Školní řád MŠ

Vydal: Mateřská škola Valeč, Podbořanská 32, příspěvková organizace

Schválila: ředitelka školy: Kamila Dvořáková

Účinnost: od 01.12.2012

 

OBSAH:

 

 • Obecná ustanovení
 • Mateřská škola
 • A. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání
 • B. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky
 • C. Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte
 • D. Provoz a vnitřní režim mateřské školy
 • E. Organizace školního stravování
 • F. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 • G. Zacházení s majetkem školy

 

 

 

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v posledním znění 472/2011 Sb., vydávám jako statutární orgán tento řád, který upřesňuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Školní řád je zpracován v souladu s těmito dalšími platnými právními předpisy a normami:

 • zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v posledním znění
 • vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 214/2012 z účinností od 01.07.2012
 • vyhláška č. 263/2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

 

Mateřská škola

 • mateřská škola Valeč je státní škola, zřizovatelem je Obec Valeč,
 • vyučovacím jazykem je jazyk český
 • vzdělávání v Mateřské škole Valeč se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu, který je vytvořen v souladu se závazným dokumentem MŠMT “Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání“
 • ŠVP je k dispozici rodičům ve vestibulu školy, úplné znění na vyžádání u ředitelky školy
 • rodiče si mohou ŠVP po domluvě s ředitelkou zapůjčit, pořizovat z něj výpisy
 • ŠVP je vytvořen v souladu s koncepcí školy, rozvíjí osobnost dítěte a nenásilně vzdělává ve všech oblastech

 

 

A. PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

 

1.1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 

a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, doplňuje rodinnou výchovu

b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a učení dítěte

c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte

d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního

vzdělávání

g) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími

potřebami

h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

 

1.2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

 

 

 

 

 

 

2. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

2.1. Rodiče mají právo

 

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,

 

- po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě,

 

- konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy,

 

- přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy,

 

- projevit jakékoli připomínky, oznámení či stížnosti k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy,

 

- využívat adaptační program.

 

2.2. Rodiče jsou povinni

 

- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

 

- řádně a včas hradit úplatu za stravné,

 

- zajistit, aby dítě chodilo do mateřské školy vždy vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté, nejlépe tak, aby se samo zvládlo oblékat, svlékat a obouvat (přezůvky musí mít pevnou patu, dobře sedět na noze a doporučujeme protiskluznou podrážku) a mohlo se v oblečení volně pohybovat; doporučujeme všechny věci dětí podepsat, popřípadě označit značkou dítěte a uložit na předem určeném místě,

 

- oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (změny bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny ...) a to do 5 dnů,

 

- respektovat pracovní dobu MŠ a dodržovat školní řád MŠ.

 

3. Základní práva děti přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

3.1. Každé dítě má právo

 

- aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit),

 

- být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),

 

- na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...),

 

- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí...),

 

- být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem...).

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

-aby mu byla přijatelným způsobem vzhledem k jeho věku – obrázkové vyprávění, přiblížena pravidla školního řádu

 

3.2. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a

svobod a Úmluva o právech dítěte.

 

B. UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH

ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

4. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

4.1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonnými

zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech

v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

 

4.2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelem mateřské školy.

 

5. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání

v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení

vzdělávání

 

5.1. Zákonní zástupci předají dítě pouze pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ (06.30 – 08.00 hod., později pouze po domluvě s příslušnou učitelkou).

 

5.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci (12:15 – 12:45 po obědě, 14:30 – 15:30 odpoledne).

 

 

5.3. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

 

5.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Tato osoba musí být zapsána v evidenčním listu dítěte. Pokud se jedná o osobu, která není v evidenčním listu uvedena, předají vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte učitelce svého dítěte.

 

5.5. Pokud si zákonný zástupce, či pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník

a) se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

b) informuje telefonicky ředitele školy,

c) řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15

zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti

neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb.,

o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na

policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

 

6. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

6.1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu

 

 

6.2. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do

mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání, také při vyzvedávání dětí, informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a

výsledcích vzdělávání dítěte.

 

6.3. Ředitelka mateřské školy nejméně jedenkrát za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. Jakákoliv rozhodnutí z těchto schůzí při mateřské škole jsou pro všechny odpovědné zástupce závazná. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

 

6.4. Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelem mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

 

6.5. Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

7. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

7.1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním na nástěnkách jednotlivých tříd a na internetových stránkách školy.

