na veřejnosti, žáci získávají hezký vztah ke starším lidem.


▪ Masopust
Náplň
Žáci společně s vyučujícími připravují masopustní průvod, dodržování zvyků a tradic vesnice, prezentace školy na veřejnosti, zapojení veřejnosti do života školy
Co tím sledujeme
Žáci si uvědomují tradice a zvyky, aktivně se zapojují do dění, prezentují školu na veřejnosti.


▪ Velikonoce
Náplň
Směřuje k dodržování tradic, každoročně se obměňuje náplň- vždy se zaměřením na Velikonoce.
Co tím sledujeme
Žáci si uvědomují tradice a zvyky, týmová spolupráce.


▪ Klub mladého čtenáře
Náplň
Návštěva místní knihovny ,půjčování knih, poslech ukázky z knih.
Co tím sledujeme
Získávání emocionálních zážitků, vztahu k literatuře, vnímání krásy jazyka.


▪ Den dětí
Náplň
Pro žáky ZŠ i MŠ -hledání pokladu, soutěživé hry- sbírání žetonů na odměny.
Co tím sledujeme
Prevence šikany, týmová spolupráce, upevňování mezilidských vztahů.


▪ Vítání občánků
Náplň
Vystoupení dětí z MŠ se sestaveným programem na obecním úřadě.
Co tím sledujeme
Prezentace školy na veřejnosti, ověřují si organizační a komunikační schopnosti na veřejnosti, týmová spolupráce.
▪ Pravidelné exkurze - Okolí obce
Náplň
. Dle zadání učitele ( celodenní vycházka). Pamětní strom,údolí…
Co tím sledujeme
Upevňování a procvičování poznatků z prvouky a přírodovědy. Dopravní výchova v praxi.


• Poznávání obce
Náplň
Návštěva obecního úřadu a pošty.
Co tím sledujeme
Rozvíjení základní dovednosti komunikace. Pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti. Poznávání kultury obce a její ochrany, seznamování se životním stylem obce.


▪ Výchovné koncerty a divadla
Náplň
Pro 1.-5. ročník. Kulturní vystoupení pozvaných umělců.
Co tím sledujeme
Rozvíjení emocionálního a estetického cítění. Rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku. Kultivovaný projev při divadelních vystoupeních a výchovných koncertech.


▪ Letní olympiáda
Náplň
Pro žáky 1.-5.ročníku a dětí z MŠ, plnění sportovních disciplín dle výběru učitelů.
Co tím sledujeme
Rozvíjení tělesné zdatnosti- zdravý životní styl, význam a tradice olympijských her


▪ Slavnostní ukončení školního roku- ŽŠ a MŠ
Co tím sledujeme
Upevňování pozitivního vztahu ke škole, udržování školních tradic, uvědomění si slavnostního okamžiku a významu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hodnocení a autoevaluace

 

 

6.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků ve vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

 

Zásady hodnocení ( známkování)
 • Hodnocení je procesem otevřené spolupráce mezi učitelem a žákem, kterému

poskytuje okamžitou a častou zpětnou vazbu o pozitivech a negativech jeho práce. Hodnocení se však netýká pouze výsledků práce, ale převážně procesu, kterým se žák k výsledku dopracoval.

 • Usilujeme o to, aby hodnocení bylo objektivní, proto stanovujeme jasné cíle,

kterých má být dosaženo.

 • Umožňujeme žákovi podílet se na hodnotícím procesu.
 • Hodnotíme individuální pokrok bez srovnání s ostatními.
 • Klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo. Žáci mají možnost a dostatek času k naučení, procvičení a zažití učební látky.
 • Hodnotíme, co žák umí, s ohledem na věkové zvláštnosti a s vědomím, že každý může zakolísat – kvůli indispozici.
 • Uplatňujeme individuální přístup ( žáci se spec.vzdělávacími potřebami, žáci po nemoci, v těžké životní situaci apod.).
 • Nevyvolávat stres.

