Školní řád ZŠ

Projednán na pedagogické radě dne 29.8.2012

s platností od 3.10.2012 - schválení školskou radou

 

Kamila Dvořáková

ředitelka ZŠ a MŠ Valeč, okres Karlovy Vary

Školní řád

1. Školní řád upravuje:

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

b) provoz a vnitřní režim školy

c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

d) podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

2. Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména:

a) zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků včetně získávání podkladů pro hodnocení

b) Kritéria pro hodnocení

3. Školní řád zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním

seznámí zaměstnance a žáky a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých

žáků.

 

Podrobnosti k výkonu práv žáků

Žáci mají následující práva:

1. na vzdělávání a školské služby

2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání ve všech vyučovacích předmětech

3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, vyjádření se ke své klasifikaci, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje

4. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání

5. na využití konzultací s výchovnou poradkyní a školní metodičkou prevence (konzultační hodiny jsou vyvěšeny ve vestibulu školy), využití možnosti schránky důvěry

 

Podrobnosti k výkonu povinností žáků

Žáci mají následující povinnosti:

1. řádně docházet do školy podle rozvrhu pro daný školní rok a řádně se vzdělávat

2. dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni na začátku školního roku

3. plnit pokyny pedagogických pracovníků a všech zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

4. každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.

 

Podrobnosti k výkonu práv zákonných zástupců

Zákonní zástupci nezletilých žáků mají následující práva:

1. volit a být voleni do školské rady

2. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte ve všech vyučovacích předmětech

3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí

4. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání svého dítěte

5. využít konzultací s výchovnou poradkyní a školní metodičkou prevence (konzultační hodiny jsou vyvěšeny ve vestibulu školy)

6. využit nových forem třídních schůzek – individuální pohovor s rodiči

7. být seznámeni se školním řádem a ŠVP

8. získat informace na webových stránkách školy

9. účastnit se kulturních a sportovních akcí školy

10. seznámit se blíže s provozem školy na akcích Dny otevřených dveří

11. vyjádřit se k hodnocení prospěchu a chování svého dítěte

12. obránit se na školního metodika prevence, výchovného poradce, třídní učitelky, či ředitelku školy v případě zaznamenání projevů šikany

13. obrátit se na vyučující daného předmětu, třídní učitelku, případně na ředitelku školy v případě řešení potíží v oblasti vzdělávání

14. podat své podněty, připomínky či stížnosti k činnosti školy písemně ředitelce školy, následně bude sepsán zápis o přijetí podnětu

 

Podrobnosti k výkonu povinností zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají následující povinnosti:

1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy

2. na vyzvání ředitele školy a ostatních pedagogických pracovníků se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka

3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem

5. oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích

 

Provoz a vnitřní režim školy

Docházka do školy

1. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin.

 

2. Nemůže-li se žák ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů dostavit do školy, podá o tom jeho zákonný zástupce písemnou zprávu (osobní sdělení) pokud možno předem, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

 

3. Žák, který musí opustit školu v průběhu vyučování, žádá o souhlas třídního učitele. Ten ho uvolňuje pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. V případě nepřítomnosti TU uvolňuje žáka ředitel. V obou případech si musí pro žáka osobně přijít zákonný zástupce. Písemná žádost zůstává uložena ve škole. Na 1 den může uvolnit žáka TU. Žádá-li zákonný zástupce o uvolnění na 2 a více dnů, vyžádá si souhlas ředitele školy. Žádost o uvolnění předloží zákonný zástupce osobně písemnou formou prostřednictvím TU, který se k žádosti písemně vyjádří.

 

4. Všechny absence žáka písemně omlouvají zákonní zástupci. V případě pochybností může TU vyžadovat lékařské potvrzení nepřítomnosti žáka.

 

5. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.

 

6. Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli. Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence.

 

7. V případě prokázaných neomluvených absencí bude škola postupovat podle platné legislativy.

 

8. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu TV ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

 

9. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělání, který odpovídá možnostem žáka nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit podmínky pro stanovené vzdělání.

 

Chování žáka

1. Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i spolužákům. Dbá důsledně pokynů pedagogických pracovníků, zodpovědně se připravuje na vyučování a dodržuje níže uvedená ustanovení tohoto řádu.