 

7.2. V případě, že součástí akcí uvedených v bodě 7.1. bude i finanční příspěvek rodičů, nebo se akce koná mimo areál školy, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce dohled pracovníkem školy.

 

8. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

8.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání

v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte

v dostatečném předstihu telefonickou formou, osobně nebo e-mailem mateřské škole.

 

8.2. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky, e- mailem.

 

8.3. Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé, předávají je přímo učitelce ve třídě. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování školního řádu.

 

8.4. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 

8.5. Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte,

o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

9. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole

 

9.1. Úplata za předškolní vzdělávání se po dohodě se zřizovatelem nevybírá

 

10. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské

školy,

b) řídí se školním řádem mateřské školy,

c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi

docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla

slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

C. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE

V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

11. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

11.1. Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

(k vyzvednutí u ředitelky)

b) vyplněný evidenční list dítěte potvrzený pediatrem (potvrzení o tom, že se dítě podrobilo

stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se

nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci) a podepsaný zákonným

zástupcem (k vyzvednutí u ředitelky školy), v evidenčním listu bude dále vyplněno:

jméno a příjmení dítěte,

rodné číslo,

místo narození,

státní občanství a místo trvalého pobytu,

jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby pověřené vyzvedáváním dítěte,

místo trvalého pobytu,

adresa pro doručování písemností,

telefonické spojení

c) při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným

zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

 

11.2. Pokud při zápisu počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přesahuje počet volných míst či kapacitu zařízení, rozhoduje ředitelka školy o přijetí.

 

11.3. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

 

12. Rozhodnutí ředitele mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

12.1. Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

 

12.2. Výsledky zápisu zveřejňuje ředitelka školy na volně přístupném místě – hlavní vchod školy.

 

13. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

 

13.1. Ředitel mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 8.1. a 8.2. tohoto školního řádu.

 

13.2. Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu

a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě písemného oznámení – žádosti zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

 

14. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty z stravného, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

15. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 10. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte

v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

 

16. Vzdělávání cizinců

 

16.1. Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

 

 

D. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

17. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

17.1. Mateřská škola Valeč, příspěvková organizace zajišťuje provoz od 06.30 do15.30 hodin.

 

17.2. V měsících červenci a srpnu může ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 17.1. tohoto školního řádu omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

17.3. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 17.2. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

17.4. Vzdělávání v mateřské škole probíhá v jedné heterogenní třídě. Školní rok začíná 01. září a končí 31. srpna následujícího roku.

 

17.5. Mateřská škola může organizovat bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

18. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

18.1. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v základním denním režimu -tento režim je vodítkem v denním programu, je důležité využívat jeho variability ve prospěch dětí. Neměnná je pouze doba jídla.

7:50-8:00 ranní cvičení

 

8:00 – 8:30 úklid koutků

individuální zaměření – učení hrou

 

8:30 – 9:00 dopolední svačina, hygiena.

9:00 – 9:30 řízená činnost ( zaměstnání ) podle rozvrhu s přihlédnutím k věkovým skupinám dětí.

 

9:30 – 11:00 příprava na pobyt venku, pobyt venku.

 

11:00 – 12:00 Hygiena, oběd.

 

12:00 – 14:00 příprava na odpočinek s poslechem pohádky

 

12:30-14:00 individuální práce s dětmi předškolního věku zaměřená na přípravu do 1. třídy

klidné hry

 

14-14:30 hygiena, odpolední svačina

 

14:35 předání dětí do družiny

 

 

 

18.2. Pitný režim je zajišťován denně podáváním různých čajů, džusů, šťáv, minerálních vod nebo vody. Děti se obsluhují samy, nápoje jsou dostupné, děti používají vlastní označené hrníčky a kelímky.

 

19. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 

19.1. Děti se přijímají v době od 6:30 hod do 8:00 hod.. Poté se škola z bezpečnostních důvodů uzamyká. Používejte zvonek u vchodových dveří. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době (nutné nahlásit změny ve stravování). Po obědě se děti vyzvedávají v době od 12:15 do 12:45 hodin.

 

19.2. Přivádění a převlékání dětí

 

Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček. Doporučujeme věci dětí označit tak, aby nemohlo dojít k záměně. Sezónní náhradní oblečení na zahradu MŠ zákonní zástupci přinesou a uloží v šatně na určené období. Seznam věcí, které dítě do mateřské školy potřebuje, dostávají zákonní zástupci při přijímacím řízení

 

 

 

 

19.3. Předávání a vyzvedávání dětí

 

Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pedagogické pracovnici a případně ji informovat o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.

Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné a respektují tato pravidla:

a) děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6:30 hod

b) děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené

c) rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu

d) v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče si ho vyzvednou ve třídě předem určené

e) při vstupu do mateřské školy (netýká se šaten), jsou zákonní zástupci povinni používat vlastní návleky nebo se přezouvat

f) změnu oproti dohodnuté délce pobytu dítěte v mateřské škole (vyzvednutí po obědě) aktuálně oznámí ráno při předávání dítěte

 

20. Způsob omlouvání dětí:

 

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte:

a) osobně ve třídě učitelce

b) telefonicky na čísle: 353399725

c) mobilním telefonem na čísle: 773579742

d) e-mailem: zsvalec@seznam.cz

 

21. Pobyt venku:

 

Za příznivého počasí tráví děti venku až dvě hodiny.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod

– 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

Místo pro pobyt venku si volí pedagogické pracovnice dle záměrů a plnění cílů ŠVP.

 

22. Odpočinek dětí:

 

K polednímu odpočinku je využívána dvě ložnice se stabilními lehátky. Lůžkoviny pravidelně obměňují zaměstnanci školy. Pyžamo obměňují dětem zákonní zástupci jednou za 14 dní. Dětem s nižší potřebou spánku jsou nabízeny náhradní činnosti.

 

23. Změna režimu

 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního

vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí. V případě potřeby se během dne mohou děti spojit s žáky ZŠ.

 

24. Zájmové kroužky

 

Zájmové kroužky pořádané mateřskou školou pod vedením učitelek MŠ probíhají zpravidla v době poledního odpočinku dětí. Příslušná učitelka si děti vyzvedne v jednotlivých třídách a po skončení kroužku je odvede zpět.

 

E. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

 

25. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy (vyhláška č.14/2005, § 4).

 

25.1. Otázky týkající se stravování dítěte projednává zákonný zástupce s vedoucí školní jídelny.

 

25.2. Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 8:00 hodin. Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky, případně osobně ve školní jídelně nebo přímo ve škole. Neodhlášené obědy propadají.

 

25.3. Jídelníčky jsou zveřejnovány na hlavním informačním panelu ve vestibulu školy, což umožňuje rodičům promyšleně doma vhodně doplňovat stravu.

 

25.4. Rodiče jsou povinni předem informovat zaměstnance školy o tom, zda dítě trpí nějakým druhem potravinové alergie.

 

25.5. Žádáme zákonné zástupce dětí, aby během stravování nevstupovali do jídelny z hygienických

a společenských důvodů.

 

F. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

26. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

26.1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

26.2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných tříd

b)12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

 

26.3. Výjimečně může ředitelka mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a) v odstavci 25.2. písm. a), nejvýše však o 8 dětí

b) v odstavci 25.2. písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

 

26.4. Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 26.3. nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

26.5. Při zajišťování výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

26.6. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

26.7. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

 

26.8. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být

v kolektivu ostatních dětí.

 

 

26.9. Zákonní zástupci odpovídají za to, že jejich děti nenosí do mateřské školy nebezpečné a škodlivé věci (ostré předměty, zápalky, léky, šperky apod.) z důvodu možného úrazu a také berou na vědomí, že za zničení či ztrátu donášených předmětů mateřská škola nezodpovídá.

 

26.10. V prostoru mateřské školy i areálu zahrady platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů a odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

 

26.11. Pedagogičtí pracovníci nepodávají dětem žádné léky ani jiné lékařské produkty.

 

26.12. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. (Doba pobytu dítěte v MŠ nezahrnuje pobyt dítěte při příchodu a odchodu z MŠ v doprovodu zákonných zástupců).

 

27. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

27.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

27.2. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 

G. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

28. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání.

 

28.1. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. V případě poškozování majetku bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava nebo náhrada škody v co nejkratším termínu.

 

28.2. Do mateřské školy si děti mohou donést svoji oblíbenou hračku pouze v případě, když splňuje bezpečnostní podmínky. Za osobní hračky nenese MŠ odpovědnost.

 

28.3. Používání zahradních hracích prvků dětmi při příchodu, či odchodu z MŠ se zákonnými zástupci, je pouze na vlastní nebezpečí

 

29. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole.

 

29.1. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy

a pro převzetí dítěte a převlečení do oděvu, v kterém dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte.

 

29.2. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

30. Zabezpečení budovy MŠ

 

30.1. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob.

 

30.2. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Pracovníci mateřské školy jsou oprávněni nevpustit podezřelou osobu do mateřské školy. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.