 

Pro potřeby klasifikace rozdělujeme předměty na tyto:
s převahou teoretického zaměření ( český jazyk, anglický jazyk, matematika,

prvouka)

s převahou praktického zaměření ( pracovní činnosti)
s převahou výchovného zaměření( hudební výchova, tělesná výchova, výtvarná

výchova, pohybové hry)

 

 • Hodnocení výsledků ve vzdělávání na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm ( číselně), slovně nebo kombinací obou způsobů.
 • Omezujeme a odbouráváme zkoušení u tabule ( nahrazujeme vyvoláváním v lavici), výsledek se každý žák dozví ihned po zkoušení.
 • Oznamujeme všechny písemné práce, testy, diktáty atd. a důležité činnosti předem ( zásada – Nechceme nachytat, chceme naučit), písemné práce prokazatelně opravíme nejpozději do 7 dnů, zajistíme jejich opravu, rozebereme známkování a časté chyby.
 • Rozlišujeme a používáme formativní a finální hodnocení ( formativní – test nedopadl dobře, příště si ho napíšete znovu a naostro, kdo se zlepší, tomu započítám tu lepší známku).

- Známku žákovi vždy zdůvodníme výčtem kladů a nedostatků.

 • Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí výsledky, jichž žák dosáhl za CELÉ KLASIFIKAČNÍ OBDOBÍ.

 

 

Pravidla pro sebehodnocení žáků

 

- Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a

sebevědomí žáků.

- Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se

žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu

nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je

důležitý prostředek učení.

- Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit, co se mu daří, co mu ještě nejde, jaké

má rezervy, jak bude pokračovat dál.

- Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

- Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka

pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více

aktivizovat žáka.

 

 • Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení

v oblasti:

 • zodpovědnost
 • motivace k učení
 • sebedůvěra
 • vztahy v třídním kolektivu.

 

Zásady pro hodnocení chování ve škole

 

 • klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učitelem, který ve třídě vyučuje a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě
 • kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování školního řádu školy během klasifikačního období
 • při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka
 • k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná
 • škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou
 • nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě
 • zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informováni třídním učitelem a učitelem jednotlivých předmětů:
 • průběžně prostřednictvím žákovské knížky
 • před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období)
 • okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu

 

Výchovná opatření:

 1. pochvaly – udělí ředitelka školy, třídní učitel sám, písemně, zpravidla formou zápisu do ŽK, na vysvědčení,…, vždy je nutno zapsat do školní matriky
 2. opatření k posílení kázně (kárné opatření) – napomenutí třídního učitele –ihned, důtka třídního učitele – ihned, se souhlasem ředitelky školy, důtka ředitelky školy – po projednání v pedagogické radě

 

 

 

 

 

 

Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kriterií

 

Stupně hodnocení prospěchu

 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

 

 

 1. výborný
 2. chvalitebný
 3. dobrý
 4. dostatečný
 5. nedostatečný

nehodnocen

 

 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:

 • předměty s převahou teoretického zaměření ( český jazyk, anglický jazyk, matematika, prvouka)
 • předměty s převahou praktických zaměření ( pracovní činnosti)
 • předměty s převahou výchovného zaměření ( hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, pohybové hry)

 

Kriteria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, přírodovědné předměty a matematika.

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů,

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,

- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,

- kvalita výsledků činností,

- osvojení účinných metod samostatného studia.

 

 

 

 

 

 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

 

Škála hodnocení pro testy a písemné práce

Přísnější – český jazyk a matematika

 

1 100 % - 92 %

2 do 79 %

3 do 51 %

4 do 20 %

5 od 19 % - 0 %

 

Mírnější – prvouka, anglický jazyk

 

1 100% - 85%

2 do 70%

3 do 40%

4 do 15%

5 od 14% do 0%

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.

 

Tato klasifikace se týká pracovních činností.

Při klasifikaci v předmětu se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,

- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,

- kvalita výsledků činností,

- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní

prostředí

 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

 

Stupeň 1 ( výborný)

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Aktivně překonává vyskytující se překážky.

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. l

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, pohybové hry.