 

 

Provoz školy

1. Žáci po otevření školy v 6:30 vstupují do prostoru šaten. V šatnách odkládají svrchní oděv a obuv. Po odchodu ze školy zůstávají šatny prázdné, škola neručí za odložené věci žáků po skončení vyučování. Žáci vstupují do prostor čisté chodby přezutí, k přezutí nesmí sloužit sportovní obuv a žádný druh obuvi s černou podešví.

 

2. Po příchodu do školy se žáci připravují na vyučování, které začíná v 8,00.

 

3. Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že tiše povstanou. Nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí žáci na začátku hodiny vyučujícímu. Žáci pozorně sledují a aktivně se účastní vyučování. Žáci dbají pokynů vyučujícího. Po skončení vyučování zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají až na pokyn vyučujícího. V době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatnách a na sociálních zařízeních. Před ukončením vyučování bez souhlasu vyučujícího neopouští žák školu. Svévolné opuštění školy je posuzováno jako závažné porušení školního řádu.

 

4. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové, mezi 2. a 3. vyučovací hodinou je přestávka 20 minut. Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je přestávka 45 minut. O přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je žákům umožněn vstup a pobyt v budově školy, kde je zajištěn dohled nad žáky. O přestávkách se žáci nezdržují na schodišti, nepřebíhají z poschodí do poschodí.

a) Vyučovací hodina trvá 45 minut. Její začátek a konec ohlašuje vyučující. Přestávky mezi hodinami trvají 10 minut, hlavní přestávka po třetí vyučovací hodině trvá 20 minut, režim hodin je stanoven takto:

0. hodina: 7.00 - 7.45 hod.

1. hodina: 8,00 - 8:45 hod.

2. hodina: 8:55 - 9:40 hod.

3. hodina 10,00 - 10:45 hod.

4. hodina: 10:55 - 11:40 hod.

5. hodina: 11:50 - 12:35 hod.

6. hodina: 13,00 - 13:45 hod.

b) Výjimku tvoří dvouhodiny praktických činností, výtvarné výchovy a tělesné výchovy, které po dohodě s ředitelem školy mohou jejich vyučující v případě potřeby spojit bez přestávky a ukončit dříve. Vyučující těchto předmětů o této skutečnosti informují zákonné zástupce žáků

c) Na některé vyučovací hodiny žáci odcházejí do jiných prostor, než jsou kmenové třídy. Na výuku tělesné výchovy čekají ve své třídě nebo na místě určeném příslušným vyučujícím a jdou v doprovodu příslušného učitele

d) Po ukončení výuky podle rozvrhu hodin žáky předává vyučující vychovatelce.

5. Žák se v době mimo vyučování nezdržuje v prostorách školy. Za spořádaný odchod žáků do školní družiny odpovídají učitelky, které žáky předávají příslušné vychovatelce. Žáci I.- III. třídy, kteří se stravují ve školní jídelně, odcházejí do jídelny pod vedením vychovatelky nebo vyučujícího, který koná dohled nad žáky ve ŠJ. Žáci IV. a V. třídy, kteří nenavštěvují ŠD přecházejí k budově ŠJ samostatně. Před vstupem do ŠJ si žáci odloží obuv, svrchní oděv a tašky na vyhrazené místo a provedou základní hygienu. V jídelně se žáci chovají ukázněně. Žáci, kteří navštěvují ŠD, odcházejí z jídelny v doprovodu vychovatelky nebo vyučujícího, který ve ŠJ vykonává dohled nad žáky (dohlížející učitel předává družinové žáky vychovatelce ŠD).

6. Žáci dbají na čistotu a ochranu okolí školy, neodhazují odpadky, neničí zeleň.

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob.

2. Žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních. Škola neručí za ztrátu předmětů, které bezprostředně nesouvisí s výukou (šperky, mobilní telefony…).

3. Žák plně respektuje vnitřní řády odborných pracoven a učeben.

4. Každý úraz poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování žáci ihned ohlásí svému vyučujícímu a následně TU.

5. Úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu, musí žák ohlásit. Úrazy žáků na mimoškolních akcích se okamžitě hlásí doprovodnému personálu a následně vedení školy.

6. Před hodinou tělesné výchovy odloží žáci všechny ozdobné a nebezpečné předměty (šperky, hodinky...) na místo určené vyučujícím tělesné výchovy.

7. Žáci jsou povinni používat cvičební úbor a obuv a to v řádném a nepoškozeném stavu.

8. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů je žákům zakázáno otevírání oken a sezení na okenních parapetech.

9. Žák bez dohledu učitele nemanipuluje s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely.

10. Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy a při akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude o této záležitosti informovat zákonné zástupce žáků.

11. V budově školy a v jejím okolí platí přísný zákaz kouření. Také na všech mimoškolních akcích je kouření přísně zakázáno.

12. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

13. Z hlediska prevence kyberšikany, zneužití mobilních telefonů při nahrávání, focení a dalšího šíření těchto materiálů, narušování výuky, jeho případné ztráty, zničení či odcizení doporučujeme nenosit žákům telefony do školy a na mimoškolní akce.

14. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:

 napomenutí třídního učitele

 důtku třídního učitele

 důtku ředitele školy

 snížení známky z chování

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

1. Žáci šetrně zacházejí se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který škodu způsobil.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení.

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

Zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení:

Obecné zásady

Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a doporučení, jak postupovat dále. Pracujeme s chybou či nedostatkem, žák se ji sám snaží odhalit a napravit.

Hodnocení vede k pozitivnímu vyjádření a je pro žáky motivující. Nehodnotí se osoba žáka, ale konkrétní ověřovaný problém. Při hodnocení se soustředíme na individuální pokrok každého žáka, nedochází ke srovnávání žáků se spolužáky a rozdělování žáků na úspěšné a neúspěšné. Uplatňujeme přiměřenou náročnost vzhledem k možnostem a schopnostem každého žáka a pedagogický takt. U průběžného hodnocení používáme různé formy, tj. klasifikace, bodové hodnocení, procentuální hodnocení, slovní hodnocení a sebehodnocení žáků.

Cíleně vedeme žáky k sebehodnocení a k sebekontrole.

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Ve škole mohou být integrováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Při hodnocení a klasifikaci vychází učitel z doporučení a závěrů školských poradenských zařízení. Hodnocení je vždy zcela individuální. Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a schopnosti, je posuzován jeho individuální pokrok. Žáci integrovaní na základě doporučení PPP nebo jiného SPC jsou vzděláváni i hodnoceni na základě plnění individuálního vzdělávacího plánu. Při doporučení poradenského zařízení mohou být hodnoceni slovně. Integrovaný žák úzce spolupracuje s asistentkou pedagoga.

Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikačním stupněm

Hodnocení prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech je vyjádřeno klasifikačními stupni: 1, 2, 3, 4, 5. Známka z hodnocení vědomostí nezahrnuje hodnocení chování.

Do klasifikace se promítá hodnocení úrovně dosažených vědomostí, dovedností, postup a práce s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka.

Hodnocení probíhá průběžně v celém časovém období a výsledná známka je stanovena na základě dostatečného množství různých podkladů.

V případě zhoršení prospěchu ihned písemně informujeme rodiče a konzultujeme s nimi daný problém.

Klasifikuje se vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo. Všechny písemné práce, testy, diktáty aj. jsou vždy předem oznámeny žákům, aby měli dostatek času se na ně připravit.

 

 

 

Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků Nástroje hodnocení

Pís. písemná práce SK skupinová práce

DC doplňovací cvičení Portf. portfolio SÚ slohový útvar

Di diktát PP praktické předvedení T test

Do doplňovačky PS pracovní sešit TP tematický projekt

DÚ domácí úkoly Ú ústní zkoušení

K křížovky R referát V vyprávění

MoS modelové situace Ré rébusy

O opis ŘR řízený rozhovor

P přepis SM slepá mapa

 

 

Pravidla pro sebehodnocení žáků :

 

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků.

2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků.

3. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení.

5. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:

- co se mu daří

- co mu ještě nejde, jaké má rezervy

- jak bude pokračovat dál

6. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

7. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.

8. Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti:

- zodpovědnost

6. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

7. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.

8. Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti:

- zodpovědnost

- motivace k učení

- sebedůvěra

- vztahy v třídním kolektivu.

 

9. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.