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,

- kvalita projevu,

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

Při tělesné výchově se žák při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

 

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

 

 

Stupně hodnocení chování

 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

1 – velmi dobré

2 – uspokojivé

3 – neuspokojivé

 

Kriteria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

 

Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

 

Stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

 

Stupeň 3 (neuspokojivé)

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitelky školy dopouští dalších přestupků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kriterií

 

 • O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitelka školy po projednání v pedagogické radě.
 • Třídní učitel po projednání s vyučujícím ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.
 • U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodně ředitelka školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
 • Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a volitelných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

 

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení

 

Prospěch

 

 

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami

1 – výborný

ovládá bezpečně

2 – chvalitebný

ovládá

3 – dobrý

v podstatě ovládá

4 – dostatečný

ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný

neovládá

Úroveň myšlení

1 – výborný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti

2 – chvalitebný

uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý

menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný

nesamostatné myšlení

5 - nedostatečný

odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Úroveň vyjadřování

1 – výborný

výstižné a poměrně přesné

2 – chvalitebný

celkem výstižné

3 – dobrý

myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4 – dostatečný

myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 - nedostatečný

i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští

1 – výborný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností ,pracuje samostatně, přesně a s jistotou

 

 

6.2 Kritéria hodnocení

 

Jedno z nejdůležitějších kritérií je zvládnutí očekávaných výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů.

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů, s výjimkou předmětů, ze kterých byl uvolněn.

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce srpna.

Opravné zkoušky se konají v termínu stanoveném ředitelkou školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky.

 

 

6.3. Evaluace

 

 

 

 

 

Oblasti autoevaluace

 

Cíle

Kritéria

Nástroje

Časový harmonogram

Podmínky ke vzdělávání

 

 

 

 

Prostorové podmínky

Zlepšení vybavení školy, jejího vzhledu, zabezpečení prostor pro výuku

Počet žáků

Spolupráce se zřizovatelem

Duben

Materiální podmínky

 

Pomůcky, vybavenost třídy, prostor pro škol.družinu

Pozorování, rozhovory s učiteli

Průběžně

Finanční podmínky

 

 

Rozbory hospodaření

Měsíčně

Personální podmínky

Kvalifikovaný, aprobovaný sbor, vzdělávání v DVPP

Kvalifikace učitelů

Plán DVPP

Září

BOZP a hygiena

bezpečná škola

Odpovídající revize, zabezpečení dozorů

Kontrola BOZP dozorů, rozbor úrazovosti

Kontrola BOZP duben, následná kontrola srpen, dozory průběžně

Průběh vzdělávání

 

 

 

 

Vyučovací proces

Soulad ŠVP, RVP, soulad ŠVP s jeho realizací

Plnění ŠVP, klima, důraz na kompetence

Hospitace, vzájemné hospitace, rozbory, pozorování

Průběžně

Výlety a exkurze

Použití jiných forem vyučování

Výlety a exkurze v souladu s cíli ŠVP

Kontrola souladu cílů výletu a exkurzí s cíly ŠVP

 

 

Při žádosti o výlet

Akce školy

Vytváření image školy, jiné formy vzdělávání

 

 

Úspěšnost akce, její soulad s cíli ŠVP

Vyhodnocení a rozbor akce, zpětná vazba

Viz celoroční plán práce

Žáci se specifickými potřebami

Umožnit žákům rozvíjet jejich schopnosti způsobem odpovídajícím jejich potřebám

 

 

Rozvoj dovedností v rámci schopností žáka

Rozhovory se zástupci PPP, rodiči

Průběžně

Nadaní žáci

Umožnit žákům rozvíjet jejich nadání

Účast na soutěžích, individuální přístup k žákům

Rozbory účastí na soutěžích, rozhovory, hospitace

Průběžně

Klima školy

Spokojenost žáků ve škole

Spokojený žák

Pozorování, rozhovor, dotazníky

Průběžně

Výsledky vzdělávání žáků

 

 

 

 

Hodnocení

Objektivní a motivační hodnocení

 

Porady, rozhovory se žáky, rodiči, učiteli

Měsíčně, průběžně

Účast v soutěžích

Účast žáků v soutěžích

Zapojení žáků do soutěží

Rozbor účasti žáků a jejich úspěšnost

1x ročně

Řízení školy

 

 

 

 

Personalistika a DVPP

Zabezpečení kvalifikovaného sboru

Kvalifikovanost učitelů, účast pedagogických pracovníků na DVPP

Plán DVPP

Září, při přijímání nových pracovníků

Vnitřní předpisy

Úplnost a správnost dokumentace, vnitřní předpisy odpovídající legislativě

Předpis odpovídající legislativě

Kontrola a úprava vnitřních dokumentů dle legislativních změn

Průběžně, celkově listopad

Plány

Dosažení stanovených cílů, odstranění nahodilosti v řízení školy

 

Plány práce a jednotlivých činností

Kontrola plánů

Září

Kontrolní činnost

Plnění výchovně vzdělávacích cílů,

správnost a účelnost nakládání s prostředky

Dosažené kompetence,

fungující škola

Hospitace, vzájemné hospitace, rozhovory, pozorování, rozbory dokumentace, rozbory hospodaření

Průběžně

Řešení stížností

Prošetření stížností a náprava případných nedostatků či pochybení

Stížnost

Rozhovory, pozorování

Dle potřeby

Organizační zabezpečení

Zabezpečení chodu školy s jednoznačně stanovenými kompetencemi jednotlivých pracovníků

Funkční sekce

Inventury, hospitace, rozhovory, pozorování

Průběžně

Úroveň výsledků práce školy

 

 

 

 

Obraz školy

Dobrá pověst školy na veřejnosti

Přijímání žáků, spokojenost rodičů, zřizovatele

Rozbor zápisu, dotazníky rodičům

Průběžně

Zápis

Zajistit kapacitu třídy

Počet zapsaných žáků

Porovnávání demografického vývoje s počtem zapsaných žáků

Leden-únor

Další akce školy

Zlepšení obrazu školy

Prezentace žáků

Zviditelnění školy

Povedená akce

Vyhodnocení a rozbor akce, zpětná vazba

Po akci

Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči

 

 

 

 

Školská rada

Vzájemná informovanost ped.sboru, zřizovatele a rodičů

 

 

Schůze ŠR

Zápisy ŠR

Nejméně 2x ročně

Zájmové útvary

Rozvíjet kompetence žáků dle jejich zájmů

Trávení volného času

Kvalitně vedený zájmový útvar

Naplněnost, hospitace, rozhovor se žáky

Průběžně

Třídní schůzky

Informace rodičům o jejich dětech

Zpětná vazba

Fungující spolupráce rodiny a školy

rozhovory

Nejméně 2x ročně

 

 

 

 

 

Doučování

Pomoc žákům, kteří mají problémy ve vzdělávacím procesu ( dlouhodobá nemoc…)

Žák zvládá dle svých schopností požadované dovednosti

Rozhovory se žáky, třídním učitelem

Dle potřeby

Psycholog

Pomoc při řešení výchovných či vzdělávacích problémů

Pojmenování, vyřešení problémů

Zprávy psychologa, rozhovory s rodiči

Dle potřeby

Výchovný poradce

Pomáhat při řešení výchovných či vzdělávacích problémech

Řešené a vyřešené problémy

Rozhovory, zpráva výchovného poradce

Dle potřeby

Prevence soc.patol.jevů

Minimalizace výskytu soc.patol. jevů ve škole, informovanost rodičů, žáků, pedagogů školy o jednotlivých jevech

Akce vedoucí k minimalizaci

Kontrola plánu prevence

Rozhovor s preventistou

2x ročně, případně dle potřeby

 

 

 

 

7. Seznam zkratek

 

 

 

 * „ R.S.O.V.“ (Rychlost, Síla, Obratnost, Vytrvalost) jsou schopnosti nutné jak pro sportovní, tak pro pracovní výkon a při psychické zátěži je jejich rozvoj důležitým kompenzačním prvkem. Toto pochopení a „zvnitřnění“ je úspěchem společné práce žáka a učitele.